Zmeny ADR 2015 v pdf si môžete stiahnuť na týchto linkoch:
ECE_TRANS_WP15_222skx.pdf
ECE_TRANS_WP15_222a1sk.pdf
ECE_TRANS_WP15_222_a1_c1_sk.pdf  
ECE_TRANS_WP15_222c1_sk.pdf 

1.1.3 – Výnimky
1.1.3.1 (c) – platí nielen 450 litrov v obale, ale aj v nádobe IBC a veľkom obale.
1.1.3.2 (h) – vymazaný
Nový bod 1.1.3.3    Palivo nachádzajúce sa v nádrži necestného pojazdného stroja, ktorý je prepravovaný ako náklad, a je určené na jeho pohon alebo na prevádzku akéhokoľvek jeho zariadenia. Palivo môže byť prepravované v pevne zabudovaných palivových nádržiach priamo pripojených k motoru vozidla a/alebo k zariadeniu a ktoré spĺňajú zákonné požiadavky. Kde je to vhodné, tieto stroje musia byť naložené vo vzpriamenej polohe a zabezpečené proti pádu.

1.1.3.6 Podlimitná preprava

1.1.3.6.2 – Okrem vymenovaných bodov ADR je pri podlimitnej preprave triedy 7 UN 2908 – 2911 potrebné splniť aj kód S kapitoly 8.5

1.1.3.6.3 – v tabuľke v kategórii 4, trieda 9 – pribudlo nové UN 3509
Pod tabuľkou pribudla štvrtá odrážka:  ,, –   pri stlačených plynoch, adsorbovaných plynoch a chemikáliach pod tlakom vodný objem nádoby v litroch

1.1.3.7 – Doterajší názov “Výnimky vzťahujúce sa na prepravu lítiových batérií “ bol zmenený na “Výnimky týkajúce sa prepravy systémov na akumuláciu a výrobu elektrickej energiea tento bod sa týka lítiových batérií, elektrických kondenzátorov, asymetrických kondenzátorov, zásobníkových systémov s kovovým hydridom a palivových článkov nainštalovaných vo vozidle a určených na jeho pohon alebo v zariadeniach používaných počas prepravy na ich prevádzku 

1.1.3.10 – Výnimky týkajúce sa prepravy svietidiel obsahujúcich nebezpečné veci

Svietidlá nie sú subjektom ADR za predpokladu, že neobsahujú rádioaktívny materiál a neobsahujú ortuť v množstvách prevyšujúcich hodnoty uvedené v osobitnom ustanovení 366 kapitoly 3.3. Patria sem:
a) svietidlá zozbierané priamo u jednotlivých osôb alebo v domácnostiach, keď sa prepravujú do zberného alebo recyklačného zariadenia,
b) svietidlá, každé obsahujúce najviac 1 g nebezpečných vecí a zabalené takým spôsobom, že jedenkus obsahuje najviac 30 g nebezpečných vecí, za predpokladu že sú splnené ďalšie požiadavky
c) použité, poškodené alebo chybné svietidlá, každé obsahujúce najviac 1 g nebezpečných vecí pričom jeden kus obsahuje najviac 30 g nebezpečných vecí pri preprave zo zberného do recyklačného zariadeniaa sú splnené ďalšie požiadavky na balenie
d) svietidlá, ktoré obsahujú len plyny A a O (v súlade s bodom 2.2.2.1) za predpokladu, že sú zabalené tak, že účinky rozprsknutia spôsobené akýmkoľvek prasknutím svietidla zostanú vnútri kusa.

Kapitola 1.2:

Opravené definície: obal, kompozitný (zložený) obal (z plastu), kontajner na prepravu vo voľne loženom stave, preprava vo voľne loženom stave, cisterna, príručka o skúškach a kritériach, GHS, vzory predpisov OSN, úroveň žiarenia, obalový súbor (prepravný obal), obslužné vybavenie, malá nádoba obsahujúca plyn, výlučné použitie, typ, teleso cisterny (nádrž)

Vymazané definície: zložený obal (zo skla, porcelánu alebo kameniny), menovitý objem nádoby

Nové definície: uzatvorený kontajner na prepravu vo voľne loženom stave, kontajner na prepravu vo voľne loženom stave zakrytý plachtou, detektor neutrónového žiarenia, systém riadenia a veľký záchranný obal

2.1.1.3 Doplnená informácia, že predmety ADR nemajú určenú obalovú skupinu, a preto akékoľvek požiadavky na osobitné technické podmienky balenia sú určené v príslušnej obalovej inštrukcii.

2.1.5 – Klasifikácia vyradených prázdnych nevyčistených obalov – UN 3509

Prázdny nevyčistený obal, veľký obal alebo nádoba IBC alebo ich časti, ktoré sa prepravujú na účely ich odstránenia, prerobenia alebo využitia ich materiálu, okrem ich obnovy, opravy, bežnej údržby, prestavby alebo opakovaného použitia, sa môžu zaradiť k UN 3509, ak obsahujú zvyšky nebezpečných vecí tried 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9, ale nesmú obsahovať:
– látky zaradené do I obalovej skupiny alebo ktoré majú v stĺpci (7?) tabuľky ? kapitoly 3.2 uvedenú „0“, ani
– látky zatriedené ako znecitlivené výbušné látky triedy 3 alebo 4.1, ani
– látky zatriedené ako  samovoľne reagujúce látky triedy 4.1, ani
– rádioaktívny materiál, ani
– azbest (UN 2212 a UN 2590), polychlórované bifenyly (UN 2315 a UN 3432) a polyhalogénové bifenyly a polyhalogénové terfenyly (UN 3151 a UN 3152).

Zápis pri ich preprave bude nasledujúci:

„UN 3509 Obaly, vyradené, prázdne, nevyčistené (so zvyškami …), 9“ – 5.4.1.1.19 ADR

2.2.1 (glosár)

UN 0503 – NAFUKOVAČE VZDUCHOVÝCH VANKÚŠOV alebo MODULY VZDUCHOVÝCH VANKÚŠOV alebo NAPÍNAČE SEDADLOVÝCH PÁSOV: UN 0503 sa menia na: UN 0503 ZARIADENIA BEZPEČNOSTNÉ, PYROTECHNICKÉ

2.2.2

Nová položka v triede 2:
9. Adsorbovaný plyn: Plyn, ktorý zabalením na prepravu je adsorbovaný na povrchu tuhého pórovitého materiálu, čoho výsledkom je vnútorný tlak v nádobe menej ako 101,3 kPa pri teplote 20 °C alebo menej ako 300 kPa pri teplote 50 °C

2.2.51

Pri zatrieďovaní (do triedy 5.1) okysličovacích tuhých látok (2.2.51.1.6) a zaradení okysličovacích tuhých látok do obalovej skupiny (2.2.51.1.7 ) musia byť splnené skúšky O.1 a O.3 Príručky o skúškach a kritériách

2.2.62.1.5.5 – bol rozdelený a upravený do troch bodov:

2.2.62.1.5.5    Zaschnuté škvrny od krvi, ktoré sú získané nanesením kvapky krvi na absorpčný materiál nie sú subjektom ADR

2.2.62.1.5.6    Vzorky na analýzu fekálií na skrytú krv, nie sú subjektom ADR

2.2.62.1.5.7  Krv alebo krvné zložky, ktoré boli odobrané na transfúziu alebo výrobu krvných výrobkov používaných na transfúziu alebo transplantácie a akékoľvek tkanivá alebo orgány určené na použitie pri transplantácií, a tiež vzorky odobrané za týmt účelom,nie sú subjektom ADR

2.2.7 – Rádioaktívny materiál

V triede 7 bolo veľa drobných úprav od:
– zmeny “triedy 7” na “rádioaktívny materiál” až k
– upresneniu pojmu “štiepny materiál” (2.2.7.2.3.5),
– určenie kedy štiepny materiál nepatrí pod pojem štiepny (2.2.7.2.3.6),
– požiadavky na označenie nástrojov alebo predmetov, ktoré sú veľmi malé, aby sa dali označiť nápisom „RÁDIOAKTÍVNY“ na povrchu obalu, za predpokladu, že sú prepravované v kuse označenom na jeho vnútornej strane nápisom „RÁDIOAKTÍVNY“ takým spôsobom, že výstraha o prítomnosti rádioaktívneho materiálu je viditeľná pri otvorení kusa.

2.2.7.2.4.5.1 Hexafluorid uránu musí byť zaradený len nasledujúcich troch UN:
UN 2977 RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLUORID URÁNU, ŠTIEPNY
UN 2978 RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLUORID URÁNU, neštiepny alebo štiepny ? vyňatý
UN 3507 HEXAFLUORID URÁNU, RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS, menej ako 0,1 kg na jeden kus, neštiepny alebo štiepny ? vyňatý

2.2.9.3

V M1 sa UN 2212 MODRÝ AZBEST, 2212 HNEDÝ AZBEST, 2590 BIELY AZBEST nahrádzajú novým názvom, a to UN 2212 AZBEST AMFIBOL a UN 2590 AZBEST CHRIZOTIL

 V M5 – sa UN 3268 NAFUKOVAČE VZDUCHOVÝCH VANKÚŠOV alebo UN 3268 MODULY VZDUCHOVÝCH VANKÚŠOV alebo UN 3268 ZARIADENIA NA NAPÍNANIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV nahrádzajú novým názvom: UN 3268 ZARIADENIA BEZPEČNOSTNÉ, elektricky aktivované

V M11 – UN 3499 KONDENZÁTOR,elektrický dvojvrstvový (s kapacitou akumulácie väčšou ako 0,3 Wh) sa nahrádza za dve nové položky: UN 3499 KONDENZÁTOR,elektrický dvojvrstvový (s kapacitou akumulácie väčšou ako 0,3 Wh) UN 3508 KONDENZÁTOR ASYMETRICKÝ( s kapacitou akumulácie energie väčšou ako 0,3 Wh)

V M11 sa dopĺňa nová položka UN 3509 OBALY, VYHRADENÉ, PRÁZDNE, NEVYČISTENÉ

Tabuľka A a B sú doplnené nové látky:
UN 3507 HEXAFLUORID URÁNU
UN 3508 KONDENZÁTOR ASYMETRICKÝ
UN 3509 OBAL VYRADENÝ PRÁZDNY NEVYČISTENÝ
UN 3510 ADSORBOVANÝ PLYN HORĽAVÝ, I.N.
UN 3511 ADSORBOVANÝ PLYN, I.N.
UN 3512 ADSORBOVANÝ PLYN JEDOVATÝ, I.N.
UN 3513 ADSORBOVANÝ PLYN OKYSLIČOVACÍ, I.N
UN 3514 ADSORBOVANÝ PLYN JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I.N.
UN 3515 ADSORBOVANÝ PLYN JEDOVATÝ OKYSLIČOVACÍ, I.N.
UN 3516 ADSORBOVANÝ PLYN JEDOVATÝ, ŽIERAVÝ, I.N.
UN 3517 ADSORBOVANÝ PLYN JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.
UN 3518 ADSORBOVANÝ PLYN JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, ŽIERAVÝ, I.N.
UN 3519 TRIFLUORID BÓRU ADSORBOVANÝ
UN 3520 CHLÓR ADSORBOVANÝ
UN 3521 FLUORID KREMIČITÝ ADSORBOVANÝ
UN 3522 ARZÍN ADSORBOVANÝ
UN 3523 GERMÁN ADSORBOVANÝ
UN 3524 FLUORID FOSFOREČNÝ ADSORBOVANÝ
UN 3525 FOSFÍN ADSORBOVANÝ
UN 3526 SELÉNOVODÍK BEZVODÝ, ADSORBOVANÝ
a upravené niektoré kódy v tabuľke A.

Tiež došlo v slovenskej verzii k zmene niektorých názvov z dôvodu zjednotenia so železničnou a vodnou dopravou.

V stĺpci v stĺpci (17) – preprava vo voľne loženom stave boli zmenené kódy takto:
VV1                             –   VC1, VC2
VV2, VV4                   –   VC1, VC2 AP1
VV3                             –   VC1, VC2
VV5, VV7                   –   VC1, VC2, AP3, AP4, AP5 alebo VC1, VC2, AP4, AP5
VV8                             –   VC1, VC3, AP6, AP7
VV9                             –  VC1, VC2, AP7
VV10                           –   VC1, VC2, AP7
VV11, VV12, VV13   –   VC3
VV14, VV12, VV13   –  VC3
VV14                           –   VC1, VC2, AP8
VV15                           –   VC1, VC2, AP9
a ďalšie kombinácie. Vysvetlenie jednotlivých kódov je v bode 7.3.3 ADR.

Kapitola 3.3 – Osobitné ustanovenia
Vymazané: 580, 585, 661
Upravené a doplnené ustanovenia: 135, 172
Doplnené ustanovenia: 225, 235, 280, 289, 582, 583, 594, 636 (b)
Nové ustanovenia: 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 662, 663, 664

Upozorňujeme na osobitné ustanovenie 376, týkajúce sa označenia poškodených alebo chybných lítiových batérií, 377 týkajúce sa označenia kusov s lítiovými batériami na likvidáciu alebo recykláciu a osobitné ustanovenie 664 týkajúce sa aditivačných zariadení na cisternách prepravujúcich pohonné hmoty.

Kapitola 3.4  Označovanie kusov
Minimálne rozmery musia byť najmenej 100 mm x 100 mm a minimálna šírka čiary tvoriacej štvorec musí byť 2 mm. Môžu byť zmenšené do veľkosti najmenej 50 mm x 50 mm a minimálna hrúbka obvodovej čiary štvorca môže byť zmenšená na najmenej 1mm. Požadované značky sú presne okótované. Platí prechodné ustanovenie 1.6.1.30
image001 image003
Kapitola 3.5
Upresnenie a okótovanie značky pre vyňaté množstvá .Toto označenie musí mať tvar štvorca. Šrafovanie a symbol musia mať rovnakú farbu – čiernu alebo červenú – na bielom alebo vhodnom kontrastnom podklade. Najmenšie rozmery sú 100 mm x 100 mm. Ak rozmery nie sú uvedené, prvky musia byť primerane proporcionálne vyobrazeným prvkom.Platí prechodné ustanovenie 1.6.1.30
image005

 Kapitola 4.1
 4.1.4 Obalové inštrukcie
1/ doplnenie obalových inštrukcií: P003, P116, P131, P137, P404 (1), P501, 502, 504, P200 odsek (13), P601(2) a 602(2), P650, P802 (3), P901, P904, P906 (2), IBC02, 04, 06, IBC02, 08 a 100, LP02,
2/   prečíslovanie obalovej inštrukcie P208 na P209,
3/   vymazanie obalové inštrukcií P903a, P903b,
4/   nové obalové inštrukcie P208, P505, P805, P908, P909, LP903, LP904.

4.1.9.1 – doplnenie osobitnej podmienky balenia pre rádioaktívny štiepny materiál.

4.3.2.2.1 bol doplnený výpočet percent plnenia cisterien.

 4.5.1.1 – druhá veta bola zmenená a doplnená o prepravu odpadov skladajúcich sa z látok, ktoré majú v stĺpci (12) tabuľky A kapitoly 3.2 cisternový kód L4BH alebo iný cisternový kód (L4DH, L10BH,L10CH, L10DH, L15CH, L21DH prípadne ďalšie) povolený v súlade s hierarchiou uvedenou v bode 4.3.4.1.2. Tieto sa môžu prepravovať v podtlakových cisternách na odpady s písmenom ,,A”, alebo ,,B”, v tretej časti cisternového kódu. 

4.5.1.2 Látky, ktoré nie sú odpadom, sa môžu prepravovať v podtlakových cisternách na odpady za tých istých podmienok, ako sú uvedené v bode 4.5.1.1

4.5.2.6 V prípade, že čerpadlo/sacia jednotka, ktoré môžu pôsobiť ako zdroj pálenia, sú použité na plnenie alebo vyprázdňovanie horľavých kvapalných látok, musia byť prijaté opatrenia na zabránenie vznietenia látky alebo zabránenie šíreniu účinkov vznietenia mimo vlastnú cisternu.

5.1.2.1 (a) v slovenskom znení sa výraz “Prepravný obal” zmenil na OBALOVÝ SÚBOR, a tento musí mať výšku najmenej 12mm.

5.2.1.3 – označenie záchranného obalu na kuse “ZÁCHRANNÝ”, musí mať výšku najmenej 12mm. Platí prechodné ustanovenie 1.6.1.32.

5.2.1.8.3 veľkosť značky na označenie nebezpečnej veci nebezpečnej pre životné prostredie bola upresnená okótovaním.Platí prechodné ustanovenie 1.6.1.30 image007
5.2.2.2.1.1 – bezpečnostné značky s rozmermi 100 x 100 mm musia mať tvar ako je uvedený na obrázku. Je presne určené okótovanie a obsah bezpečnostnej značky. Minimálna šírka čiary vnútri okraja kosoštvorca musí byť 2 mm. Pri zmenšení rozmerov bezpečnostnej značky zostáva táto čiara stále 2 mm.*      V dolnom rohu musí byť uvedené číslo triedy alebo v prípade tried 4.1, 4.2 a 4.3, číslica „4“ alebo v prípade tried 6.1 a 6.2 číslica „6“.**      Doplňujúci text/čísla/písmená musia byť (ak je to nevyhnutné) alebo môžu byť (ak je to dobrovoľné) uvedené v dolnej polovici.***  V hornej polovici musia byť uvedené symbol triedy alebo v prípade podtried 1.4, 1.5 a 1.6 číslo podtriedy a v prípade vzoru 7E slovo „ŠTIEPNY“ (FISSILE).Platí prechodné ustanovenie 1.6.1.30 image009
5.3.1.7.1 veľké bezpečnostné značky 250 x 250 mm musia okrem prípadov uvedených v bode 5.3.1.7.2 ohľadne veľkej bezpečnostnej značky na triedu 7 a v bode 5.3.6.2 ohľadne značky látky nebezpečnej pre životné prostredie mať tvar uvedený na obrázku 5.3.1.7.1.Platí prechodné ustanovenie 1.6.1.30  image011

5.3.2.2.1 – v druhom odseku tohto bodu sú doplnené rozmery oranžových tabúľ:

Ak veľkosť a konštrukcia vozidla sú také, že použiteľná plocha povrchu je nedostatočná na upevnenie takýchto oranžových tabúľ, ich rozmery môžu byť zmenšené najmenej na 300 mm pre základňu x 120 mm na výšku a 10 mm čierny okraj. V tom prípade sa môže použiť rozdielny súbor rozmerov v rámci určeného rozsahu na dve oranžové tabuľe uvedené v bode 5.3.2.1

5.3.3 – preprava látky so zvýšenou teplotou. Značka označujúca prerpavu pri zvýšenej teplote bola upresnená a okótovaná.
Platí pre ňu prechodné ustanovenie 1.6.1.30.
 
image014  

5.4.1.2.5.1 boli doplnené ustanovenia na triedu 7 v prepravnom doklade pre štiepny materiál

 5.4.3.4 úprava písomných pokynov o zákaz používania elektronických cigariet a podobných elektrických zariadení. Písomné pokyny – verzia 2015 sa musia používať najneskôr od 1.7.2017 – pozri prechodné ustanovenie 1.6.1.35

 5.5.2.3.2 boli zmenené rozmery výstražnej značky upozorňujúcej na zaplynovanie dopravnej jednotky z 350 x 250 mm na 400 x 300 mm.Platí pre ňu prechodné ustanovenie 1.6.1.30.  image015
 5.5.3.6    boli upresnené rozmery a text v tejto značke upozorňujúcej, že na dopravnej jednotke sa prepravuje tovar, ktorý je chladený alebo klimatizovaný a je nebezpečné do nej vstupovať bez vyvetrania.Platí pre ňu prechodné ustanovenie 1.6.1.30.  image018
6.1.3.1 (e) na obaloch typu 1H a 3H sa okrem umiestnenia mesiaca výroby môže uviesť aj rok výroby, ktorý musí byť zhodný s rokom výroby v kóde obalu. Pozri umiestnenie hviezdičky (*). Napríklad: image020

6.2.2.1, 6.2.2.3, 6.2.2.4 – pridané nové normy a upravené termíny platnosti použ’ívania starších noriem

6.2.2.10 a 6.2.3.9.7 je upravené označenie zväzkov fliaš s UN a bez UN. Napríklad.Pozri prechodné ustanovenia 1.6.2.13 a 1.6.2.15.  image022
6.5.2.2.2 a 6.6.3.3 – upresnenie označenia nádob IBC a veľkých obalov značkou povoľujúcou alebo zakazujúcou ich zaťaženie pri stohovaní a stanovenie veľkosti písmen a číslic (najmenej 12 mm).Pozri prechodné ustanovenie 1.6.1.15 a 1.6.1.26   Snímka obrazovky 2015-07-01 o 14.26.44  Snímka obrazovky 2015-07-01 o 14.26.49

Kapitola 7.3 – kódy v stĺpčeku (17) tabuľky A povoľujúce prepravu vo voľne loženom stave boli zmenené na VC1 až VC3 a AP1 až AP10.  

Kapitola 7.5 – bol doplnený  kód CV33 (4.3) o štiepny materiál a nový kód CV37 o prepravu vedľajších produktov tavenia alebo pretavovania hliníka UN 3170.

8.3.5 – Zákaz fajčiť

Počas manipulácie s nákladom je zakázané fajčiť v blízkosti vozidla a vo vozidle. Tento zákaz fajčenia je tiež potrebné použiť na elektronické cigarety a podobné zariadenia. Pozri tiež body: – kapitola 8.5 kód S1 odsek (3) a  – kapitola 7.5 bod 7.5.9. 

Ďalšie zmeny a úpravy sú podfarbené v Dohode ADR 2015 – pozri www.adr.sk/dohoda ADR/ADR 2015.

Upozornenie:
V r. 2015 boli upravené slovenské preklady o nové výrazy v záujme zjednotenia s Dohodou RID a ADN.