Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21. auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

Dohoda ADR má dve technické prílohy „Príloha A a Príloha B“.

V zmysle Článku 2 ADR nebezpečné veci, ktoré boli na základe Prílohy A z prepravy vylúčené, sa nesmú prijímať na medzinárodnú prepravu, pričom medzinárodná preprava ostatných nebezpečných vecí sa smie povoliť len po splnení :

  • podmienok stanovených ďalej v Prílohe A pre tieto nebezpečné veci, s osobitným zameraním na požiadavky ich balenia a označovania; a
  • podmienok stanovených ďalej v Prílohe B, s osobitným zameraním na požiadavky konštrukcie, vybavenia a prevádzky vozidiel prepravujúcich tieto nebezpečné veci.

Prílohy A a B sa od nadobudnutia účinnosti ADR pravidelne podrobujú revíziám v dvojročnom cykle.

Pracovná skupina na prepravu nebezpečných vecí (WP.15) Európskej hospodárskej komisie, Výboru vnútrozemskej dopravy rozhodla v dňoch 26. až 30. októbra 1992 na svojom 51. zasadnutí o reštrukturalizácii týchto technických príloh. Hlavným cieľom bolo urobiť požiadavky na prepravu nebezpečných vecí prístupnejšie a použiteľnejšie, tak aby sa mohli aplikovať ľahšie, a to nielen na medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú podľa ADR, ale aj na vnútroštátnu dopravu vo všetkých európskych štátoch prostredníctvom národnej alebo európskej legislatívy.V dôsledku toho WP.15 na svojom 69. zasadnutí v dňoch 13. až 17. novembra 2000 v Ženeve prijala reštrukturalizovanú ADR, ktorá je v súlade s Odporúčaním Spojených národov na prepravu nebezpečných vecí, Modelovými predpismi, Medzinárodným kódexom pre námornú prepravu nebezpečných vecí, Technickými pokynmi ICAO na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí, a plne zosúladená s RID.

Jej štruktúra bola rozdelená do deviatich častí, ale stále je zoskupená do dvoch príloh s cieľom zosúladiť jej znenie s Článkom 2 vlastnej dohody. Táto štruktúra je nasledujúca:

Príloha A : Všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok a predmetov

Časť 1 Všeobecné ustanovenia
Časť 2 Zatrieďovanie
Časť 3 Zoznam nebezpečných vecí, osobitné ustanovenia a výnimky týkajúce sa nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách
Časť 4 Ustanovenia o obaloch a cisternách
Časť 5 Zasielateľské postupy
Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, stredne veľkých nádob na prepravu vo voľne loženom stave (nádoby IBC), veľkých obalov, cisterien a kontajnerov na prepravu vo voľne loženom stave
Časť 7 Ustanovenia o podmienkach prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie

Príloha B. Ustanovenia o dopravnom vybavení a  dopravných operáciách

Časť 8 Požiadavky na osádku, vybavenie, prevádzku a dokumentáciu vozidiel
Časť 9 Požiadavky na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel

V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty:

Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan a Veľká Británia.

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie uvedených zmluvných strán.

Členské štáty EÚ v súčasnosti prijali Prílohy A a B ako základ pre predpis upravujúci cestnú, železničnú prepravu a prepravu po vnútrozemských vodách  nebezpečných vecí medzi svojimi územiami a v ich rámci (Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2008/68/ES zo dňa 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru).

Súčasne platné znenie ADR platí od 1. 1. 2023. Prvých 6 mesiacov je povolené prechodné obdobie, kedy platí aj znenie ADR 2021 aj nové znenie ADR 2023 a od 1. 7. 2023 platí už len nové znenie ADR 2023.

Pozri www.telecom.gov.sk (doprava, cestná doprava, medzinárodné dohody, preprava nebezpečného tovaru – ADR 2019)