Osvedcvozidlo 2013Osvedcvodic222nakl.list_vnutrost.vyplneny2013Pokyny 2013_1Pokyny 2013_2Pokyny 2013_3Pokyny 2013_4

Okrem dokladov vyžadovaných inými predpismi musí byť dopravná jednotka prepravujúca nebezpečné veci vybavená týmito dokladmi:

  1. prepravný doklad (nákladný list) predpísaný v bode 5.4.1, ktorý zahŕňa všetky prepravované nebezpečné veci, a ak je to potrebné, osvedčenie o ložení kontajnera alebo vozidla predpísané v bode 5.4.2 ADR,
  2. písomné pokyny (pre prípad nehody) predpísané v bode 5.4.3 ADR, ktoré sa vzťahujú na všetky prepravované nebezpečné veci,
  3. prostriedky na zistenie totožnosti každého člena osádky, ktoré obsahujú fotografiu, v súlade s bodom 1.10.1.4 ADR.
  4. osvedčenie o schválení vozidla uvedené v bode 9.1.3 ADR na každé vozidlo dopravnej jednotky, ak je požadované
  5. osvedčenie o školení vodiča, ktoré je predpísané v bode 8.2.1 ADR,
  6. kópia povolenia na vykonanie prepravy, ktorá je predpísaná v bodoch 5.4.1.2.1(c) alebo (d) alebo 5.4.1.2.3.3 ADR.

Upozornenie

V prípade prázdnych vyčistených cisterien, v ktorých sa predtým prepravovali nebezpečné veci, je potrebné mať doklad o ich vyčistení. V takom prípade nie sú cisterny označené oranžovými tabuľami prípadne veľkými bezpečnostnými značkami. Doklad o vyčistení nemá predpísaný vzor. Dohoda ADR ho nepredpisuje. Každá čistička vydáva doklad o vyčistení podľa vlastného uváženia alebo doklad, ktorý pripravilo medzinárodné združenie čistiacich staníc EFTCO.

Prepravný doklad (nákladný list) na prepravu nebezpečných vecí musí podľa bodu 5.4.1.1.1 ADR obsahovať tieto údaje:

a) identifikačné číslo látky, ktorému predchádzajú písmená UN (napríklad UN 1098),

b) vlastné dopravné pomenovanie veci, a ak je to potrebné, doplnené podľa bodov 3.1.2.8.1, prípadne technické pomenovanie v zátvorkách a 3.1.2.8.1.1 ADR (napríklad ALYLALKOHOL),

c) pre triedu 1: číslo podtriedy a skupinu znášanlivosti (klasifikačný kód)  zo stĺpca (3b) tabuľky A kapitoly       3.2 ADR a v zátvorkách čísla vzorov bezpečnostných značiek iných ako 1, 1.4, 1.5 a 1.6,
     pre triedu 7: číslo triedy „7“,
     pre ostatné triedy (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)čísla vzorov bezpečnostných značiek priradené danej látke a uvedené v stĺpcoch (5) prípadne (6) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR. Druhá a tretia bezpečnostná značka je uvedená v zátvorke [napríklad: 3(6.1)]. Ak látky alebo predmety nemajú v tabuľke A ADR priradenú bezpečnostnú značku, tak bude uvedené číslo triedy,
pre lítiové batérie čísiel UN3090, UN3091, UN3480, UN3481: číslo triedy 9

d) obalová skupina látky alebo predmetu (napríklad II), pred ktorou môžu byť prvé písmená slov „obalová skupina“ v jazykoch používaných v zmysle bodu 5.4.1.4.1 ADR (v slovenčine napríklad „OS II “, v angličtine „PG II “),

e) počet a opis obalov, aj nádob IBC a veľkých obalov. UN kódy obalov sú len ako doplnenie opisu, napríklad: 1 debna (4G) – kódy obalov nemusia byť,

f) celkové množstvo každej prepravovanej látky (napr. objem, celková hmotnosť, v prípade triedy 1 aj čistá hmotnosť…),
Poznámka: V prípade podlimitnej prepravy podľa bodu 1.1.3.6 musí byť zápis doplnený o celkové množstvo prepravovaných nebezpečných vecí v každej dopravnej kategórii  na dopravnej jednotke podľa bodu 1.1.3.6.3,

g) meno a adresa odosielateľa,

h) meno a adresa  príjemcu/ov:
Ak sú nebezpečné veci dodávané viacerým príjemcom, ktorí nemôžu byť identifikovaní pred začiatkom prepravy, môžu byť so súhlasom príslušného orgánu namiesto toho uvedené slová „Dodávané na predaj – Delivery sale“,

i) vyhlásenie požadované akoukoľvek osobitnou dohodou,

k) obmedzujúci kód tunela uvedený v stĺpci (15) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR pre danú prepravovanú látku.

Poradie zápisu údajov podľa jednotlivých bodov musí byť v nasledujúcom poradí:  a), b), c), d) a k). Ostatné údaje sú v ľubovoľnom poradí.

Príklady zápisov:

Na triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9:

„UN 1098 ALYLALKOHOL, 6.1(3), I, (C/D)“ alebo
„UN 1098 ALYLALKOHOL, 6.1(3), OS I,  (C/D)“

Na triedu 1:

„UN 0081 TRHAVINA VÝBUŠNÁ, TYP A, 1.1D,(B1000C)“

Na triedu 7:

„UN 2915 RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, ODOSIELANÝ V KUSE TYPU A, 7, (E)“

Na lítiové batérie:

„UN 3090 LÍTIOVO-KOVOVÉ BATÉRIE, 9, (E)“

Údaje musia byť uvedené v úradnom jazyku odosielateľa a tiež, ak tento jazyk nie je angličtina, francúzština alebo nemčina v jazyku anglickom, francúzskom alebo nemeckom.

Dopravný doklad musí byť podľa požiadaviek pre jednotlivé triedy doplnený o nasledujúce doplňujúce ustanovenia:

 • pre triedu 1 pozri bod 5.4.1.2.1 ADR
 • pre triedu 2 pozri bod 5.4.1.2.2 ADR
 • pre triedu 4.1 alebo 5.2 pozri bod 5.4.1.2.3 ADR
 • pre triedu 6.2 pozri bod 5.4.1.2.4 ADR
 • pre triedu 7 pozri bod 5.4.1.2.5 ADR

Podľa druhu prepravovanej látky (nebezpečné látky a predmety, nebezpečné odpady, vyprázdnené nevyčistené obaly …) budú upravené aj zápisy v prepravných dokladoch takto:

Príklady ďalších zápisov:

 • pre nebezpečné odpady:„UN 1230 ODPAD METANOL, 3(6.1), II, (D/E)“ alebo
  „UN 1993 ODPAD HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I.N. (toluén a etylalkohol), 3, II, (D/E)“ 
 • pri preprave nebezpečných vecí v záchranných obaloch:„UN 1263, FARBY, 3, II, (D/E). Záchranný obal“ 
 • pri preprave prázdnych zadržiavacích prostriedkov so zvyškami nebezpečných vecí (okrem triedy 7) sa na začiatku alebo na konci opisu uvedú slová ,,VYPRÁZDNENÝ, NEVYČISTENÝ,, alebo ,,ZVYŠOK, POSLEDNÝ NÁKLAD,, napríklad:
  ,,UN 1263 FARBY, 3, I, (D/E) ZVYŠOK, POSLEDNÝ NÁKLAD,,
  alebo
  ,,VYPRÁZDNENÉ, NEVYČISTENÉ UN 1263 FARBY, 3, I, (D/E),,

Príklady vyprázdnených nevyčistených obalov po nebezpečných veciach:

a) pri preprave vyprázdnených nevyčistených obalov: po opise vyprázdnenej nádoby (obalu), nádoby IBC, veľkého obalu uviesť čísla vzorov bezpečnostných značiek prepravovanej látky uvedené na obale napríklad:„VYPRÁZDNENÝ OBAL, 6.1(3)“

b) ak boli posledné naložené veci triedy 2, tak zápis môže byť:
VYPRÁZDNENÉ OBALY, 2, (E)

c) ak naposledy naložené veci v obaloch patrili do triedy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 alebo 9, tak zápis môže byť napríklad:
VYPRÁZDNENÉ OBALY SO ZVYŠKAMI 3, 6.1, 8

d) pri preprave vyprázdnených nevyčistených nesnímateľných a snímateľných cisterien, batériových vozidiel, prenosných cisterien atď:„VYPRÁZDNENÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO, POSLEDNÝ NÁKLAD: UN 1017 CHLÓR, 2.3(8)(5.1), (C/D)“alebo
„VYPRÁZDNENÝ CISTERNOVÝ KONTAJNER, POSLEDNÝ NÁKLAD: UN 1098 ALYLALKOHOL, 6.1(3), I, (C/D)“

pri návrate vyprázdnených, nevyčistených, zadržiavacích  prostriedkov ( napríklad cisternové vozidlá … ) odosielateľovi, môže sa použiť prepravný doklad z prepravy keď boli plné – množstvo látky sa prečiarkne a dopíše sa zápis:

„VRACAJÚCI SA PRÁZDNY, NEVYČISTENÝ“ – pozri bod 5.4.1.1.6.2.3 ADR,

 • pri preprave látok nebezpečných pre životné prostredie (vodné prostredie) – informácia sa dá získať z označenia kusa značkou (ryba a strom), od odosielateľa, výrobcu, z karty bezpečnostných údajov atď. 

„UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN, 3, II, (D/E). Nebezpečný pre životné prostredie“alebo  “

„UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN, 3, II, (D/E). Znečisťujúci more/nebezpečný pre životné prostredie“

 • pri preprave ohňostrojných telies UN 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337- ak sú zatriedené príslušným orgánom podľa bodu 5.4.1.2.1 (g) je doplňujúci zápis:

„Zatriedenie ohňostrojných telies príslušným orgánom XX s osvedčením ohňostrojného telesa XX/YYZZZZ“.

 • pri preprave tovaru v zaplynovanej nákladnej prepravnej jednotke – doplniť zápis o nasledujúce údaje:

„UN 3359 zaplynovaná nákladná prepravná jednotka, 9“ alebo

„UN 3359 zaplynovaná nákladná prepravná jednotka, trieda 9“ doplnené o dátum a čas zaplynenia a druh a množstvo použitého zaplynovacieho prostriedku.

 •  Pri preprave vozidiel alebo kontajnerov, ktoré sú chladené alebo klimatizované a pred prepravou nie sú úplne vyvetrané, musia obsahovať zápis, ktorý sa skladá z písmen UN, identifikačného čísla chladiaceho alebo klimatizačného média, pomenovania zo stĺpca (2) tabuľky A doplnené o slová „AKO CHLADIACE MÉDIUM“ alebo „AKO KLIMATIZAČNÉ MÉDIUM“:

„UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ AKO CHLADIACE MÉDIUM“

Ďalšie osobitné zápisy v nákladnom liste sú uvedené v nasledujúcich bodoch ADR:
5.1.1.1.7, 5.4.1.1.11, 5.4.1.1.13 – 5.4.1.1.17, 5.4.1.1.20, 5.4.1.1.21 a v osobitných ustanoveniach kapitoly 3.3 ADR

Vzor pepravného dokladu pri preprave nebezpečných vecí – formát PDF
Vzor pepravného dokladu pri preprave nebezpečných vecí – formát DOC

Písomné pokyny (pre prípad nehody) majú  jeden vzor uvedený v bode 5.4.3.4 ADR.  V platí iba vzor ADR 2017 – pozri hlavnú stránku „Písomné pokyny“.

Povinnosť dopravcu:

Dopravca musí zabezpečiť vodičovi a členom osádky vozidla písomné pokyny v jazyku každého člena osádky, v ktorom sú schopní pokyny čítať a rozumejú im. Musí zabezpečiť, že rozumejú týmto pokynom a sú schopní ich správne vykonať – bod 5.4.3.2 ADR.

Povinnosť členov osádky vozidla:

Členovia osádky sa pred cestou musia sami informovať o naložených nebezpečných veciach a oboznámiť sa s písomnými pokynmi.

Písomné pokyny (pre prípad nehody) musia byť na dopravnej jednotke podľa vzoru uvedenom v bode 5.4.3.4 – pozri túto web stránku: ADR a oficiálne stránky OSN/písomné pokyny“

Písomne pokyny podľa ADR – formát PDF

Osvedčenie ADR o školení vodiča

musia mať všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci na dopravných jednotkách označených oranžovými tabuľami. Po absolvovaní školenia a skúšky dostanú vodiči medzinárodné ADR – osvedčenie. Platí 5 rokov odo dňa skúšky. Obsahuje informácie, ktoré nebezpečné veci môže vodič voziť, na ktorých vozidlách a akým spôsobom (v cisternách, inak v cisternách, triedy a UN).

Osvedčenia vydané do konca roku 2012, t.j. 31.12.2012, platia do termínu platnosti – pozri bod 1.6.1.21 ADR. Nový vzor osvedčenia (tzv. kartičkový) sa v SR vydáva od 1.1.2013. Osvedčenie je v úradnom jazyku štátu ktorý ho vydáva a názov slová ,,PLATNÉ DO,, a zadná strana sa prekladá do anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka.

Osvedčenie o školení vodiča 2011 – formát pdf

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí

sa vydáva na schválené vozidlá, označené ako EX/II a EX/III – na prepravu výbušnín, FL a AT – na prepravu látok v cisternových a batériových vozidlách a vo vozidlách prepravujúcich cisternové prepravné zariadenia a MEMU – mobilná jednotka na výrobu výbušnín. Osvedčenie platí maximálne 1 rok a na Slovensku ho vydáva 13 STK – pozri „Špeciálna kontrola na STK“.

Osvedčenie o schválení vozidla – formát pdf

Doklad totožnosti s fotografiou

je akýkoľvek medzinárodne uznaný doklad určený na identifikáciu osôb – osádky vozidla, t.j. občiansky preukaz, pas, atď.