Vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí sa delia podľa nadstavby na:

 • otvorené vozidlo – vozidlo s plošinou alebo plošinou ohraničenou bočnicami a zadným čelom,
 • vozidlo zakryté plachtou – otvorené vozidlo zakryté plachtou,
 • uzavreté vozidlo – vozidlo s uzatvárateľnou nadstavbou,
 • cisternové vozidlo – vozidlo majúce jednu alebo viac cisterien na prepavu plynov, kvapalín a práškových alebo granulovaných látok,
 • batériové vozidlo – vozidlo s článkami navzájom spojenými potrubím a a natrvalo pripevnené k dopravnej jednotke.

Dohoda ADR rozdelila vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí na:

 • schválené vozidlo – EX/II, EX/III, FL, AT a MEMU
 • iné ako schválené vozidlo.

Medzi  schválené vozidlá patria nasledujúce vozidlá:

EX/II a EX/III – pozri kapitolu 9.2 a 9.3 ADR

 • vozidlá určené na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1 (EX/II – vozidlá zakryté plachtou alebo uzavreté vozidlá bez tepelnej izolácie, EX/III – uzavreté vozidlá s tepelnou izoláciou)

FL a AT – pozri kapitolu 9.2 a 9.7 ADR

 • cisternové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l
 • vozidlá prepravujúce snímateľné cisterny s vnútorným objemom nad 1000 l
 • batériové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l na prepravu horľavých plynov
 • vozidlá prepravujúce cisternové kontajnery, prenosné cisterny, cisternové vymeniteľné nadstavby a kontajnery MEGC s vnútorným objemom nad 3000 l
 • ťažné vozidlá pre cisternové a batériové prívesy a návesy.

MEMU – pozri kapitolu 9.2 a 9.8 ADR

Mobilná jednotka na výrobu výbušnín je jednotka alebo vozidlo s namontovanou jednotkou na výrobu a nabíjanie výbušnín z nebezpečných vecí, ktoré nie sú výbušnými látkami a predmetmi. Jednotka pozostáva z rôznych cisterien a kontajnerov na prepravu vo voľne loženom stave a prevádzkového vybavenia, ako aj čerpadiel a súvisiacej výbavy. Môže mať aj osobitné priestory na zabalené výbušniny.

Iné ako schválené vozidlá

Patria sem vozidlá otvorené, zakryté plachtou a uzavreté vozidlá prepravujúce nebezpečné veci tried 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 formou kusov, prepravy vo voľne loženom stave alebo látok s kontrolnou a rizikovou teplotou. Okrem požiadaviek kapitol 9.2, 9.4 a 9.5 časti 9 ADR musia tieto vozidlá splniť aj niektoré úpravy vozidiel vyžadované pre konkrétne látky (UN) v stĺpcoch (16) a (17) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR.

 

Ak je to požadované, kontroly a prehliadky na schválenie  jednotlivo vyrobených alebo prestavovaných vozidiel, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na prepravu nebezpečných vecí pozri  na www.exakta.sk