Bezpečná preprava nebezpečných vecí je zložitý proces dotýkajúci sa všetkých osôb účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí, t. j. nie len vodičov, ale aj vedúcich firiem, obchodníkov, baliacich pracovníkov, dispečerov, vedúcich dopráv, nakladajúcich robotníkov, zasielateľov a ďalších.

Dohoda ADR i zákon č. 56/2012 Z. z. a vyhl. č. 124/2012 Z. z. upravujúce cestnú prepravu nebezpečných vecí stanovujú, že všetky osoby zúčastnené na tomto procese musia byť vyškolené podľa požiadaviek určených na túto prepravu primerane k ich zodpovednosti a povinnostiam.

Tieto školenia sa delia na:

  1. školenie vodičov – kapitola 8.2 ADR
  2. školenie iných ako vodičov – kapitola 1.3 a bod 1.8.3 ADR
  3. školenie bezpečnostných poradcov – bod 1.8.3 ADR.

Školenia vodičov a bezpečnostných poradcov môžu vykonávať len organizácie schválené MDVRR SR.

Školenia iných ako vodičov môžu vykonávať aj bezpečnostní poradcovia na ADR