(bod 8.1.4)

pristroj01pristroj02pristroj03pristroj04

Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci, musí byť vybavená najmenej dvoma kusmi prenosných hasiacich prístrojov na triedy horľavosti A, B a C s minimálnym obsahom suchého prášku podľa nižšie uvedenej tabuľky v závislosti od celkovej hmotnosti dopravnej jednotky:

1.

Hasiace prístroje Celková povolená hmotnosť dopravnej jednotky
<= 3,5 t > 3,5 t <= 7,5 t > 7,5 t
Najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnej jednotke 2 ks 2 ks 2 ks
Celkový najnižší obsah suchého prášku v ručných hasicich prístrojoch na dopravnej jednotke 4 kg 8 kg 12 kg
z toho na hasenie ohňa v kabíne alebo motorovom priestore s obsahom suchého prášku 2 kg 2 kg 2 kg
z toho dodatočné hasiace prístroje s obsahom suchého prášku 2 kg 6 kg* 10 kg*

* Aspoň jeden hasiaci prístroj musí mať obsah 6 kg suchého prášku

Prenosné hasiace prístroje musia byť vhodné na použitie vo vozidle a musia mať:

  • plombu, ktorá dokazuje, že neboli použité,
  • označenie, ktoré osvedčuje, že zodpovedajú norme uznávanej príslušným orgánom a
  • nápis, ktorý uvádza dátum (mesiac, rok) ďalšej opakovanej prehliadky, alebo najväčšie povolené obdobie používania.
hasiace_pristroje_oznacenie

Hasiace prístroje musia byť na dopravnej jednotke:

        –   ľahko prístupné pre osádku vozidla a

        –  chránené pred účinkom počasia tak, že nie je ovplyvnená ich prevádzková bezpečnosť

–  počas prepravy nesmie uplynúť dátum požadovanej nasledujúcej prehliadky.

Výnimky:

       1.  Pri podlimitnej preprave – bod 1.1.3.6 ADR – musí byť na dopravnej jednotke hasiaci prístroj na triedy horľavosti A, B a C s obsahom 2 kg suchého prášku.

       2.  Pri preprave infekčných látok trieda 6.2 stačí, ak je na dopravnej jednotke hasiaci prístroj na triedy horľavosti A, B a C s obsahom 2 kg suchého prášku