Typové schválenie cisterien

V zmysle bodov 6.8.2.3 ADR každý nový typ cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, cisternového kontajnera, cisternovej vymeniteľnej nadstavby, prenosnej cisterny, batériového vozidla alebo kontajnerov MEGC musí mať osvedčenie potvrdzujúce, že prototyp cisterny je odborne posúdený a je vhodný na účely, na ktoré je určený a spĺňa konštrukčné požiadavky týkajúce sa výstroja a osobitné požiadavky príslušnej triedy prepravovaných látok.

Takéto schválenie vykoná príslušný orgán alebo ním schválená organizácia – pozri www.tisr.sk.

POZNÁMKA:
Požiadavky na typové schválenie cisternových nádrží sú uvedené v nasledujúcich bodoch ADR:

  • prenosné cisterny – 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13, 6.7.5.11,
  • cisterny, cisternové kontajnery, batériové vozidlá – 6.8.2.3, 6.9.4.4.