Viete, že?

1. Vydanie osvedčení podľa ADR:

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ NA ZMENU VYDÁVANIA ADR OSVEDČENÍ VODIČOV OD 1.1.2013. TIETO SÚ VYDÁVANÉ FORMOU KARTIČKY, ZALIATEJ DO FÓLIE. VODIČ OSVEDČENIE PO UKONČENÍ SKÚŠKY NEDOSTANE HNEĎ, ALE MU BUDE ZASLANÉ POŠTOU DO 7 – 10 DNÍ.

(vložiť obrazok preukazu, ktory je dole)

Za vydanie každého medzinárodného ADR osvedčenia pre vodičov (kapitola 8.2 ADR) sa v zmysle zákona č.  145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nasledujúcich predpisov  vyberá správny poplatok – 20 € e-kolok a na preukaz je potrebné doniesť farebnú fotografiu s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm.

vzorosvADR1_2nhalad

Podľa bodu 1.6.1.21 – Dohody ADR 2015 osvedčenia o školení vodičov vydávané do 31.12.2012 sa môžu používať do konca jeho platnosti.

Osvedčenia vydané v iných členských štátoch Dohody ADR nie je možné obnoviť ani rozšíriť v SR

Je potrebné absolvovať nové školenie v SR.

Osvedčenie bezpečnostného poradcu podľa ADR – Za vydanie každého Osvedčenia bezpečnostného poradcu (bod 1.8.3 ADR) sa v zmysle zákona č.  145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nasledujúcich predpisov  vyberá správny poplatok – 30 € e-kolok

2. Palivové nádrže – informácia pre všetkých dopravcov

Motorový benzín a motorová nafta patria medzi nebezpečné veci a ich preprava sa riadi Dohodou ADR. V súčasnosti sú tieto kvapalné palivá skoro v každom motorovom vozidle v palivových nádržiach  a sú určené na ich pohon.

Z tohto dôvodu Dohoda ADR umožňuje prepravovať kvapalné palivá určené na pohon vozidiel  v pevne zabudovaných palivových nádržiach, priamo napojených na motor vozidla a/alebo v doplnkovom vybavení vyhovujúcom zodpovedajúcim zákonným ustanoveniam, alebo sa môže prepravovať v prenosných nádržiach na palivo (takých, ako sú kanistry) vo výnimke, ale Dohoda ADR obmedzuje objem palivových nádrží.

Podľa bodu 1.1.3.3 (a) ADR  celkový objem pevne zabudovaných palivových nádrží nesmie prekročiť 1500 litrov na jednu dopravnú jednotku a z toho objem palivových nádrží pripevnených na prípojnom vozidle nesmie prekročiť 500 litrov. V prenosných nádržiach na palivo sa môže prepravovať najviac 60 litrov na jednu dopravnú jednotku.

Táto podmienka platí pre všetky cestné dopravné jednotky, bez ohľadu aký tovar prepravujú (nielen nebezpečné veci). Netýka sa to vozidiel vykonávajúcich havarijné služby.

3. Protektory pri preprave ADR

V § 5 odseku (14) vyhlášky č. 9/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení nasledujúcich predpisov, je uvedené:

Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a III, vozidiel kategórie M2 a M3 a ani na motorových vozidlách na prepravu nebezpečných vecí ustanovených v časti 9 bode 9.1.2 dohody ADR

Uvedený zákaz protektorov pri preprave nebezpečných vecí platí na všetkých nápravách motorových vozidiel schválených na ADR*/, a to sú vozidlá EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU (t.j. motorové vozidlá, ktoré musia mať osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí – pozri bod 9.1.2 a 9.1.3 ADR).

……………………………………….
*/ ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – vyhl. č. 64/1987 Zb.

4.  Psychologické vyšetrenie vodičov na prepravu ADR

Vodiči prepravujúci nebezpečné veci, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu na motorové vozidlá skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sa musia v zmysle § 88, odsek (6) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke podrobiť psychologickému vyšetreniumať v zmysle § 89, odsek (1) okrem iného doklad o psychickej spôsobilosti nie starší ako 5 rokov (vodiči nad 65 rokov nie starší ako 2 roky).

Vodiči prepravujúci nebezpečné veci musia mať v doklade vyznačené posúdenie psychickej spôsobilosti na ADR. Súčasťou psychologického vyšetrenia na ADR je aj periférne videnie.

Psychickú spôsobilosť vodičov posudzuje psychológ s osvedčením na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Vzor  dokladu o psychickej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 13  vyhlášky č. 9/2009 Z. z