Termíny školení

Termín školeniaDátum skúškyMiesto školenia
07. 09. – 11. 09. 202029. 09. 2020Hotel Koliba, Senec

Cenník školení

Typ školeniaCena školenia (vrátane DPH)
Základné školenie bezpečnostného poradcu530,00 €
Obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu390,00 €

V prípade účasti väčšieho počtu účastníkov na jednom školení z jednej firmy alebo pri opakovanej účasti z jednej firmy na našich školeniach je možné dohodnúť množstevnú alebo vernostnú zľavu.

Upozornenie: Od 15. 11. 2005 sme platcami DPH!

§36 odseky (1) zákona č. 56/2012 Z. z. a bod 1.8.3.1 ADR stanovujú, že každý odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, nakládkou, plnením, vykládkou alebo inou manipuláciou nebezpečných vecí , musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí.

Úloha bezpečnostného poradcu

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Bezpečnostný poradca môže byť:

  • osoba vymenovaná na túto funkciu,
  • vedúci organizácie,
  • osoba poverená ďalšími úlohami v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Školenie bezpečnostného poradcu

Bezpečnostný poradca musí byť školený na túto funkciu organizáciou, ktorá je na takéto školenie schválená. Firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. je poverená vykonávaním týchto školení.

Kto má záujem, môže sa prihlásiť na ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava

Cena školenia je: 498 € s DPH

V cene školenia sú zahrnuté náklady na zabezpečenie organizácie, prednášku, učebné pomôcky a skúšky.

Obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

Osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu platí 5 rokov odo dňa skúšky. Toto osvedčenie je možné obnoviť vykonaním obnovovacej skúšky. Obnovovacia skúška však musí byť úspešne vykonaná do termínu platnosti osvedčenia.

5 rokov je dlhý čas a počas nich sa Dohoda ADR 2 až 3 x zmení.

Na obnovovacom školení si absolventi zopakujú všetky témy Dohody ADR spolu s platnými zmenami za posledných 5 rokov. Po vykonaní skúšky sa osvedčenie predlžuje na ďalších 5 rokov.

Obnoviť osvedčenie bezpečnostného poradcu je možné aj na základnom školení – pozri termíny

Na obnovovacie školenie si každý účastník musí priniesť platné osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu.

Cena školenia s DPH je  350,00 €.

V cene školenia sú zahrnuté náklady na zabezpečenie organizácie školenia a skúšky, prednášky a učebné pomôcky.

Na základe súhlasu je v tabuľke nižšie uvedený zoznam bezpečnostných poradcov a ich kontakty, ktorí majú záujem vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu aj pre iné organizácie.

Na základe súhlasu je v tabuľke nižšie uvedený zoznam bezpečnostných poradcov a ich kontakty, ktorí majú záujem vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu aj pre iné organizácie.

Č. OSV.MENO A PRIEZVISKOPLATNOSŤ OSVEDČENIAPORADENSTVO PRE PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH VECÍ V OBLASTIÚZEMIE PÔSOBENIA – KRAJTEL. SPOJENIEE-MAILOVÉ SPOJENIE
10009Bylinský Peter, Mgr.6.12.2022chemické látky a prípravky, nebezpečné odpadySR0903 936418ekoadr@ekoadr.sk
10014Kevežda Rastislav6.2.2023doprava technických plynovBratislavský a Trnavský kraj0948 755275kevezda@schmidt-group.sk
10081Nagy Juraj, Ing.5.6.2023ADR/RIDBratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj0905 837964nagy.juraj@r15.roburnet.sk
10224Palovič Peter, Ing.2.7.2024motorové palivá, skvapalnené plynyPrešovský a Košický kraj0908 644628palovic@juko.sk
10007Kmeťo Juraj5.6.2023nebezpečné odpadyBratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj0911795843info@eko-spektrum.sk
00001Kadúc Ján, Ing.1.2.2022cestná dopravaTrnavský, Bratislavský kraj0903441760www.bcp.sk
10112Kompaník Ľubomír17. 10. 2023ADR / RIDBratislavský kraj0911411595kompanik@adr.sk
10205Jarabá Tatiana, Ing.4. 12. 2024cestná dopravaBratislavský kraj0918361388jaraba.tatiana@gmail.com

Bližšie informácie o školení a získaní osvedčenia na bezpečnostného poradcu.