Termíny školení

Termín školeniaDátum skúškyMiesto školenia
15. – 19. 4. 2024 22.5.2024Hotel Koliba, Senec
Hotel Koliba, Senec

Cenník školení

Typ školenia Cena školenia (vrátane DPH)
Základné školenie bezpečnostného poradcu635,00 €
Obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu475,00 €

V prípade účasti väčšieho počtu účastníkov na jednom školení z jednej firmy alebo pri opakovanej účasti z jednej firmy na našich školeniach je možné dohodnúť množstevnú alebo vernostnú zľavu.

Upozornenie: Od 15. 11. 2005 sme platcami DPH!

§36 odseky (1) zákona č. 56/2012 Z. z. a bod 1.8.3.1 ADR stanovujú, že každý odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, nakládkou, plnením, vykládkou alebo inou manipuláciou nebezpečných vecí , musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí.

Úloha bezpečnostného poradcu

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Bezpečnostný poradca môže byť:

  • osoba vymenovaná na túto funkciu,
  • vedúci organizácie,
  • osoba poverená ďalšími úlohami v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Školenie bezpečnostného poradcu

Bezpečnostný poradca musí byť školený na túto funkciu organizáciou, ktorá je na takéto školenie schválená. Firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. je poverená vykonávaním týchto školení.

Obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

Osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu platí 5 rokov odo dňa skúšky. Toto osvedčenie je možné obnoviť vykonaním obnovovacej skúšky. Obnovovacia skúška však musí byť úspešne vykonaná do termínu platnosti osvedčenia.

5 rokov je dlhý čas a počas nich sa Dohoda ADR 2 až 3 x zmení.

Na obnovovacom školení si absolventi zopakujú všetky témy Dohody ADR spolu s platnými zmenami za posledných 5 rokov. Po vykonaní skúšky sa osvedčenie predlžuje na ďalších 5 rokov.

Obnoviť osvedčenie bezpečnostného poradcu je možné aj na základnom školení – pozri termíny

Na obnovovacie školenie si každý účastník musí priniesť platné osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu.

Na základe súhlasu je v tabuľke nižšie uvedený zoznam bezpečnostných poradcov a ich kontakty, ktorí majú záujem vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu aj pre iné organizácie.

Na základe súhlasu je v tabuľke nižšie uvedený zoznam bezpečnostných poradcov a ich kontakty, ktorí majú záujem vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu aj pre iné organizácie.

Č. OSV. MENO A PRIEZVISKO PLATNOSŤ OSVEDČENIA PORADENSTVO PRE PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH VECÍ V OBLASTI ÚZEMIE PÔSOBENIA – KRAJ TEL. SPOJENIE E-MAILOVÉ SPOJENIE
10009 Bylinský Peter, Mgr. 6.12.2022 chemické látky a prípravky, nebezpečné odpady SR 0903 936418 ekoadr@ekoadr.sk
10014 Kevežda Rastislav 6.2.2023 doprava technických plynov Bratislavský a Trnavský kraj 0948 755275 kevezda@schmidt-group.sk
10081 Nagy Juraj, Ing. 5.6.2023 ADR/RID Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj 0905 837964 nagy.juraj@r15.roburnet.sk
10224 Palovič Peter, Ing. 2.7.2024 motorové palivá, skvapalnené plyny Prešovský a Košický kraj 0908 644628 palovic@juko.sk
10007 Kmeťo Juraj 5.6.2023 nebezpečné odpady Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj 0911795843 info@eko-spektrum.sk
00001 Kadúc Ján, Ing. 1.2.2022 cestná doprava Trnavský, Bratislavský kraj 0903441760 www.bcp.sk
10112 Kompaník Ľubomír 17. 10. 2023 ADR / RID Bratislavský kraj 0911411595 kompanik@adr.sk
10205 Jarabá Tatiana, Ing. 4. 12. 2024 cestná doprava Bratislavský kraj 0918361388 jaraba.tatiana@gmail.com

Bližšie informácie o školení a získaní osvedčenia na bezpečnostného poradcu.