O Firme

Firma “ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.” bola založená po zrušení ÚCD dňa 22. 04. 2005. Naďalej sa zaoberá školeniami vodičov, bezpečnostných poradcov a iných účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí, poradenskou a konzultačnou činnosťou a výkonom bezpečnostného poradcu v tejto oblasti. Pracovníci firmy majú dlhoročné skúsenosti s Dohodou ADR, počas ktorých sa zúčastňovali na jej prekladoch, vydávaní v slovenskom jazyku, zavádzaní do praxe v Slovenskej republike a pri výkone štátneho odborného dozoru a funkcie bezpečnostného poradcu.

Ponúkame nasledujúce činnosti:

 • školenia vodičov podľa kapitoly 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR a zákona č. 56/2012 Z.z.  – ukončené skúškou,
 • školenia bezpečnostných poradcov podľa bodu 8.1.3 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR a  zákona č. 56/2012 Z. z. – ukončené skúškou,
 • školenia iných ako vodičov, t. j. všetkých, ktorí sa zúčastňujú na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou ako je:
  • prevádzkovateľ cestných vozidiel,
  • odosielateľ,
  • osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci,
  • osoby pracujúce ako zasielatelia alebo v zasielateľských agentúrach,
  • vodiči, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia o školení podľa ADR, ale prepravujú nebezpečné veci vo výnimkách (bod 1.1.3 ADR)
  • a ďalšie

  podľa kapitoly 1.3  a bodu 8.2.3 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR ukončené potvrdením o školení,

 • semináre a odborné školenia týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí podľa požiadaviek zákazníka,
 • výkon funkcie bezpečnostného poradcu pre prepravcov, dopravcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí,
 • konzultačná a poradenská činnosť pre prepravcov, dopravcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí,
 • konzultačná a poradenská činnosť pre bezpečnostných poradcov,
 • spracovanie správ, stanovísk, projektov, odporúčaní a iné o preprave nebezpečných vecí pre odosielateľov, dopravcov, príjemcov, špeditérov a orgány štátnej správy,
 • odborné služby poskytované pre štátne orgány: 
  • odbory cestnej dopravy v SR
  • polícia SR
  • colné orgány SR
  • úrady bezpečnosti práce
  • hasiči
  • a ďalšie.