Nebezpečné veci sú tie, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktivitu alebo inú nebezpečnú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo pre zložky ŽP a môžu sa prepravovať len za predpísaných podmienok.

Nebezpečné veci sa prepravujú rôznymi druhmi dopráv. Pre ich bezpečnú prepravu boli uzatvorené rôzne medzinárodné dohody. Pre cestnú prepravu platí Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohoda ADR – vyhl. č. 64/1987 Zb..

Slovenská republika  pristúpila k tejto dohode sukcesiou ako následník ČSFR v roku 1993 (Oznámenie MZV SR č. 243/1996 Z.z.).

Každý členský štát Dohody ADR alebo prijal Dohodu ADR do svojho vnútroštátneho predpisu v celom rozsahu, alebo má aj vlastné vnútroštátne predpisy.

Na Slovensku boli v oblasti dopravy prijaté nové zákony a vyhlášky. Sú to:

1. Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Vykonávacia vyhlášky k zákonu č. 56/2012 Z.z. sú :

  • Vyhláška MDPT SR č. 124/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave ,
  • Vyhláška č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.

2.  Zákon NR SR č. 8/2009Z. z. o cestnej premávke v znení nasledujúcich predpisov z. č. 84/2009, 199/2009, 188/2009, 199/2009, 144/2010, 119/2011, 249/2011 a 313/2011

Vykonávacia vyhláška č. 9/2009 Z. z. v znení vyhl. č.  130/2010 ,  413/2010  a 361/2011 Z. z.
3. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení nasledujúcich predpisov, v znení predpisov: 109/2005, 310/2005, 548/2007, 284/2008, 435/2008, 8/2009, 307/2009, 513/2099, 136/2012, 137/2010, 144/2010, 519/2011 a 73/2012 Z. z.

Vyhláška č. 578/2006 na vykonanie niektorých požiadaviek zákona č. 725/2004 Z. z.

Zákonom č. 56/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2012 bola v tretej časti zákona §§ 34 -39 upravená  vnútroštátna preprava nebezpečných vecí v zmysle  Dohody ADR. V uvedených §§ súupresnené požiadavky na vozidlá pre nákladnú cestnú prepravu, bezpečnostného poradcu na ADR, povinnosti odosielateľa, dopravcu, príjemcu a ostatných účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí. Ďalej zákon rieši odbornú prípravu bezpečnostných poradcov a vodičov vrátane skúšok, kontrolu prepravy nebezpečných vecí a priebeh kontroly na cestách. §§ 40 až 49 sa rieši orgány odborného dozoru, odborný dozor, jeho oprávnenia, iné správne delikty, pokuty a priestupky.