Cisternové nádrže musia byť od 1. 7. 2001 podľa kapitoly 4.3 ADR vybavené cisternovým kódom, ktorý informuje o tom, aké látky sa môžu v cisterne prepravovať, na aký tlak je skúšaná, kde a koľko je plniacich a vyprázdňovacích otvorov a aké bezpečnostné prvky sú na cisterne.

Cisternové kódy sa delia podľa prepravovanej látky:

  • na cisternový kód pre plyny (napríklad C4BN, P10CH alebo R22DN) a
  • na cisternový kód pre látky tried 1 a 3 – 9 (napríklad LGBN, S4AH).

Podrobnosti sú uvedené v bodoch 4.3.3.1.1 (ak prepravovaná látka patrí do triedy 2) a v bode 4.3.4.1.1 (ak prepravovaná látka patrí do tried 1 a 3 až 9).

UPOZORNENIE:
Staršie cisterny, ktoré tento kód nemajú, musia byť do 1. 1. 2009 prekódované – pozri bod 1.6.3.18 a 1.6.4.12. Toto prekódovanie vykonávajú výrobcovia cisterien alebo organizácie schválené MDV SR.

Prenosné cisterny – musia byť označené kódom ,,T1 – T75,,