Dohoda ADR určuje podmienky na skúšanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov v Časti 6, kapitolách 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6 ADR. Tieto skúšky vykonáva a kódy na obaly prideľuje pre cestnú, železničnú, leteckú a námornú dopravu na základe poverenia MDPT SR určená skúšobňa.