Dohoda ADR delí vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí na:

  • typovo schválené – EX/II, EX/III, FL, AT a MEMU a
  • iné ako typovo schválené. 

Medzi typovo schválené vozidlá patria nasledujúce vozidlá:

EX/II a EX/III

  • vozidlá určené na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1

FL a AT

  • cisternové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l
  • vozidlá prepravujúce snímateľné cisterny vnútorným objemom nad 1000 l
  • vozidlá prepravujúce cisternové kontajnery, prenosné cisterny, cisternové vymeniteľné nadstavby a kontajnery MEGC s vnútorným objemom nad 3000 l
  • batériové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l na prepravu horľavých plynov
  • ťažné vozidlá pre cisternové a batériové prívesy a návesy.

MEMU – mobilná jednotka na výrobu výbušnín.

Typovo schválené vozidlá – typov EX/II, EX/III, FL, AT a MEMU sa musia v štáte svojej registrácie podrobiť každoročným technickým prehliadkam s cieľom overenia, či vyhovujú príslušným ustanoveniam časti 9 prílohy B Dohody ADR a všeobecným predpisom o bezpečnosti, ktoré sú platné v štáte ich registrácie.

Zhodnosť dopravných prostriedkov typov EX/II, EX/III, FL, AT a MEMU s ustanoveniami časti 9, kapitol 9.2, 9.3, 9.7 a 9.8 ADR sa potvrdzuje vydaním Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa bodu 9.1.3.5 ADR, ktoré môže vozidlo získať na vybraných STK. Pozri www.slovdekra.sk

Iné ako typovo schválené vozidlá

prepravujúce nebezpečné veci musia každoročne úspešne absolvovať technickú prehliadku na overenie všeobecných predpisov o bezpečnosti. Na tieto vozidlá sa nevystavuje Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa bodu 9.1.3.5 ADR.

UPOZORNENIE:

Cisternové a batériové vozidlá a MEMU, ktoré musia mať Osvedčenie o schválení vozidiel na prepravu určitých nebezpečných vecí, pred návštevou schválenej STK, musia mať platné medziperiodické a periodické prehliadky cisterien – pozri skúšky cisterien. Osvedčenia vydané po 31.12.2016 platia naďalej.

UPOZORNENIE:

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa Dohody ADR sa podľa § 111 ods. 4b zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel cestnej premávky môže predĺžiť maximálne 5x (t.j. 5 pečiatok o kontrole vozidla). Patria sem aj pravidelné a aj administratívne kontroly.

Vzor Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí

OsvedcenieADRnavozidlovzor