Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. v znení z. č. 317/2012 Z. z. a z. č. 345/2012 Z. z. upravuje prepravu nebezpečných vecí podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej „Dohoda ADR“) v §§ 1 ods. (2) a časti 3 tohto zákona

Povinnosti odosielateľa, dopravcu a príjemcu

Podľa § 35 ods. (1) a (2) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre odosielateľa nasledujúce povinnosti:

 1. odovzdať na prepravu zásielku nebezpečných vecí, ktorá je v súlade s požiadavkami tohto zákona, a
 2. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne zatriedené a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou je povolená,
 3. poskytnúť dopravcovi informácie a údaje, a ak je to potrebné požadované prepravné a sprievodné doklady,
 4. používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, viacčlánkové kontajnery na plyn, prenosné cisterny a cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú označené predpísaným spôsobom,
 5. dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
 6. zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako plné cisterny.

Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, vyššie uvedené povinnosti má tretia strana voči odosielateľovi nebezpečných vecí.

Podľa § 35 ods. (4) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre dopravcu nasledujúce povinnosti:

 1. je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami tohto zákona, najmä
 2. preveriť, či nebezpečné veci určené na prepravu je povolené prepravovať cestnou dopravou,
 3. overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpečným veciam, či sa v dopravných jednotkách nachádzajú predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierových dokladov používa elektronické spracovanie údajov alebo elektronická výmena údajov, či sú údaje k dispozícii počas prepravy spôsobom, ktorý je prinajmenšom rovnocenný papierovej dokumentácii,
 4. poskytnúť osádke vozidla prepravujúceho nebezpečné veci pred začiatkom cesty písomné pokyny pre prípad nehody v jazyku, v ktorom každý člen osádky vozidla vie čítať a rozumie mu a zabezpečiť, aby každý člen osádky bol spôsobilý tieto pokyny správne vykonávať,
 5. zabezpečiť, aby sa osobitná výbava predpísaná  písomnými pokynmi alebo medzinárodnou dohou nachádzala vo vozidle,
 6. vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť výstroja typovo schváleného vozidla,
 7. presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a viacčlánkových kontajnerov na plyn,
 8. overiť, či vozidlo nie je preťažené,
 9. overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
 10. overiť si, či po vyložení a vyčistení vozidla boli výstražné tabule a bezpečnostné nálepky z vozidla odstránené alebo inak znefunkčnené,
 11. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad nehody.

Podľa § 35 ods. (3) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre príjemcu nasledujúce povinnosti:

 1. zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
 2. obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a či zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a s ostatnými požiadavkami podľa dohody ADR,
 3. zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.

Podľa § 35 ods. (3) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre ostatných účastníkov, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, plnení a čistení cisterien a iných prepravných zariadení a vykládke, povinní plniť a dodržiavať opatrenia podľa dohody ADR a manipuláciou s nebezpečnými vecami poveriť len zamestnancov zaškolených bezpečnostným poradcom.

Dohoda ADR

Dohoda ADR (vyhl. MZV ČSSR č. 68/1986 Zb.) upravuje povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí v kapitole 1.4 ADR takto:

Hlavní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:

 • Odosielateľ
 • Dopravca
 • Príjemca

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:

 • Nakladajúca organizácia
 • Baliaca organizácia
 • Plniaca organizácia
 • Prevádzkovateľ cisternového kontajnera
 • Vykladajúca organizácia

Povinnosti odosielateľa (bod 1.4.2.1 ADR)

Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR. V  súvislosti s bodom 1.4.1 ADR je povinný najmä:

 1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú zatriedené a povolené na prepravu v zhode s ADR,
 2. poskytnúť dopravcovi informácie a údajev preukázateľnej forme a v prípade potreby požadované prepravné a sprievodné doklady (poverenia, schválenia, oznámenia a osvedčenia atď.) a osobitne venovať pozornosť príslušným požiadavkám kapitoly 5.4 a tabuliek v časti 3,
 3. používať len obaly, veľké obaly, stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (nádoby IBC) a cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery), ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú vybavené predpísanými označeniami podľa ADR,
 4. splniť požiadavky na spôsob odoslania a obmedzenia na odoslanie,
 5. zabezpečiť, že ešte aj vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery) alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a kontajnery na prepravu vo voľne loženom stave boli označené v súlade s kapitolou 5.3 a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a  predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako keby boli plné.

Ak odosielateľ využíva služby ostatných účastníkov (baliacej organizácie, nakladajúcej organizácie, plniacej organizácie atď.), potom je povinný prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zásielka vyhovuje požiadavkám ADR. V prípadoch určených v bode 1.4.2.1.1 písmená (a), (b), (c) a (e) sa však môže spoľahnúť na informácie a údaje sprístupnené mu inými účastníkmi.

Ak odosielateľ koná v mene tretej strany, táto strana je povinná ho písomne informovať, že sa idú prepravovať nebezpečné veci, a je mu povinná sprístupniť všetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností.

Povinnosti dopravcu (bod 1.4.2.2 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR je dopravca  povinný najmä:

 1. presvedčiť sa, že prepravované nebezpečné veci sú schválené na prepravu podľa ADR,
 2. presvedčiť sa, že všetky informácie predpísané v ADR týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí, boli dodané odosielateľom pred prepravou, že predpísaná dokumentácia sa nachádza na dopravnej jednotke, alebo ak sú namiesto papierovej dokumentácie použité metódy elektronického spracovania dát (EDP) alebo metódy elektronickej výmeny dát (EDI), že tieto údaje sú dostupné počas dopravy spôsobom prinajmenšom rovnocenným ako je papierová dokumentácia,
 3. vizuálne sa presvedčiť, že vozidlá a náklady nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny, či nechýba potrebné vybavenie atď.,
 4. presvedčiť sa, že neuplynul hraničný termín pre nasledujúcu skúšku cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a kontajnerov MEGC. (Po uplynutí hraničného termínu pozri POZNÁMKU bodu 1.4.2.2.1 (d) ADR)
 5. overiť si, či vozidlá nie sú preťažené,
 6. presvedčiť sa, že boli na vozidlá pripevnené veľké bezpečnostné značky, bezpečnostné značky a oranžové tabule predpísané pre vozidlá v kapitole 5.3,
 7. presvedčiť sa, že vybavenie predpísané v Dohode ADR na dopravné jednotky, osádku vozidla a pre niektoré triedy sa nachádza v dopravnej jednotke.

Podľa potreby sa toto musí vykonať na základe prepravných a sprievodných dokladov, a to vizuálnou prehliadkou vozidla alebo kontajnerov, a podľa potreby aj nákladu.

V prípadoch podľa čísiel 1., 2., 5. a 6. vyššie sa dopravca môže spoľahnúť na informácie a údaje, ktoré mu sprístupnili ostatní účastníci.

Ak dopravca spozoruje porušenie požiadaviek ADR stanovených v bode 1.4.2.2.1, nesmie zásielku prepraviť dovtedy, kým nebude príčina odstránená.

Ak sa počas prepravy spozoruje porušenie predpisov, ktoré by mohlo predstavovať ohrozenie bezpečnej prevádzky, zásielka sa musí čo najskôr zadržať s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť dopravy, bezpečné odstavenie zásielky a verejnej bezpečnosti. V ďalšej preprave sa môže pokračovať až potom, keď zásielka vyhovie príslušným predpisom. Zodpovedajúci(e) príslušný(é) orgán(y) môže(u) na zostávajúcom úseku trasy prepravy udeliť povolenie na ďalšiu prepravu.

Dopravca poskytne osádke vozidla písomné pokyny, ktoré sú predpísané v Dohode ADR

 

Povinnosti príjemcu (bod 1.4.2.3 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR je príjemca  povinný najmä:

 1. nezdržiavať prebratie vecí bez závažných dôvodov, a po ich vyložení sa presvedčiť, že požiadavky ADR, ktoré sa ho týkajú, boli splnené,
 2. ak v prípade kontajnera  táto kontrola odhalí porušenie požiadaviek ADR, príjemca musí vrátiť kontajner dopravcovi len ak bola vykonaná náprava porušenia,
 3. Ak príjemca využíva služby iných účastníkov (vykladajúcej organizácie, čistiacej organizácie, dekontaminačnej organizácie atď), musí urobiť primerané opatrenia zabezpečujúce, že požiadavky bodov 1.4.2.3.1 a 1.4.2.3.2 ADR budú splnené.

Povinnosti nakladajúcej organizácie (bod 1.4.3.1 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR má nakladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:

 1. nebezpečné veci musí odovzdať dopravcovi len vtedy, ak boli schválené na prepravu v zhode s ADR,
 2. pri ododvzdávaní zabalených nebezpečných vecí alebo nevyčistených vyprázdnených obalov na prepravu musí skontrolovať, či obaly nie sú poškodené. Nesmie odovzdať na prepravu kusovú zásielku, ktorej obal je poškodený, a to najmä vtedy, ak tento obal nie je nepriepustný a existujú tu priesaky alebo možnosť priesakov nebezpečnej látky, kým poškodenie nebolo opravené. Táto povinnosť sa týka rovnako aj nevyčistených obalov,
 3. pri nakladaní nebezpečných vecí na, vozidlo alebo do malého alebo veľkého kontajnera musí dodržať osobitné požiadavky týkajúce sa nakládky a manipulácie,
 4. po nakládke nebezpečných vecí do kontajnera musí dodržať požiadavky týkajúce sa pripevňovania veľkých bezpečnostných značiek, označovania a oranžových tabúľ podľa  kapitoly 5.3,
 5. pri nakladaní nebezpečných vecí musí dodržať zákaz spoločnej nakládky, berúc do úvahy nebezpečné veci, ktoré sú už vo vozidle alebo vo veľkom kontajneri a požiadavky týkajúce sa oddelenia potravín, ostatných spotrebných predmetov alebo krmív pre zvieratá,

Nakladajúca organizácia sa môže v prípade bodu 1.4.3.1.1 čísiel 1., 4. a 5. spoľahnúť na informácie a údaje, ktoré jej boli sprístupnené zo strany ostatných účastníkov.

Povinnosti baliacej organizácie (bod 1.4.3.2 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR musí baliaca organizácia vzhovieť najmä:

 1. požiadavkám týkajúcich sa podmienok balenia alebo podmienok zmiešaného balenia a,
 2. pri príprave kusových zásielok na prepravu splniť požiadavky na označovanie a bezpečnostné značky na obaloch kusových zásielok.

Povinnosti plniacej organizácie (bod 1.4.3.3 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR má nakladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:

 1. pred plnením cisterien musí zabezpečiť, že tak cisterny, ako aj ich príslušenstvo je vo vyhovujúcom technickom stave,
 2. musí zabezpečiť, že neuplynula platnosť dátumu ďalšej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, nesnímateľných cisterien, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a kontajnerov megc,
 3. cisterny musí naplniť len takou nebezpečnou látkou, ktorej preprava je v týchto cisternách povolená,
 4. pri naplnení musí splniť požiadavky týkajúce sa nebezpečných vecí nachádzajúcich sa v susedných komorách,
 5. počas plnenia cisterny musí dodržiavať najvyšší povolený stupeň plnenia alebo najvyššiu povolenú hmotnosť na jeden liter objemu pre danú plnenú látku,
 6. po naplnení cisterny sa musí zabezpečiť, aby boli všetky uzávery v uzavretej polohe a bez akýchkoľvek priesakov,
 7. musí zabezpečiť, aby na vonkajšej stene ním plnenej cisterny neboli priľnuté žiadne zvyšky ním plnenej látky,
 8. pri príprave nebezpečných vecí na prepravu musí zabezpečiť, že sú predpísané oranžové tabule, bezpečnostné značky alebo bezpečnostné nálepky ako aj označenie látok so zvýšenou teplotou a látok ohrozujúcich životné prostredie pripevnené na cisterny, na vozidlá a na veľké i malé kontajnery určené na prepravu voľne ložených látok v zhode s požiadavkami,
 9. (rezervovaný)
 10. pri nakladaní vozidiel alebo kontajnerov s voľne loženými nebezpečnými vecami sa musí presvedčiť, že sú splnené zodpovedajúce ustanovenia kapitoly 7.3

Povinnosti prevádzkovateľa cisternového kontajnera (bod 1.4.3.4 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR musí prevádzkovateľ cisternového kontajnera najmä:

 1. zabezpečiť splnenie požiadaviek na konštrukciu, vybavenie, skúšky a označovanie,
 2. zabezpečiť, aby sa údržba nádrží a ich vybavenia vykonávala spôsobom, ktorým sa za bežných prevádzkových podmienok zabezpečí, že cisternový kontajner vyhovuje požiadavkám ADR až do najbližšej prehliadky,
 3. vykonať mimoriadnu kontrolu vtedy, keď bezpečnosť nádrže alebo jej vybavenia je narušená z dôvodu opravy, úpravy alebo nehody.

Povinnosti vykladajúcej organizácie (bod 1.4.3.7 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR má vykladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:

 1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne vyložené porovnajúc ich zodpovedajúcu informáciou v prepravnom doklade s informáciou na kusovej zásielke, kontajneri, cisterne, MEMU, kontajneri MEGC alebo na vozidle,
 2. pred vykládkou a počas vykládky skontrolovať, či obaly, cisterna, vozidlo alebo kontajner boli poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ohroziť vykládku Ak poškodenie existuje, vykládka sa nesmie vykonať až do vykonania vhodných opatrení,
 3. vykonať všetky zodpovedajúce požiadavky týkajúce sa vykládky,
 4. okamžite po vyložení cisterny, vozidla alebo kontajnera odstrániť akékoľvek nebezpečné zvyšky, ktoré sa prilepia zvonku cisterny, vozidla alebo kontajnera počas procesu vykládky a   zabezpečiť uzatvorenie ventilov a kontrolných otvorov,
 5. zabezpečiť vykonanie predpísaného čistenia a dekontaminácie vozidla alebo kontajnera,
 6. zabezpečiť, že kontajnery ihneď po kompletnom vyložení, vyčistení a dekontaminovaní neboli naďalej označené veľkými bezpečnostnými značkami, značkami a oranžovými tabuľami, ktorými boli označené podľa kapitoly 5..3.

Ak vykladajúca organizácia používa služby iných účastníkov (čistiaca organizácia, dekontaminačné zariadenie atď), musí urobiť vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, že sú splnené požiadavky ADR.