Dohoda ADR 2015 pozri stránku: ADR 2015

Pri preklade a úprave zmien Dohody ADR 2015 v slovenskom jazyku došlo k preformulovaniu niektorých výrazov, a to:

kusová zásielka – kus

prepravný obal – obalový súbor

bezpečnostná nálepka – veľká bezpečnostná značka

voľne ložené látky – preprava vo voľne loženom stave

pevné látky – tuhé látky

nádrž cisterny – teleso cisterny

ohrozujúce životné prostredie – nebezpečné pre životné prostredie

zložený obal – kompozitný obal

zadymovaná prepravná jednotka – zaplynovaná prepravná jednotka

štiepny – vyhradený – štiepny – vyňatý.