Na žiadosť výrobcu vozidla alebo jeho splnomocneného zástupcu, vozidlá, ktoré sú podrobené schváleniu ADR podľa bodu 9.1.2.1 ADR, môžu byť typovo schválené príslušným orgánom. Príslušné technické požiadavky kapitoly 9.2 ADR musia byť považované za splnené, ak je osvedčenie o schválení typu vydané príslušným orgánom v súlade s EHK č. 105 1 za predpokladu, že technické požiadavky uvedené v tomto predpise sú v súlade s kapitolou 9.2 ADR a za predpokladu, že sa na vozidle nevykonali žiadne úpravy, ktoré by zmenili ich platnosť .

Toto schválenie typu udelené jednou členskou krajinou musí byť uznané ostatnými členskými krajinami ako zaručenie zhodnosti vozidla, ak je jednotlivé vozidlo podrobené prehliadke na schválenie podľa ADR.

Kontrola typového schválenia vozidiel  EX/II, EX/III, FL, AT a MEMU  v Slovenskej republike sa vykonáva v schválenej organizácii – pozri www.exakta.sk.


  1. Nariadenie EHK č. 105 (Jednotné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí z hľadiska ich osobitých konštrukčných vlastností.).