Trieda 1 – Výbušné látky a predmety dusičnan amónny, dusičnan močoviny, nitroglycerín, nitromočovina, ohňostrojné telesá, rôzne výbušniny, trhaviny, rozbušky, roznetky, palivo do raketových motorov, hnacie náplne, náboje, pyrotechnické predmety a ďalšie.

Podrieda 1.1, 1.2 a 1.3trieda1_4trieda1_5trieda1_6

Podrieda 1.1, 1.2 a 1.3 |  Podtrieda 1.4 | Podtrieda 1.5 | Podtrieda 1.6
Trieda 2 – Plyny dusivé, horľavé, jedovaté a žieravé plyny, aerosolové rozprašovače, malé nádrže obsahujúce plyny (plynové bombičky), adsorbované plyny a ďalšie
trieda2_1atrieda2_1btrieda2_2atrieda2_2b
Horľavé plyny                               Nehorľavé, nejedovaté plyny
trieda2_3
Jedovaté plyny
Trieda 3 – Horľavé kvapalné látky benzín, nafta, toluén, farbivá, lepidlá, laky, lakové farby, náterové roztoky, horľavé kvapalné pesticídy, uhľovodíky, alkoholické nápoje vo väčšom balení, uhľovodíky, étery, aldehydy, ketóny, výrobky z ropy a ďalšie
trieda3atrieda3b
Horľavé kvapalné látky
Trieda 4.1 – Horľavé tuhé látky, samovoľne reagujúce látky, polymerizujúce látky a tuhé znecitlivené výbušniny bezpečnostné zápalky, síra, filmy na nitrocelulózovej báze, celuloid, naftalén, červený fosfor, kaučuk, vodou navlhčené výbušné látky, zmesi nitrovanej celulózy a ďalšie
trieda4_1
Horľavé tuhé látky, samovoľne reagujúce látky, polymerizujúce látky a tuhé znecitlivené výbušniny
Trieda 4.2 – Látky náchylné na samovoľné horenie uhlie, sadze, rybia múčka, kopra, fosfor biely a žltý, samozápalné alkyly a aryly kovov, vlákna a tkaniny impregnované olejom, celuloid – odpad a ďalšie
trieda4_2
Látky náchylné na samovoľné horenie
Trieda 4.3 – Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny sodík, draslík, vápnik, cézium. lítium, rubídium, báryum, prášky lítia, hliníka, zinku, horčíka, karbidy vápnika a hliníka a ďalšie
trieda4_3atrieda4_3b
Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
Trieda 5.1 – Okysličovacie látky roztoky peroxidu vodíka, hnojivá obsahujúce dusičnan amónny, kyseliny chlóristá a chlórečná, chlórečnany, chlóristany a chlórnany, dusičnany a dusitany a ďalšie
trieda5_1
Okysličovacie látky
Trieda 5.2 – Organické peroxidy organické peroxidy typu A, B, C, D, E, F a G, kyselina peroxyoctová a ďalšie
 trieda5_2atrieda5_2b
Organické peroxidy
Trieda 6.1 – Jedovaté látky kyanovodík a jeho roztoky, anilín, izokyanáty, fenol, zlúčeniny ortuti, selénu, osmia, telúru, vanádu, olova, antimónu, bária, kadmia, tália, berýlia, fluoridy rozpustené vo vode, kvapalné a tuhé pesticídy, jedovaté tuhé a kvapalné farby a ďalšie
trieda6_1
Jedovaté látky
Trieda 6.2 – Infekčné látky infekčné látky pôsobiace na ľudí a zvieratá, nešpecifikovaný klinický lekársky a triedený lekársky odpad a biologická látka kategórie B
trieda6_2
Infekčné látky
Trieda 7 – Rádioaktívny materiál rádioaktívny materiál
– štiepny
– osobitnej formy
– vyhradený kus a ďalší,
prístroje s týmito látkami, kovové tórium, kovový urán, dusičnan uranylu v roztoku alebo tuhý a ďalšie
trieda7A        trieda7B        trieda7C        trieda7E
Kategória I – biela   Kategória II – žltá    Kategória III – žltá   Štiepny materiál
Trieda 8 – Žieravé látky kyseliny a ich zmesi, soli kyselín, halogenidy, hydroxidy, aminoalkoholy, ortuť, farby, farbám príbuzný materiál, náplne hasiacich prístrojov,
batérie
– mokré plnené kyselinou alebo zásadami alkalických kovov
– suché s tuhým hydroxidom draselným
a ďalšie
trieda8
Žieravé látky
Trieda 9 – Iné nebezpečné látky a predmety azbest, polychlórované bifenyly a terfenyly, lítiové batérie, záchranné prostriedky, zariadenia bezpečnostné, elektricky aktivované, tuhé a kvapalné látky nebezpečné pre ŽP, tuhé látky prepravované so zvýšenou teplotou pri alebo nad 240 °C, ricínové granule, múčka, drť a vločky, chemické súpravy, súpravy prvej pomoci a ďalšie
trieda9
Rôzne nebezpečné látky a predmety