(bod 8.1.5 ADR)

1/ Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci, musí byť vybavená:

– pre každé vozidlo aspoň jeden zakladací klin,
ktorého rozmery zodpovedajú hmotnosti vozidla a priemeru jeho kolies,
os1
– dve samostatne stojace výstražné značky os2
– kvapalina na výplach očí
(nevyžaduje sa na bezpečnostné značky vzorov č. 1, 1.4,1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3)
os4
os3


2/ Výbava pre každého člena osádky:

– výstražná vesta os5
– baterka s nekovovým povrchom podľa bodu 8.3.4 ADR
os6
– ochranné rukavice os7
–  ochrana očí os8


3/ Dodatočná výbava pre určité bezpečnostné značky
, ktorými sú označené nebezpečné veci prepravované na vozidle:

–  záchranná úniková maska pre každého člena osádky
pri bezpečnostných značkách vzorov
 č. 2.3 a 6.1
os9
Pre pevné a kvapalné látky s bezpečnostnými značkami vzorov č. 3, 4.1, 4.3, 8 a 9:
–  lopata
–  prekrytie kanálu a
–   zberná nádoba 
os10