Nebezpečné veci prepravované v režime vyňatých (tzv. oslobodených) množstiev majú v stĺpci (7b) tabuľky A ADR uvedený príslušný kód (EQ0 – EQ5), ktorý určuje maximálne hmotnostné alebo objemové limity takto prepravovaných nebezpečných vecí v jednej kusovej zásielke. Maximálne množstvo nebezpečných vecí v kusovej zásielke ako vyňaté množstvo je od 300 g(ml) až do 1000 g (ml).

Obaly použité na tieto vyňaté množstvá sú kombinované formou trojobalu (vnútorné obaly, medziobal a vonkajší obal) a musia spĺňať požiadavky  kapitoly 3.5 2 ADR. Sú označené nasledujúcou značkou s minimálnymi rozmermi 100 x100 mm

Untitled1

Pri preprave vyňatých množstev v prepravnom obale musí byť tento označený podľa bodu 3.5.4.3 ADR.

Maximálny počet takto zabalených kusových zásielok vo vozidle alebo  v kontajneri je 1000.

V sprievodnom doklade musí byť uvedená veta:

„Nebezpečné veci vo vyňatých množstvách a počet kusov…“

Osádka vozidla musí absolvovať školenie podľa bodu 1.3 ADR – školenie osôb (zúčastněných na preprave nebezpečných vecí).

UPOZORNENIE:

Ak sú nebezpečné veci, ktoré majú v tabuľke A ADR kódy E1, E2, E4 a E5 balené tak, že na jeden vnútorný obal nepresahujú maximálne čisté množstvo 1 g alebo 1 ml a maximálne čisté množstvo na vonkajší obal neprekročí 100 g na pevné látky a 100 ml na kvapalné látky a plyny, platia na ne len ustanovenia bodu 3.5.2 na obaly a 3.5.3 na skúšky kusových zásielok.

Tieto kusové zásielky nemusia byť označené vyššie uvedenou značkou, v dokladoch nemusí byť zápis „Nebezpečné veci vo vyňatých množstvách“ a nie je určený počet kusových zásielok na dopravnú jednotku..