Termíny školení


Termín školeniaMiesto školenia
22. – 25. 4. 2024Hotel Koliba, Senec
13. – 16. 5. 2024Hotel Koliba, Senec
28. – 31. 5. 2024Hotel Koliba, Senec
10. – 13. 6. 2024Hotel Koliba, Senec
24. – 27. 6. 2024Hotel Koliba, Senec

Upozornenie: školenia na triedu 1 a školenia na triedu 7 otvárame podľa požiadaviek v schválených termínoch.

Cenník školení

Typ školenia CENA ŠKOLENIA (VRÁTANE DPH)
Základné školenie275,00 €
Základné školenie rozšírené o cisterny / triedu 1 / triedu 7325,00 €
Obnovovacie školenie (základné) 230,00 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny / triedu 1 / triedu 7240,00 €
Obnovovacie školenie pozostávajúce z viacerých kombinácií250,00 €
Špecializované (rozširovacie) školenie150,00 €

V prípade účasti väčšieho počtu vodičov na jednom školení z jednej firmy alebo pri opakovanej účasti vodičov z jednej firmy na našich školeniach je možné dohodnúť množstevnú alebo vernostnú zľavu.

Upozornenie: Od 15. 11. 2005 sme platcami DPH!

Všetci účastníci školenia si musia priniesť v prvý deň:

  • Farebnú fotografiu s rozmermi 3,5 x 4,5 cm
  • Správny poplatok v hodnote 20€ (kolok z pošty) na základe Zákona o správnych poplatkoch č. 286/2012

Vodiči vozidiel prepravujúci nebezpečné veci musia byť držiteľmi osvedčenia vydaného príslušným orgánom alebo inou organizáciou poverenou týmto orgánom osvedčujúceho, že sa zúčastnili na školení a vyhoveli na skúške o osobitných požiadavkách, ktoré je potrebné dodržať pri preprave nebezpečných vecí – bod 8.2.1.1 ADR.

Školenia pre vodičov sa podľa Dohody ADR delia na:

základné školenie na triedy nebezpečnosti 2,3,4,5,6,8,9
špecializované (rozširovacie) školenie na cisternové vozidlo
na triedu nebezpečnosti 1
na triedu nebezpečnosti 7
obnovovacie školenie obnovenie ADR osvedčenia v piatom roku platnosti

Uvedené školenia vykonávame aj ako, tzv. súhrnné t.j.:

  • základné školenie + rozšírenie na cisterny,
  • základné školenie + rozšírenie na triedu 1,
  • základné školenie + rozšírenie na triedu 7.

UPOZORNENIE k „ADR osvedčeniu o školení vodičov“

Na základe dohody medzi MDVRR SR a MD ČR sa medzinárodné ADR – osvedčenia o školení vodičov Slovenskej republiky alebo Českej republiky nebudú predlžovať a rozširovať na území druhej republiky. Z toho pre slovenských vodičov vyplýva nasledujúce:

  1.   Ak slovenský vodič má slovenské ADR – osvedčenie, nebude mu toto slovenské osvedčenie v ČR predĺžené, alebo rozšírené.
  1. Ak vodič – držiteľ slovenského  ADR – osvedčenia absolvuje obnovovacie školenie v ČR, bude mu vydané české osvedčenie.
  1. Ak si bude chcieť vodič rozšíriť slovenské osvedčenie ADR v ČR, napríklad na cisterny, musí absolvovať celé školenie a získa české ADR – osvedčenie, napriek tomu, že má ešte platné slovenské ADR – osvedčenie.

Uvedený postup vyplýva z problému, že pri predlžovaní alebo rozširovaní ADR – osvedčenia vodiča majú kontrolné orgány na území členských štátov Dohody ADR problém overiť právoplatnosť týchto osvedčení. Jednotlivé rozšírenia alebo obnovenia nie sú podchytené v databázach týchto republík.

Základné školenie

je školenie na prepravu nebezpečných vecí patriacich do tried 2,3,4,5,6,8,9 inak ako v cisternách, t. j. kusová a voľne ložená preprava v otvorených vozidlách, vo vozidlách zakrytých plachtou a v uzavretých vozidlách.

Rozširovacie školenie na prepravu v cisternách

musia absolvovať vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci v nesnímateľných alebo snímateľných cisternách s vnútorným objemom väčším ako 1 m3, vodiči batériových vozidiel s celkovým vnútorným objemom prevyšujúcim 1 m3 a vodiči vozidiel prepravujúci nebezpečné veci v cisternových kontajneroch, prenosných cisternách alebo v kontajneroch MEGC s individuálnym vnútorným objemom prevyšujúcim 3 m3 na dopravnej jednotke.

Rozširovacie školenie na prepravu nebezpečných vecí triedy 1

(výbušné  látky a  predmety) musia absolvovať vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci triedy 1.

Rozširovacie školenie na prepravu nebezpečných vecí triedy 7

(rádioaktívny materiál) musia absolvovať vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci triedy 7.

Obnovovacie školenie

musí vodič absolvovať posledný piaty rok platnosti preukazu a na obnovovacom školení si obnoví platnosť preukazu na ďalších 5 rokov od dátumu platnosti preukazu.

Upozornenie: Preukaz sa nemôže obnoviť, ak preukaz stratil platnosť, t. j. vodič nemôže absolvovať obnovovacie školenie, ak má neplatný preukaz. 

ROZŠIROVACIE ŠKOLENIE NA PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH VECÍ TRIEDY 1

(výbušné  látky a  predmety) musia absolvovať vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci triedy 1.

V prípade prepravy UN 0331 a 0332 v cisterne, je potrebné absolvovať základné školenie + školenie rozšírené o cisterny + školenie rozšírené o triedu 1

Školenie na prepravu v MEMU – Mobilnej jednotke na výrobu výbušných látok je potrebné absolvovať základné školenie + školenie rozšírené o cisterny + školenie rozšírené o triedu 1

Všetky typy školení sa končia záverečnými písomnými testami. Po ich úspešnom absolvovaní bude zaslané osvedčenie ADR poštou na udanú korešpondenčnú adresu absolventa.