1. Na účely prepravy menšieho množstva nebezpečných vecí alebo prázdnych nevyčistených obalov, ktoré obsahovali takéto látky sú tieto zaradené do dopravných kategórií 0, 1, 2, 3 alebo 4, ako je to uvedené v stĺpci (15) tabuľky A kapitoly 3.2 a každej dopravnej kategórii je pripradené množstvo, ktoré sa nesmie na dopravnej jednotke prekročiť.
 2. Keď množstvo nebezpečných vecí prepravovaných na dopravnej jednotke nepresahuje hodnotyuvedené v stĺpci (3) tabuľky uvedenej v bode 6. nižšie, pre danú dopravnú kategóriu (keď nebezpečné veci prepravované v dopravnej jednotke patria do rovnakej kategórie) alebo vypočítaná hodnota je v súlade s bodom 7. tejto tabuľky (keď nebezpečné veci prepravované v dopravnej jednotke patria do rôznych dopravných kategórií), potom sa tieto veci môžu prepravovať v kusových zásielkach na jednej dopravnej jednotke bez použitia nasledujúcich ustanovení:
  • kapitoly 1.10, okrem výbušnín triedy 1 podtriedy 1.4 UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 a 0500 a okrem triedy 7 vyhradených kusov UN 2910 a 2911, ak úroveň aktivity prevyšuje hodnotu A2
  • kapitoly 5.3
  • kapitoly 5.4.3
  • kapitoly 7.2 okrem V5 a V8 z bodu 7.2.4
  • CV1 z bodu 7.5.11
  • časti 8, okrem:
   • 8.1.2.1 (a)
   • 8.1.4.2 až 8.1.4.5
   • 8.2.3
   • 8.3.3
   • 8.3.4
   • 8.3.5
   • kapitoly 8.4
   • S1 (3) a (6)
   • S2 (1)
   • S4 a
   • S14 až S21 a
   • S24 kapitoly 8.5
  • časti 9.

  UPOZORNENIE:
  Dopravný doklad bude obsahovať všetky údaje požadované v bode 5.4.1.1.1 ADR a bude doplnený o dopravné kategórie prepravovaných nebezpečných látok a celkové množstvá v týchto dopravných kategóriách 
  [pozri bod 5.4.1.1.1 (f) Poznámkia 1].

 3. V uvedenej tabuľke sa pod názvom „najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku“ rozumie:
  • pri predmetoch hrubá hmotnosť v kilogramoch (pre predmety triedy 1 čistá hmotnosť v kg výbušnej látky, pre nebezpečné veci v strojoch a príslušenstve celkové množstvo v nich obsiahnuté v kg alebo litroch),
  • pri pevných látkach, skvapalnených plynoch, schladených skvapalnených plynoch a plynoch, rozpustených pod tlakom čistá hmotnosť v kilogramoch,
  • pri kvapalinách a stlačených plynoch, nominálny objem nádob (pozri definíciu v bode 1.2.1 ADR) v litroch.
 4. Pri preprave nebezpečných vecí patriacich do rôznych kategórií na jednej dopravnej jednotke nesmie súčet:
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 1 vynásobeného „50“,
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 1 uvedeného v poznámke tabuľky bodu 1.1.3.6.3 vynásobeného „20“,
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 2 vynásobeného „3“ a
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 3

  prekročiť hodnotu „1 000“.

 5. Tabuľka obmedzení pre výpočet podlimitnej prepravy
  Dopravná kategóriaLátky alebo predmety, obalová skupina alebo klasifikačný kód/skupina alebo identifikačné číslo látky UNNajväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku
  0Trieda 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L a UN 0190
  Trieda 3: UN 3343
  Trieda 4.2: Látky patriace do obalovej skupiny I
  Trieda 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 , 3396, 3398 a 3399
  Trieda 5.1 UN 2426
  Trieda 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, a 3294
  Trieda 6.2: UN 2814 a 2900
  Trieda 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
  Trieda 8: UN 2215 (anhydrid kyseliny maleínovej, roztavený)
  Trieda 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a zariadenie, obsahujúce takéto látky alebo zmesi
  a prázdne, nevyčistené obaly, okrem tých, ktoré sú zaradené pod UN 2908, ktoré obsahovali látky zaradené v tejto dopravnej kategórii
  0
  1Látky a predmety patriace do obalovej skupiny I a nezaradené v dopravnej kategórii 0 a látky a predmety nasledujúcich tried:
  Trieda 1: 1.1B až 1.1J */ 1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D */
  Trieda 2: Skupiny T, TC */, TO, TF, TOC a TFC
  aerosoly: skupín C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
  chemické látky pod tlakom: UN 3502, 3503, 3504 a 3505
  Trieda 4.1: UN 3221 až 3224 a UN 3231 až 3240
  Trieda 5.2: UN 3101 až 3104 a UN 3111 až 3120
  20
  2Látky alebo predmety patriace do obalovej skupiny II a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 1 alebo 4 a látky nasledujúcich tried:
  Trieda 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
  Trieda 2: Skupina F
  aerosoly: skupina F
  chemické látky pod tlakom: UN No. 3501
  Trieda 4.1: UN 3225 až 3230
  Trieda 5.2: UN 3105 až 3110
  Trieda 6.1: Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III
  Trieda 9: UN 3245
  333
  3Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 2 alebo 4 a látky a predmety nasledujúcich tried:
  Trieda 2: Skupiny A a O
  aerosoly: skupín A a Ochemické látky pod tlakom: UN No. 3500
  Trieda 3: UN 3473
  Trieda 4.3: UN 3476Trieda 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028 a 3477
  Trieda 9: UN 2990, 3072
  1000
  4Trieda 1: 1.4S
  Trieda 4.1.: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 a 2623
  Trieda 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
  Trieda 7: UN 2908 až 2911
  Trieda 9: UN 3268
  a prázdne, nevyčistené obaly, ktoré obsahovali nebezpečné veci, okrem tých, ktoré boli zaradené do dopravnej kategórie 0
  neobmedzené

  */Pre UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 musí byť najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku 50 kg.

 6. Príklad výpočtu podlimitnej prepravy pri niekoľkých kusových zásielkach nebezpečných vecí patriacich do rovnakých dopravných kategóriíNajprv overiť podľa tabuľky 7.5.2.1 ADR a vzorov bezpečnostných značiek pre uvedené látky [pozri stĺpec (5) prípadne (6) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR], či sa tieto látky môžu prepravovať spolu na tom istom vozidle alebo v tom istom kontajneri. Ak áno, potom si vypočítame stupeň nabezpečenstva pri podlimitnej hmotnosti.
  TriedaObalová skupina, UN, klasif. kód alebo písmenoDopr. kategória do ktorej látka patríNajväčšie množstvo povolené pre danú dopravnú kategóriuSkutočné prepravované množstvo
  22F(2)(333)120 kg
  3II(2)(333)150 l
  6.1III(2)(333)80 kg
  Spolu
  350 > (333)

  Tieto látky sa nemôžu prepravovať v režime podlimitnej prepravy, pretože súčet ich množstiev prekračuje povolené množstvo pre druhú dopravnú kategóriu, t. j. 333 a stupeň nebezpečenstva je 350 x 3 = 1050.

 7. Príklad výpočtu podlimitnej prepravy pri niekoľkých kusových zásielkach nebezpečných vecí patriacich do rôznych dopravných kategóriíNajprv overiť podľa tabuľky 7.5.2.1 ADR a vzorov bezpečnostných značiek pre uvedené látky [pozri stĺpec (5) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR], či sa tieto látky môžu prepravovať spolu na tom istom vozidle alebo v tom istom kontajneri. Ak áno, potom si vypočítame stupeň nabezpečenstva pri podlomitnej hmotnosti.
  Dopravná kategória
  (koeficient)
  TriedaObalová skupina, UN, klasif. kód alebo písmeno1
  (50)
  2
  (3)
  3
  (1)
  Množstvo v kg
  25A300
  4.1UN 322640
  11.1B8
  6.1III50
  Spolu kg:890300
  Spolu kg x koeficient:8 x 5090 x 3300 x 1
  Spolu: 400270300
  Spolu stupeň nebezpečenstva:970

  Tieto látky sa môžu prepravovať v režime podlimitnej prepravy, pretože stupeň nebezpečenstva je 970, t. j. menej ako 1000.