1. Na účely prepravy menšieho množstva nebezpečných vecí alebo prázdnych nevyčistených obalov, ktoré obsahovali takéto látky sú tieto zaradené do dopravných kategórií 0, 1, 2, 3 alebo 4, ako je to uvedené v stĺpci (15) tabuľky A kapitoly 3.2 a každej dopravnej kategórii je pripradené množstvo, ktoré sa nesmie na dopravnej jednotke prekročiť.
 2. Keď množstvo nebezpečných vecí prepravovaných na dopravnej jednotke nepresahuje hodnotyuvedené v stĺpci (3) tabuľky uvedenej v bode 6. nižšie, pre danú dopravnú kategóriu (keď nebezpečné veci prepravované v dopravnej jednotke patria do rovnakej kategórie) alebo vypočítaná hodnota je v súlade s bodom 7. tejto tabuľky (keď nebezpečné veci prepravované v dopravnej jednotke patria do rôznych dopravných kategórií), potom sa tieto veci môžu prepravovať v kusoch na jednej dopravnej jednotke bez použitia nasledujúcich ustanovení:
  • kapitoly 1.10, okrem výbušnín triedy 1 podtriedy 1.4 UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 a 0500 a okrem triedy 7 vyhradených kusov UN 2910 a 2911, ak úroveň aktivity prevyšuje hodnotu A2
  • kapitoly 5.3
  • kapitoly 5.4.3
  • kapitoly 7.2 okrem V5 a V8 z bodu 7.2.4
  • CV1 z bodu 7.5.11
  • časti 8, okrem:
   • 8.1.2.1 (a)
   • 8.1.4.2 až 8.1.4.5
   • 8.2.3
   • 8.3.3
   • 8.3.4
   • 8.3.5
   • kapitoly 8.4
   • S1 (3) a (6)
   • S2 (1)
   • S4 a
   • S14 až S21 a
   • S24 kapitoly 8.5
  • časti 9.

  UPOZORNENIE:
  Dopravný doklad bude obsahovať všetky údaje požadované v bode 5.4.1.1.1 ADR a bude doplnený o dopravné kategórie prepravovaných nebezpečných látok a celkové množstvá a o vypočítanú hodnotu v týchto dopravných kategóriách
  [pozri bod 5.4.1.1.1 (f) Poznámkia 1].

 3. V uvedenej tabuľke sa pod názvom „najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku“ rozumie:
  • pri predmetoch celková hmotnosť položiek bez obalov vkilogramoch  (pre predmety triedy 1 čistá hmotnosť v kg výbušnej látky, pre nebezpečné veci v strojoch a príslušenstve celkové množstvo v nich obsiahnuté v kg alebo litroch),
  • pri pevných látkach, skvapalnených plynoch, schladených skvapalnených plynoch a plynoch, rozpustených pod tlakom čistá hmotnosť v kilogramoch,
  • pri kvapalinách a stlačených plynoch, nominálny objem nádob (pozri definíciu v bode 1.2.1 ADR) v litroch.
 4. Pri preprave nebezpečných vecí patriacich do rôznych kategórií na jednej dopravnej jednotke nesmie súčet:
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 1 vynásobeného „50“,
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 1 uvedeného v poznámke tabuľky bodu 1.1.3.6.3 vynásobeného „20“,
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 2 vynásobeného „3“ a
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 3

  prekročiť hodnotu „1 000“.

 5. Tabuľka obmedzení pre výpočet podlimitnej prepravy
  Dopravná kategória Látky alebo predmety, obalová skupina alebo klasifikačný kód/skupina alebo identifikačné číslo látky UN Najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku
  0 Trieda 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L a UN 0190
  Trieda 3: UN 3343
  Trieda 4.2: Látky patriace do obalovej skupiny I
  Trieda 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148 , 3396, 3398 a 3399
  Trieda 5.1 UN 2426
  Trieda 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, a 3294
  Trieda 6.2: UN 2814 a 2900
  Trieda 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
  Trieda 8: UN 2215 (anhydrid kyseliny maleínovej, roztavený)
  Trieda 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a predmety, obsahujúce takéto látky alebo zmesi
  a prázdne, nevyčistené obaly, okrem tých, ktoré sú zaradené pod UN 2908, ktoré obsahovali látky zaradené v tejto dopravnej kategórii
  0
  1 Látky a predmety patriace do obalovej skupiny I a nezaradené v dopravnej kategórii 0 a látky a predmety nasledujúcich tried:
  Trieda 1: 1.1B až 1.1J */ 1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D */
  Trieda 2: Skupiny T, TC */, TO, TF, TOC a TFC
  aerosoly: skupín C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
  chemické látky pod tlakom: UN 3502, 3503, 3504 a 3505, 3533 a 3534
  Trieda 4.1: UN 3221 až 3224 a UN 3231 až 3240
  Trieda 5.2: UN 3101 až 3104 a UN 3111 až 3120
  20
  2 Látky alebo predmety patriace do obalovej skupiny II a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 1 alebo 4 a látky nasledujúcich tried:
  Trieda 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
  Trieda 2: Skupina F
  aerosoly: skupina F
  chemické látky pod tlakom: UN No. 3501
  Trieda 4.1: UN 3225 až 3230, 3531 a 3532
  Trieda 4.3: UN 3292
  Trieda 5.1: UN 3356
  Trieda 5.2: UN 3105 až 3110
  Trieda 6.1: UN 1700, 2016 a 2017, Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III
  Trieda 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481
  333
  3 Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 2 alebo 4 a látky a predmety nasledujúcich tried:
  Trieda 2: Skupiny A a O
  aerosoly: skupín A a O chemické látky pod tlakom: UN No. 3500
  Trieda 3: UN 3473
  Trieda 4.3: UN 3476
  Trieda 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 a 3506
  Trieda 9: UN 2990, 3072
  1000
  4 Trieda 1: 1.4S
  Trieda 2: UN 3537 až 3539
  Trieda 3: UN 3540
  Trieda 4.1.: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 a 3541
  Trieda 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
  Trieda 4.3: UN 3543
  Trieda 5.1: UN 3544
  Trieda 5.2: UN 3545
  Trieda 6.1: UN 3546
  Trieda 7: UN 2908 až 2911
  Trieda 8: UN 3547
  Trieda 9: UN 3268, 3499, 3508, 3509 a 3548
  a prázdne, nevyčistené obaly, ktoré obsahovali nebezpečné veci, okrem tých, ktoré boli zaradené do dopravnej kategórie 0
  neobmedzené
 6. a/Pre UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 musí byť najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku 50 kg.
 7. b/ Maximálne celkové množstvo pre dopravnú kategóriu zodpovedá vypočítanej hodnote „1000“ (pozri tiež bod 1.1.3.6.4)
 8. Príklad výpočtu podlimitnej prepravy pri niekoľkých kusových zásielkach nebezpečných vecí patriacich do rovnakých dopravných kategórií. Najprv overiť podľa tabuľky 7.5.2.1 ADR a vzorov bezpečnostných značiek pre uvedené látky [pozri stĺpec (5) prípadne (6) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR], či sa tieto látky môžu prepravovať spolu na tom istom vozidle alebo v tom istom kontajneri. Ak áno, potom si vypočítame vypočítanú hodnotu pri podlimitnej hmotnosti.
  Trieda Obalová skupina, UN, klasif. kód alebo písmeno Dopr. kategória do ktorej látka patrí Najväčšie množstvo povolené pre danú dopravnú kategóriu Skutočné prepravované množstvo
  2 2F (2) (333) 120 kg
  3 II (2) (333) 150 l
  6.1 III (2) (333) 80 kg
  Spolu
  350 > (333)

  Tieto látky sa nemôžu prepravovať v režime podlimitnej prepravy, pretože súčet ich množstiev prekračuje povolené množstvo pre druhú dopravnú kategóriu, t. j. 333 a stupeň nebezpečenstva je 350 x 3 = 1050.

 9. Príklad výpočtu podlimitnej prepravy pri niekoľkých kusových zásielkach nebezpečných vecí patriacich do rôznych dopravných kategórií. Najprv overiť podľa tabuľky 7.5.2.1 ADR a vzorov bezpečnostných značiek pre uvedené látky [pozri stĺpec (5) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR], či sa tieto látky môžu prepravovať spolu na tom istom vozidle alebo v tom istom kontajneri. Ak áno, potom si vypočítame hodnotu pri podlomitnej hmotnosti.
  Dopravná kategória
  (koeficient)
  Trieda Obalová skupina, UN, klasif. kód alebo písmeno 1
  (50)
  2
  (3)
  3
  (1)
  Množstvo v kg
  2 5A 300
  4.1 UN 3226 40
  1 1.1B 8
  6.1 III 50
  Spolu kg: 8 90 300
  Spolu kg x koeficient: 8 x 50 90 x 3 300 x 1
  Spolu:  400 270 300
  Spolu stupeň nebezpečenstva: 970

  Tieto látky sa môžu prepravovať v režime podlimitnej prepravy, pretože vypočítaná hodnota je 970, t. j. menej ako 1000.