Nebezpečné veci prepravované ako “výnimka LQ” podľa bodu 1.1.3.4.2 a následne kapitoly 3.4 ADR sú balené do predpísaných kombinovaných obalov alebo do obalov, kde je vonkajším obalom podložka a sú stiahnuté zmršťovacou alebo naťahovacou fóliou a neprekračujú predpísané množstvá.

Pre takéto balenie je pre každé UN nebezpečnej látky v stĺpci (7a) Tabuľky A uvedené maximálne obmedzené množstvo na jeden vnútorný obal alebo predmet. Tieto množstvá na vnútorný obal sú obmedzené nasledujúcimi hodnotami: 0, 25 ml, 100 ml, 120 ml, 125 ml, 500 ml, 1 L, 5 L alebo 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg alebo 5 kg. Množstvo “0” nepovoľuje prepravu v súlade s touto výnimkou.

Kapitola 3.4 určuje, ktoré požiadavky ADR sa pri tejto výnimke musia splniť.

Sú to požiadavky:

(a)časti 1, kapitol 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;

(b)časti 2;

(c)časti 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 [okrem osobitných ustanovení 61, 178, 181, 220, 274, 625. 633 a 650(e)];

(d)časti 4, bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 až 4.1.1.8;

(e)časti 5, bodov 5.1.2.1(a) (i) a (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9, 5.4.2;

(f)časti 6, konštrukčných požiadaviek bodu 6.1.4 a bodov 6.2.5.1 a 6.2.6.1 až 6.2.6.3;

(g)časti 7, kapitoly 7.1 a bodov 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (okrem bodu 7.5.1.4), 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9;

(h)bodu 8.6.3.3 a 8.6.4

Ak sú nebezpečné veci zabalené v kusových zásielkách v kombinovanom obale nesmie celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky prevýšiť 30 kg a ak sú na podložke obalené fóliou nesmie celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky prevýšiť 20 kg.

Kvapalné veci triedy 8, obalová skupina II uložené v sklených, porcelánových alebo kameninových vnútorných obaloch musia byť uzavreté v kompatibilnom a pevnom medziobale.

Kusové zásielky obsahujúce nebezpečné veci v obmedzených množstvách musia byť označené značkou s rozmermi 100 x 100 mm, ako je uvedená nižšie:

tabulka

Rozmery značky môžu byť zmenšené, ak si to vyžaduje kusová zásielka, avšak nie menej ako na 50 mm x 50 mm za predpokladu, že označenie zostane zreteľne viditeľné.

Ak sú kusové zásielky (LQ) obsahujúce nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách umiestnené v prepravnom obale musia byť označené podľa bodu 5.1.2 a 3.4.11 ADR.

Preprava nebezpečných vecí vo výnimke LQ si vyžaduje označenie dopravnej jednotky- pozri bod 3.4.13 až 3.4.15 ADR takto.

Dopravné jednotky s celkovou hmotnosťou nad 12 t a kontajnery prepravované na dopravných jednotkách nad 12 t musia byť od 1. 1. 2011 označené podľa kapitoly 3.4 ADR čiernymi písmenami“LTD QTY” s výškou najmenej 65 mmalebonálepkou image008-1 s rozmermi 250 x 250 mm. platnou od 1. 1. 2011

image010
alebo
image012LQ2011
Upozornenie:
1/ Uvedené označenie sa nevyžadujeak celková hrubá hmotnosťprepravovaných kusových zásielok obsahujúcich nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách nepresiahne 8 ton na dopravnú jednotku.
2/ Ak sa na dopravnej jednotke prepravujú spolu s výnimkou “LQ” aj iné nebezpečné veci, ktoré si vyžadujú označenie oranžovými tabuľami, alebo bezpečnostnými nálepkami, vozidlo sa označuje len oranžovými tabuľami podľa bodu 5.3.2 ADR alebo kontajner  bezpečnostnými nálepkami podľa bodu 5.3.1 ADR.Dopravná jednotka však môže byť označená aj oranžovou tabuľou a označením pre LQ podľa bodu 3.4.13(a) ADR a kontajnery môžu byť tiež označené bezpečnostnými nálepkami a označením pre LQ podľa bodu 3.4.13(b) ADR  Napríklad:

image04 LQ2013

Osádka vozidla musí absolvovať školenie podľa bodu 1.3 ADR – školenie osôb (zúčastněných na preprave nebezpečných vecí).

Bližšie informácie pozri kapitola 3.4 ADR 2013