Skúšky cisterien

Nesnímateľné a snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a batériové vozidlá musia počas svojej životnosti prejsť viacerými druhmi skúšok a kontrol v stanovených lehotách. Tieto kontroly sú:

  • vstupná prehliadka pri výrobe každej cisternovej nádrže, článku batériového vozidla,
  • medziperiodická skúška pravidelne každých 2,5 roka (cisternové kontajnery, kontajnery MEGC) alebo 3 roky (cisterny), priebežná 2,5-ročná periodická prehliadka a skúška (prenosné cisterny)
  • periodická prehliadka pravidelne každých 5 rokov (cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny) alebo 6 rokov (cisterny),
  • mimoriadna kontrola.

Uvedené kontroly na Slovensku vykonávajú na základe poverenia MDPT SR schválené organizácie – pozri www.tisr.sk.

POZNÁMKA:
Požiadavky na prehliadky a skúšky cisternových nádrží sú uvedené v nasledujúcich bodoch ADR:

  • prenosné cisterny – 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14, 6.7.5.12,
  • cisterny, cisternové kontajnery, batériové vozidlá – 6.8.2.4, 6.8.3.4, 6.9.5.4, 6.10.4