Zaraďovanie výbušných látok a predmetov

Nebezpečné látky a predmety, ktoré sú výbušné, musia byť správne zaradené podľa požiadaviek bodu 2.2.1.1.3 ADR a Príručky o skúškach a kritériách. Správne zaradenie výbušných látok umožní prepravovať danú látku bezpečne a tým sa zabráni možnému vzniku výbuchu a následným veľkým škodám na zdraví a majetku.

Takéto zaradenie zabezpečuje na základe poverenia MDPT SR určená skúšobňa.

Zaraďovanie samovoľne reagujúcich pevných látok a ich formulácií triedy 4.1 a organických peroxidov a ich formulácií triedy 5.2

Vzorky samovoľne reagujúcich látok alebo formulácií samovoľne reagujúcich látok triedy 4.1 neuvedených v bode 2.2.41.4, pre ktoré nie sú k dispozícii úplné výsledky skúšok  a ktoré sa musia podrobiť ďalšiemu skúšaniu alebo hodnoteniu, sa musia zaradiť podľa bodu 2.2.41.1.15 ADR.

Vzorky organických peroxidov alebo formulácií organických peroxidov nevymenovaných v bode 2.2.52.4, pre ktoré nie sú k dispozícii úplné výsledky skúšok a ktoré sa prepravujú za účelom ďalšieho skúšania alebo hodnotenia, sa musia zaradiť podľa bodu 2.2.52.1.9 ADR

Takéto zaradenie zabezpečuje na základe poverenia MDPT SR určená skúšobňa.