Osoby, ktorých povinnosti sa týkajú cestnej prepravy nebezpečných vecí musia absolvovať školenie podľa požiadaviek upravujúcich prepravu nebezpečných vecí primerane k ich zodpovednosti a povinnostiam. Táto požiadavka sa musí použiť pre také osoby, ktoré pracujú ako:

  • prevádzkovateľ cestných vozidiel,
  • odosielateľ,
  • osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci
  • osoby v nákladnej doprave alebo agentúrach nákladnej dopravy
  • vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci v režime podlimitnej prepravy (bod 1.1.3.6) a nemajú ADR – osvedčenie o školení.

Pracovníci si pri školení musia uvedomiť osobnú zodpovednosť za bezpečnú manipuláciu a havarijné postupy pri mimoriadnej udalosti spolu s uvedomením si požiadaviek iných druhov dopravy, kde preprava nebezpečných vecí bude zahŕňať rôznorodé dopravné operácie.

Podrobnosti všetkých školení sú záväzné, musia byť dodržané obidvoma stranami ako zamestnávateľom, tak i zamestnancom. Pri nástupe každého nového zamestnanca sa musí overiť, či je nastupujúci zamestnanec školený podľa kapitoly 1.3 ADR.

Školenie pracovníkov podieľajúcich sa na cestnej preprave nebezpečných vecí sa musí periodicky dopĺňať obnovovacím školením pri každej zmene ADR, t. j. v každom nepárnom roku.

Školenie osôb iných ako vodičov zúčastnených na cestnej preprave nebezpečných vecí podľa kapitoly 1.3 Dohody ADR.

Na uvedené školenie sa môžete prihlásiť e-mailom alebo prostredníctvom prihlášky na školenie:

Cenník

Typ školeniaDátum školeniaCena školenia s 20% DPHMiesto školenia
Školenie iných ako vodičovPodľa požiadaviek130,00 €

V prípade účasti väčšieho počtu účastníkov na jednom školení z jednej firmy alebo pri opakovanej účasti z jednej firmy na našich školeniach je možné dohodnúť množstevnú alebo vernostnú zľavu.

Upozornenie: Od 15. 11. 2005 sme platcami DPH!