Dokumentácia o cisterne je spis obsahujúci všetky dôležité technické informácie týkajúce sa cisterny, batériového vozidla alebo kontajnera MEGC podľa bodov 6.8.2.3 – osvedčenie o schválení typu, 6.8.2.4 a 6.8.3.4 ADR – osvedčenia o vykonaných skúškach.

Pri nových cisternách a cisternových kontajneroch vyrobených po 1.1.2007 sa dokumentácia o cisterne začína vytvárať a uchovávať hneď po vyrobení.

Pri starších cisternách a cisternových kontajneroch (t. j. vyrobených pred 1.1.2007) sa dokumentácia o cisterne začína vytvárať a uchovávať najneskôr pri nasledujúcej periodickej prehliadke – 1.6.3.16 a 1.6.4.18 ADR.

Táto dokumentácia sa musí uschovávať u vlastníka alebo prevádzkovateľa cisterny a musí byť poskytnutá príslušnému orgánu na požiadanie.

UPOZORNENIE: Po vyradení cisterny z prevádzky sa dokumentácia o cisterne musí uschovávať ešte 15 mesiacov u vlastníka alebo prevádzkovateľa – pozri bod 4.3.2.1.7 ADR