Odpoveď na: triedenie

#766
Jaraba
Návštevník

Nebezpečné veci sa delia do 9 tried a to: Trieda 1 Výbušné látky a predmety Trieda 2 Plyny Trieda 3 Horľavé kvapalné látky Trieda 4.1 Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušniny Trieda 4.2 Samozápalné látky (látky náchylné na samovoľné horenie) Trieda 4.3 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny Trieda 5.1 Okysličovacie látky Trieda 5.2 Organické peroxidy Trieda 6.1 Jedovaté látky Trieda 6.2 Infekčné látky Trieda 7 Rádioaktívny materiál Trieda 8 Žieravé látky Trieda 9 Iné nebezpečné látky a predmety