Odpoveď na: školenie iných ako ADR

Domov Diskusné Fóra Dopravné doklady školenie iných ako ADR Odpoveď na: školenie iných ako ADR

#754
Miroslav
Návštevník

Nakoľko, podľa v súčasnosti platnej dohody ADR, otázka veľkosti vozidla prepravujúceho nebezpečné veci nie je podstatná, na splnenie povinnosti školenia vodiča, sa treba zamerať na niekoľko podstatných vecí a to najmä: – aký je celkový objem alebo hmotnosť prepravovaných plynov (litre alebo kg), – účel ich prepravy (zásobovanie, súkromné použitie alebo pomocné činnosti a pod.) – či sú tieto plyny prepravované samostatne alebo spoločne na jednom vozidle. S priložených otázok nevyplýva jednoznačné zadanie na riešenie odpovede a preto odporúčam nasledujúci postup: 1. Preprava sa uskutočňuje ako preprava nebezpečných vecí za účelom predaja alebo zásobovania a predmetných 6 fliaš predstavuje objem rôznych plynov viac ako 1000 litrov/kg čistej hmotnosti. Preprava sa musí vykonať dodržaním príslušných ustanovení dohody ADR vzťahujúcich sa na prepravu plynov. Vodič musí absolvovať školenie podľa kapitoly 8.2 dohody ADR. 2. Preprava sa vykonáva podľa ustanovenia bodu 1.1.3.6 dohody ADR pre tzv. podlimitnú prepravu. Objem alebo hmotnosť prepravovaných plynov prepravovaných jednotlivo nesmie presiahnuť hodnoty v skôr uvedenom bode ADR a to pri kyslíku (UN 1072 alebo UN 1073) a propáne (UN 1978) 1000 l/kg a pri acetyléne (UN 1001) 333 l/kg čistej hmotnosti alebo objemu. Pri preprave týchto plynov spoločne na jednom vozidle sa musí vykonať prepočet v zmysle skôr uvedeného bodu ADR a vypočítaná číslica (stupeň) nesmie prekročiť „1000“. Pokiaľ by sa výpočtom dosiahlo vyššie číslo, pre možnosť použitia tejto výnimky sa musí objem/hmotnosť niektorého druhu plynu znížiť, v opačnom prípade platia požiadavky uvedené v pod odsekom 1 vyššie. Ak budú dodržané požiadavky uvedené v tomto odseku (2) vodič prepravujúci tieto plyny v režime podlimitnej prepravy musí byť školený len podľa bodu 8.2.3.1 ADR. Toto školenie, iných ako vodičov, môže vykonať ktokoľvek spôsobom a v rozsahu uvedenom v kapitole 1.3 ADR, napríklad bezpečnostný poradca. O vykonanom školení musí byť vyhotovený záznam (písomný doklad) a školenie sa musí pravidelne obnovovať, berúc do úvahy zmeny v predpisoch alebo v zameraní a povinnostiach školených osôb. 3. Kyslík prepravovaný samostatne pri dodržaní podmienok uvedených v bode 1.1.3.2 písmeno (c ) sa môže prepravovať i bez dodržania ustanovení dohody ADR a v tom prípade ani vodič nemusí absolvovať žiadne školenie