Odpoveď na: preprava odpadov UN 3077 a 3082

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK preprava odpadov UN 3077 a 3082 Odpoveď na: preprava odpadov UN 3077 a 3082

#736
Jaraba
Návštevník

Nebezpečné odpady zaradené pod UN 3077 – látky škodlivé životnému prostrediu, pevné, inak nešpecifikované – a nebezpečné odpady zaradené pod UN 3082 – látky škodlivé životnému prostrediu, kvapalné, inak nešpecifikované – sa prepravujú podľa ADR ako UN 3077 alebo 3082, ktoré nie sú odpadom. Motorové vozidlo musí spĺňať základné technické požiadavky. Podľa celkovej povolenej hmotnosti a dátumu prvej registrácie mu predpis EHK 13 (ne)predpisuje ABS systém, obmedzovač rýchlosti nastavený na 90 km/h, v prípade doplnkového vyhrievania spaľovacie vyhrievacie zariadenie musí vyhovovať ADR. V prípade, ak sa UN 3077 prepravuje vo vreciach s kódom obalu 5H1, 5L1 alebo 5M1, musia sa použiť len uzavreté vozidlá alebo kontajnery. Pri ostatných obaloch sa to nevyžaduje. V prípade prepravy UN 3077 voľne ložených musia sa použiť len uzavreté vozidlá, vozidlá zakryté plachtou alebo veľké kontajnery. UN 3077 a 3082 sa môžu prepravovať v podlimitnej preprave len do 1000 kg alebo 1000 litrov bez ohľadu na celkovú povolenú hmotnosť motorového vozidla. Platí to aj pre vozislo do 3,5 tony. Pri preprave podlimitnej hmotnosti nebezpečných odpadov UN 3077 alebo 3082 sa vyžaduje, aby mal vodič školenie na ADR pre iných ako vodičov. Pri preprave nadlimitnej hmotnosti, t.j. s oranžovými tabuľami, musí mať vodič medzinárodné ADR osvedčenie o školení vodiča. Závozníkovi stačí školenie na ADR pre iných ako vodičov.