Odpoveď na: Cisterna

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK Cisterna Odpoveď na: Cisterna

#724
miroslav
Návštevník

Predpokladám, že zaradenie prepravovanej látky (asfaltu) pod UN 3257 vykonal odborník, ktorý aj stanovil maximálnu teplotu látky pri plnení a preprave. V dohode ADR pri zaraďovaní tejto látky nie je obmedzená teplota látky pri plnení a počas prepravy ale voľne vyložená definícia znie „.. pod pojem látky so zvýšenou teplotou sa zahŕňajú látky, ktoré sú prepravované alebo odovzdané na prepravu v kvapalnom stave pri teplote 100° C alebo vyššej …“, pričom v tabuľke A kapitoly 3.2 pri UN 3257 je táto definícia alebo pomenovanie doplnené „…pri teplote vyššej ako 190° C „. Ako z uvedeného vyplýva horná hranica teploty nie je obmedzená. Čo ovšem neznamená, že takéto obmedzenie nemôže byť stanovené kýmkoľvek, kto sa podieľa na prepravnom reťazci prepravy tejto látky (výrobcom, dopravcom alebo príjemcom tohto materiálu) z akýchkoľvek iných dôvodov. V tomto vami uvádzanom príklade sa pravdepodobne jedná o to, že výrobca cisterny s ohľadom na použitý materiál nádrže, resp. izolácie stanovil v technickom predpise, že cisterna sa môže plniť látkou, ktorej teplota pri plnení a počas prepravy nesmie presiahnuť teplotu 250° C. Ak je takýto predpis teploty stanovený výrobcom alebo iným kompetentným orgánom, potom kedykoľvek pri plnení, počas prepravy alebo pri vyprázdňovaní, nesmie teplota presiahnuť takto stanovené hranice. Zaujímavá je vaša otázka „čo pri kontrole?“ predpokladám, pri kontrole na ceste orgánmi oprávnenými kontrolovať prepravovaný náklad. Nebojíte sa možných následkov z porušenia predpisu, ako by mohlo byť porušenie nádrže, tesnení, izolácií a následného úniku látky, ale iba následkov možnej kontroly. Ak existuje akékoľvek obmedzenie teploty prepravovanej látky s ohľadom na konštrukciu cisterny, tak toto obmedzenie musí byť dodržané a nestačí na získanie „alibi“ uviesť porušenie tohto príkazu plničom, len do kolónky nákladného listu „výhrady dopravcu“. Na upresnenie odporúčam prečítať a potom dodržať ustanovenia uvedené v tabuľke A kapitola 3.2 ADR v prvom riadku pri UN 3257.