Odpoveď na: Skúšky cisterien

#715
Jaraba
Návštevník

Z vašej otázky mi nie je jasné, či ide o cisternové nádrže na prepravu PHM ako tovaru a od koho máte oprávnenie na výkon vami uvedených skúšok. Cisterna na PHM musí spĺňať požiadavky kapitoly 6.8 ADR a musí byť pravidelne kontrolovaná. Podľa bodu 6.8.2.4.5 ADR skúšky, prehliadky a kontroly podľa bodov 6.8.2.4.1 až 6.8.2.4.4 ADR musí vykonať znalec schválený príslušným orgánom. Pretože ide o látky nebezpečné, ktorých preprava musí spĺňať dohodu ADR, súhlas na výkon jednotlivých kontrol okrem na to poverených organizácií by malo dať aj MDPT SR, ktoré zodpovedá za plnenie požiadaviek Dohody ADR v SR.