Odpoveď na: preprava

Domov Diskusné Fóra Dohoda ADR – všeobecne preprava Odpoveď na: preprava

#579
Kompanik
Návštevník

Podľa bodu 1.1.3.1 (c) ADR – Výnimky vzťahujúce sa na povahu vykonávanej dopravnej operácie, Ustanovenia uvedené v ADR sa nevzťahujú na: prepravu vykonávanú organizáciami, ktorá je len pomocnou činnosťou popri ich hlavnej činnosti, ako sú zásobovanie alebo spätná jazda zo stavenísk pozemných a inžinierskych stavieb, alebo prepravy súvisiace s výskumom, opravami a údržbou v množstvách nie viac ako 450 litrov na jeden obal a v rámci maximálneho množstva uvedeného v bode 1.1.3.6. Musia sa urobiť opatrenia, ktoré zabránia akýmkoľvek únikom obsahov pri normálnych podmienkach prepravy. Tieto výnimky sa nevzťahujú na triedu 7. Preprava vykonávaná takýmito organizáciami na ich zásobovanie alebo externú či internú distribúciu nepatrí pod túto výnimku; Nemôžete však prekročiť maximálne množstvá pre podlimitnú prepravu daných látok. UN 1001 Acetylén, rozpustený – 333 kg UN 1978 Propán – 333 kg UN 1073 kyslík, schladený, skvapalnený – 1000 kg UN 1072 kyslík stlačený – 1000 kg UN 1951 argón schladený, skvapalnený – 1000 kg UN 1006 argón stlačený – 1000 kg . – Uvedené množstvá platia len pri preprave jednotlivých plynov samostatne, nie v kombinácií. V prípade kombinácie jednotlivých plynov na dopravnú jednotku je potrebné prepočítať ich množstvo podľa bodu 1.1.3.6. Ak množstvo neprekročí stupeň nebezpečenstva 1000, treba školenie iných ako vodičov, ak prekročí, treba školenie vodičov podľa bodu 8.2.3 a 1.3 ADR