Odpoveď na: Fľaše na plyn

#1517
jarabá
Návštevník

V prípade, že sa fľaše na zváranie neprepravujú ako tovar, ale na vedľajšiu činnosť, môžete použiť výnimku ADR podľa bodu 1.1.3.1 (c) –

„(c) prepravu vykonávanú organizáciami, ktorá je len pomocnou činnosťou popri ich hlavnej činnosti, ako sú zásobovanie alebo spätná jazda zo stavenísk pozemných a inžinierskych stavieb, alebo prepravy súvisiace s výskumom, opravami a údržbou v množstvách nie viac ako 450 litrov na jeden obal, vrátane stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC) a veľkých obalov a v rámci maximálneho množstva uvedeného v 1.1.3.6. Musia sa urobiť opatrenia, ktoré zabránia akýmkoľvek únikom obsahov pri normálnych podmienkach prepravy. Tieto výnimky sa nevzťahujú na triedu 7.“

Fľaše na plyn sa môžu prepravovať bez ADR aj podľa bodu 1.1.3.2 (c) ADR pri splnení tam daných podmienok – ide len o dusivé a okysličovacie plyny v stlačenom stave.

Prázdne fľaše na plyn sa môžu prepravovať vo výnimke podlimitky – podľa bodu 1.1.3.6 ADR alebo podľa výnimky bodu 1.1.3.5 ADR na prázdne nevyčistené nádoby.

POZOR: podlimitná preprava nie je úplne bez ADR , je len bez označenia vozidiel, výbavy ADR. Vodič musí mať školenie iných ako vodičov a 2 kg hasiaci prístroj….

Uvedené texty si môžete nájsť v prílohách Dohody ADR – pozri web stránku Ministerstva dopravy:
http://www.mindop.sk/doprava/cestná doprava/cestná doprava/legislatíva/medzinárodné dohody/preprava nebezpečného tovaru/ADR 2015 zv. I a zv.II.