Zmeny ADR 2011 v pdf si môžete stiahnuť na tomto linku: zmeny_adr_2011.pdf

Dôležité zmeny ADR 2011

Od 1.1.2011 začala platiť nová ADR 2011. Jej zmeny platia natvrdo od 1.7.2011. Medzi dôležité zmeny patria:

1/ Výnimky: 

  1. a) vzťahujúce sa na prepravu plynov – 1.3.2,

boli doplnené o výnimku pri preprave lôpt nafúkaných plynom a určených na používanie v športe – 1.1.3.2 (f) a pri preprave plynov nachádzajúcich sa v žiarovkách s podmienkou, že sú zabalené tak, že účinok rozmetania žiarovky pri akomkoľvek roztrhnutí ostane v obale – 1.1.3.2 (g).

  1. b) vzťahujúce sa na osobitné ustanovenia alebo na nebezpečné veci balené v obmedzených množstvách – 1.3.4.2

Preprava nebezpečných vecí zabalených v predpísaných obaloch a obmedzených množstvách bola upravená v stĺpci (7a) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR z kódu LQ0 – 28 na maximálne množstvá pre jednotlivé vnútorné obaly s nasledujúcimi hodnotami:

0, 25 ml, 100 ml, 120 ml, 125 ml, 500 ml,1 L, 5 L alebo100 g, 125 g, 500 g, 1 kg, 2 kg alebo 5 kg. Množstvo „0“ uvedené v tomto stĺpci pre každú položku nepovoľuje prepravu v súlade s touto výnimkou.

Nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách podľa tejto výnimky musia splniťpredpísané požiadavky ADR na zaradenie, zabalenie, odosielateľské podmienky a ďalšie – pozri kap. 3.4 ADR

 

Celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky v kombinovanom obale nesmie prevýšiť30 kg.

Celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky vo vaničke obalenej zmršťovacou alebo naťahovacou fóliounesmie prevýšiť20 kg.

 image002image004

Vyššie uvedené kusové zásielky musia byť označené značkou s rozmermi 100 x 100 mm takto:

ADR 2011 od 1.1.2011

–pre cestnú dopravu

–pre leteckú dopravu (môže sa použiť aj v cestnej doprave)

image006alebo image008  image010
ADR 2009 najneskôr do 30.6.2015 image012aleboimage014

Ak sú kusové zásielky obsahujúce nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách (LQ) umiestnené v prepravnom obale musia byť označené:

–slovami „PREPRAVNÝ OBAL“ v oficiálnom jazyku krajiny pôvodu a tiež anglicky, francúzsky alebo nemecky,

–vyššie uvedenou značkou pre obmedzené množstvá,

orientačnými šipkami, ak sú na kusovej zásielke s obmedzeným množstvom a nie sú viditeľné,

–(číslom UN a bezpečnostnými značkami, ak saspolu s LQ nachádzajú v prepravnomobale).

 image016

Vozidlá a kontajnery musia byť od 1. 1. 2011 označené podľa kapitoly 3.4 ADR čiernymi písmenami „LTD QTY“ s výškou najmenej65 mm

alebo značkous rozmermi 250 x 250 mm. platnou od 1. 1. 2011

image020image030

Označenie „LTD QTY“ alebo značka image032 Toto označenie neplatíak je kontajner 

sa nedáva, ak už je na vozidleoznačený bezpečnostnými nálepkami

oranžová tabuľa

image034image036

2/ Školenie osôb podieľajúcich sa (zúčastnených) na preprave nebezpečných vecí – 1.3

Zamestnanci zúčastnení na preprave nebezpečných vecí môžu túto prácu vykonávať, len ak boli školení na ADR, alebo lenpod priamym dohľadom školenej osoby.“

Ak sa preprava nebezpečných vecí vykonáva viacerými druhmi doprávpracovníci musia byť informovaní o požiadavkách týkajúcich sa ostatných druhov dopráv.

Školenie musí byť periodickydoplnené opakovaným školenímzaúčelom oboznámenia sa so zmenami predpisov.

Zápisy o školení podľa kapitoly 1.3 ADR musia byť uložené u zamestnávateľa a dostupné pre pracovníka alebo príslušný orgán na základe ich požiadavky. Zápisy musia byť uložené u zamestnávateľa na obdobie stanovené príslušným orgánom. Zápisy o školení musia byť overené pri nástupe do nového zamestnania.

3/ Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

 

K povinnostiam účastníkov prepravy nebezpečných vecí boli vyčlenené povinnosti vykladajúcej organizácie. Vykladajúcou organizáciou je tá organizácia, ktorá:

(a)vyloží kontajner, kontajner na voľne ložené látky, kontajner MEGC, cisternový kontajner alebo prenosnú cisternu z vozidla, alebo

(b)vyloží zabalené nebezpečné veci, malé kontajnery alebo prenosné cisterny z vozidla alebo kontajnera, alebo

(c)vyprázdni nebezpečné veci z cisterny (cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, prenosnej cisterny alebo cisternového kontajnera) alebo z batériového vozidla, jednotky MEMU alebo kontajnera MEGC alebo z vozidla, veľkého

kontajnera alebo malého kontajnera na prepravu voľne ložených látok alebo kontajnera na voľne ložené látky. – 1.4.3.7.

4/ Prechodné ustanovenia – kapitola 1.6

V prípade zmien, doplnkov alebo úprav ustanovení Dohody ADR, ktorých účinnosť je posunutá, alebo niektoré ustanovenia platia určitý čas ďalej, kapitola 1.6 upravuje platnosť týchto požiadaviek. V r. 2011 boli vymazané, upravené alebo doplnené nové nasledujúce body:

Vymazané:1.6.1.2, 1.6.1.12,1.6.1.13, 1.6.1.17, 1.6.1.18, 1.6.3.25, 1.6.4.15

Upravené:1.6.1.1, 1.6.1.8, 1.6.1.14, 1.6.2.5, 1.6.3.18, 1.6.4.12, 1.6.5.4

Nové: 1.6.1.19 – 1.6.1.22, 1.6.2.8 – 1.6.2.11, 1.6.3.36 – 1.6.3.40, 1.6.4.35 – 1.6.4.40,

1.6.5.12 – 1.5.5.13

Veľmi dôležité je prechodné ustanovenie bodu 1.6.1.19, ktoré umožňuje zaraďovanie nebezpečných vecí podľa bodov 2.2.9.1.10.3 a 2.2.9.1.10.4 ADR 2009 medzi látky ohrozujúce životné prostredie až do až do 31. decembra 2012. Nebezpečné veci sa však už môžu zaraďovať medzi látky ohrozujúce životné prostredie aj podľa bodov 2.2.9.1.10.3 a 2.2.9.1.10.4 ADR 2011.

Osobitné ustanovenie bodu 1.6.1.20umožňuje nebezpečné veci prepraviť ako malospotrebiteľské balenie (LQ) až 30. 6.2015 podľa kapitoly 3.4 ADR 2009 a zároveň podľa ADR 2011 – pozri bod 2/ tohto článku.

V roku 2011 dochádza k čiastkovým zmenám v školení vodičov a zmene osvedčenia. Prechodné ustanovenie 1.6.1.21 umožňuje používať vzor osvedčenia o školení vodičov platný do 31. decembra 2010 až do 31. 12. 2012. Nový vzor osvedčenia – pozri bod 12/ tohto článku – sa musí začať vydávať najneskôr od 1.1.2013.

 

5/Ďalšie drobné úpravy boli v časti 1 v kapitolách 1.7, 1.8 a 1.9.V časti 2 boli doplnené princípy zatrieďovania látok obsahujúcich prímesi – bod 2.1.2 a doplnené osobitosti a nové látky do niektorých tried, ako sú trieda 1, 3, 4.3, 5.2, 6.1, 7, 8a 9.

 

6/Zasielateľské podmienky časti 5 boli upravené v každej kapitole

a/ V prípade prepravy rádioaktívneho materiálu, ak sa vyžaduje schválenie prepravy alebo kusa príslušným orgánom a použijú sa rozdielne typy schválenia odoslania v rozdielnych krajinách, kategorizácia musí byť v súlade s osvedčením krajiny pôvodu konštrukcie – kapitola 5.1

b/ V bode 5.1.5.4 bolo doplnené označenie vyhradených kusových zásielok. Na obale musí byť uvedené:

(a)Číslom UN pred ktorým sú písmená „UN“,

(b)označením odosielateľa alebo príjemcu a

(c)povolenej hrubej hmotnosti, ak presahuje 50 kg.

Pri preprave vyhradených kusových zásielok rádioaktívneho materiálu nebudú v prepravnom doklade uvedené údaje požadované kapitolou 5.4, okrem identifikačného čísla, ktorému predchádzajú písmená „UN“ a názvu a adresy odosielateľa a príjemcu, ktorémusia byť uvedené v prepravnom doklade takom, ako sú nákladný list, letecký nákladný list alebo CMR/nákladného listu CIM.

c/V bode 5.2.1.8 o označovaní zásielok ohrozujúcich životné prostredie, ktoré spĺňajú kritériá bodu 2.2.9.1.10 bola vymenená značka označujúca látky ohrozujúce životné prostredie a upravené obaly, ktoré takto nemusia byť označené– pozri bod 5.2.1.8  image038

d/V rámci kapitoly 5.4 bol doplnený bod 5.4.0 o používaní dokumentácie 

Dokumentácia pri preprave nebezpečných vecí musí byťpísomná, aleboelektronická, ako je:

– EDP – elektronické spracovanie dát

– EDI– elektronická výmena dát.

Pri elektronickej dokumentácii musia postupy použité na zber, ukladanie a spracovanie elektronických údajov zodpovedať legislatívnym požiadavkám so zreteľom na dôkazovú hodnotu a dostupnosť údajov počas prepravy najmenej tak, ako papierová dokumentácia.

Ak sa EDP alebo EDI použije počas prepravy ako doplnok dokumentácie odosielateľ musí byť schopný poskytnúť dopravnú informáciuv papierovej forme s informáciou uvedenouv poradí požadovanom kapitolou 5.4.

e/V bode 5.4.1 boli vykonané úpravy v zápisoch v sprievodných dokladoch takto:

5.4.1.1.3 – odpady: Zápis bude nasledujúci:

UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)“

5.4.1.1.18 – látky tried 1 – 9, ak sú zaradené ako ohrozujúce ŽP podľa bodu 2.2.9.1.10 (okrem UN 3077 a 3082) zápis bude doplnený o nasledujúcu vetu:

Ohrozujúca životné prostredie

Ak sa prepravuje aj po mori, môže byť zápis:Znečisťujúca more (Marine pollutant)

5.4.1.2 – preprava ohňostrojných telies UN 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337 zaradených podľa analógie klasifikačnejtabuľky v bode 2.2.1.1.7.5 ADR:

Zápis bude doplnený o vetu:

Zatriedenie ohňostrojných telies príslušným orgánom XX s číslom osvedčenia ohňostrojného telesa XX/YYZZZZ“.

kde: XX – poznávacia značka krajiny schválenia klasifikačného kódupodľa osobitnej podmienky 645 bodu 3.3.1

YY – identifikácia príslušného orgánu

ZZZZ – osobitné sériové číslo schválenia.

7 /Zmena písomných pokynov podľa bodu 5.4.3. 

V r. 2011 boli upravené a doplnené písomné pokyny(pre prípad nehody), ktoré musia byť v kabíne vozidla najneskôr od 1.7.2011 – pozri prílohu.

8/ Preprava zadymovanej nákladnej dopravnej jednotky – 5.5

Zadymovaná nákladná dopravná jednotka – UN 3359 je nákladná dopravná jednotka naložená inými nebezpečnými vecami alebo prázdna, ale zadymená zadymovačom. Ak zadymovaná nákladná dopravná jednotka neobsahuje iné nebezpečné veci ako zadymenie, musia sa splniť nasledujúce požiadavky:

1/osoby musia mať školenie,

2/dopravná jednotka musí byť olepená značkou pre zadymenie – na každom mieste vstupu, kde je ľahko viditeľná,

3/ rozmery značky označujúce zadymenie sú 300 x 250 mm – biely podklad, čierne písmená,

4/značka musí byť odstránená po vyvetraní a vyložení,

5/bezpečnostná nálepka č. 9 – dáva sa len, ak je požadovaná pre iné látky alebo predmetytriedy 9 naložené do nej.

Doklady musia obsahovať zápis:

–“UN 3359, zadymená nákladná dopravná jednotka, 9„, alebo

UN 3359, zadymená nákladná dopravná jednotka, trieda 9

Dátum a čas zadymenia a

Typ a množstvo použitého plynu, 

oficiálnom jazyku odosielajúcej krajiny a tiež, ak tento jazyk nie je anglický, francúzsky alebo nemecký, v angličtine, francúzštine alebo nemčine.

Zápis nemusí byť, ak bola dopravná jednotka úplne vyvetraná a dátum vyvetrania je vyznačený na značke.

 

9/ Požiadavky na konštrukciu nádob na plyny boli doplnené o normy na navrhovanie, výrobu a skúšanietlakových nádob s UN – 6.2.4 a požiadavky na navrhovanie, výrobu a skúšanietlakových nádobbez UN – 6.2.5.

10/ Prenosné cisterny musia byť od 1.1.2011 označené štítkom, ktorý má predpísané údaje a tvar:

–prenosné cisterny na prepravu látok triedy 1 a 3 – 9 – bod 6.7.2.20

– prenosné cisterny na neschladené skvapalnené plyny – bod 6.7.3.16

– prenosné cisterny na schladené skvapalnené plyny – bod 6.7.4.15

–na kontajnery MEGC na neschladené plyny – bod 6.7.5.13.

Vzor štítku:

image040

Prenosné cisterny musia mať podľa bodov 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 a 6.7.4.15.2 označenie doplnené oinštrukciou na prenosné cisterny. 

Prenosné cisterny vyrobené:

–od 1.1.2014 – nové – hneď označené

–do 1.1.2014:

–nové vyrobené od 1.1.2011 do 1.1.2014

–staré vyrobené do 1.1.2011, musia byť

označené od nasledujúcej periodickej prehliadky a skúšky

 image042

11/ V kapitole 6.8 boli doplnené odporúčané normy – 6.8.2.6.Ak je odporúčaných viac ako jedna norma na tie isté požiadavky, použije sa len jedna, ale úplne.

12/ Požiadavky na školenia vodičov – kapitola 8.2.Uvedená kapitola bola prerobená. Typy školení, počet hodín, obsah školenia a skúšky zostali zachované, ale bol zavedený nový typ osvedčenia – pozri vzor.

image044

Osvedčenie musí byť obnovenéak sa vodič zúčastní na obnovovacom školení v súlade s bodom 8.2.2.5 a úspešne zloží skúšku v súlade s bodom 8.2.2.7 v týchto prípadoch:

(a)v priebehu dvanástich mesiacov preduplynutím platnosti osvedčenia. Príslušný orgán musí vydať nové osvedčenie, platné päť rokovktorého doba platnosti začína dňom uplynutia platnosti predchádzajúceho osvedčenia,

(b)skôr ako dvanásť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia. Príslušný orgán musí vydať nové osvedčenie, platné päť rokov, ktorého doba platnosti začína plynúť odo dňa, kedy bola zložená obnovovacia skúška.

Špecializované školenia nemenia dobu platnosti osvedčenia, len rozširujú rozsah jeho platnosti.

13/ V kapitole 9.2 týkajúcej sa konštrukcie typovo schválených vozidiel EX/III, FL, OX, AT a MEMUboli upravené požiadavky na brzdové systémy. Uvedené vozidlá musia od1.1.2011 spĺňať nasledujúce požiadavky:

Motorové vozidlá (ťahače a vozidlá s pevným rámom) s najvyššou hmotnosťou nad 16 ton a motorové vozidlá schválené na ťahanie prípojných vozidiel(t. j. prívesy, návesy a prívesy s centrálnou nápravou) s najvyššou hmotnosťou nad 10 ton musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým systémom kategórie 1 a spomaľovacím brzdovým systémom typu IIA.

Prípojné vozidlá (t. j. prívesy, návesy a prívesy s centrálnou nápravou) s najvyššou hmotnosťou nad 10 ton musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým systémom kategórie A.

Všetky ostatné typovo schválené vozidlá podľa dátumu ich registrácie musia spĺňať požiadavky EHK 13 alebo smernice 71/320/EEC na brzdové systémy.

V bode 9.2.2.6.3 boli upravené požiadavky na normu na elektrické spojenia medzi motorovými vozidlami a prívesmi.