Bezpečnostný poradca

§ 20 odseky (8), (9), (10) zákona č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č.506/2002 Z. z. a v znení zákona  č. 43/2007 Z. z. a bod 1.8.3.1 ADR stanovujú, že každá organizácia, ktorej činnosť zahŕňa dopravu, alebo sa vzťahuje na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí po ceste, musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, najneskôr od 1. 1. 2003.

Úloha bezpečnostného poradcu

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Bezpečnostný poradca môže byť:

  • vedúci organizácie,
  • osoba pracujúca v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Školenie bezpečnostného poradcu

Bezpečnostný poradca musí byť školený na túto funkciu organizáciou, ktorá je na takéto školenie schválená. Firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. je poverená vykonávaním týchto školení.

Záujemcovia sa o uvedené školenie, môžu  prihlásiť na ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava

Cena školenia s DPH   je: 498 € a 30 eurový e-kolok, kde 1€ = 30,1260 Sk

V cene školenia sú zahrnuté náklady na zabezpečenie organizácie, prednášky, učebné pomôcky a skúšky.

Termíny školení
Žiadosť na školenie ADR bezpečnostných poradcov

Obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

Osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu platí 5 rokov odo dňa skúšky. Toto osvedčenie je možné obnoviť vykonaním obnovovacej skúšky. Obnovovacia skúška však musí byť úspešne vykonaná do termínu platnosti osvedčenia.

5 rokov je dlhý čas a počas nich sa Dohoda ADR 2 až 3 x zmení. Ďalšia zmena začala od 1. 1. 2011.

Naša firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. ponúka pre úspešné vykonanie obnovovacej skúšky  obnovovacie školenie, na ktorom si absolventi zopakujú všetky témy Dohody ADR spolu s platnými zmenami. Školenie  bude trvať 3 dni v rozsahu 23 vyučovacích hodín.

Cena obnovovacieho školenia s DPH je 350,00 € a 30 eurový e-kolok, kde v konverznom kurze 1€ = 30,1260 Sk
V cene školenia sú zahrnuté náklady na zabezpečenie organizácie školenia a skúšky, prednášky a učebné pomôcky.

Na  obnovovacie školenie si každý účastník musí priniesť platné osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu

Termíny školení
Žiadosť na školenie ADR bezpečnostných poradcov

Na základe súhlasu je v tabuľke nižšie uvedený zoznam bezpečnostných poradcov a ich kontakty, ktorí majú záujem vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu aj pre iné organizácie.

Č. osv. Meno a priezvisko Platnosť osvedčenia Poradenstvo pre prepravu nebezpečných vecí v oblasti Územie pôsobenia – kraj Tel. spojenie E-mailové spojenie
00007 Moravčík Igor, Ing. 1.2.2017 Banskobystrický a Žilinský kraj 0903 546813 ekomar@gaya.sk
00084 Bylinský Peter, Mgr. 6.12.2017 chemické látky a prípravky, nebezpečné odpady SR 0903 936418 ekoadr@ekoadr.sk
00098 Kevežda Rastislav 6.2.2018 doprava technických plynov Bratislavský a Trnavský kraj 0903 755275 kevezda@hofer.sk
00102 Suchý Ľuboš 6.2.2018 odoslanie a príjem nebezpečných vecí SR 0908 903111 L.suchy@generaltrucking.sk
00143 Nagy Juraj, Ing. 5.6.2018 ADR/RID Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj 0905 837964 appu@r15.roburnet.sk
00215 Palovič Peter, Ing. 4.3.2014 motorové palivá, skvapalnené plyny Prešovský a Košický kraj 0908 644628 palovic@juko.sk
00263 Čimbora Ľubomír, Ing. 3.12.2014 nebezpečné odpady Žilinský a Trenčiansky kraj 0905 423266 lecol@lecol.sk
00728 Milan Tonka, Ing. 3.4.2017 logistika SR 0915 885078 MILTON888@GMAIL.COM
00448 Gubová Jarmila, Ing. 28.9.2017 chémia Trenčiansky, Žilinský a Nitriansky kraj 0905 977602 jarmila.gubova@gmail.com
00455 Strigač Peter, Ing. 28.9.2017 doprava, logistika, špedícia, skladovanie Bratislava, Martin, Žilina 0911 194380  peter.strigac@gmail.com
00167 Čulák Igor, RNDr. 3.11.2018 cestná doprava SR 0905249664 igor.culak@gmail.com
00138 Kmeťo Juraj 5.6.2018 nebezpečné odpady Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj 0911795843 info@eko-spektrum.sk
00001 Kadúc Ján, Ing. 1.2.2017 cestná doprava Trnavský, B ratislavský kraj 0903441760 www.bcp.sk
00600 Zvarík Roman 20.11.2014 cestná doprava Žilinský kraj 0903961881 Romanz2@azet.sk
00828 Kompaník Ľubomír 17. 10. 2018 cestná doprava Bratislavský kraj 0911411595 kompanik@adr.sk

Bližšie informácie o školení a získaní osvedčenia na bezpečnostného poradcu.