Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí

Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21.auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

Dohoda ADR má dve technické prílohy „Príloha A a Príloha B“.

V zmysle Článku 2 ADR nebezpečné veci, ktoré boli na základe Prílohy A z prepravy vylúčené, sa nesmú prijímať na medzinárodnú prepravu, pričom medzinárodná preprava ostatných nebezpečných vecí sa smie povoliť len po splnení :

 • podmienok stanovených ďalej v Prílohe A pre tieto nebezpečné veci, s osobitným zameraním na požiadavky ich balenia a označovania; a
 • podmienok stanovených ďalej v Prílohe B, s osobitným zameraním na požiadavky konštrukcie, vybavenia a prevádzky vozidiel prepravujúcich tieto nebezpečné veci.

Prílohy A a B sa od nadobudnutia účinnosti ADR pravidelne podrobujú revíziám v dvojročnom cykle.

Pracovná skupina na prepravu nebezpečných vecí (WP.15) Európskej hospodárskej komisie, Výboru vnútrozemskej dopravy rozhodla v dňoch 26. až 30. októbra 1992 na svojom 51. zasadnutí o reštrukturalizácii týchto technických príloh. Hlavným cieľom bolo urobiť požiadavky na prepravu nebezpečných vecí prístupnejšie a použiteľnejšie, tak aby sa mohli aplikovať ľahšie a to nielen na medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú podľa ADR, ale aj na vnútroštátnu dopravu vo všetkých európskych štátoch prostredníctvom národnej alebo európskej legislatívy.V dôsledku toho WP.15 na svojom 69. zasadnutí v dňoch 13. až 17. novembra 2000 v Ženeve prijala reštrukturalizovanú ADR, ktorá je v súlade s Odporúčaním Spojených národov na prepravu nebezpečných vecí, Modelovými predpismi, Medzinárodným kódexom pre námornú prepravu nebezpečných vecí, Technickými pokynmi ICAO na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí, a plne zosúladená s RID.

Jej štruktúra bola rozdelená do deviatich častí, ale stále je zoskupená do dvoch príloh s cieľom zosúladiť jej znenie s Článkom 2 vlastnej dohody. Táto štruktúra je nasledujúca:

Príloha A : Všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok a predmetov

Časť 1 Všeobecné ustanovenia
Časť 2 Zatrieďovanie
Časť 3 Zoznam nebezpečných vecí, osobitné ustanovenia a výnimky týkajúce sa nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách
Časť 4 Ustanovenia o obaloch a cisternách
Časť 5 Zasielateľské postupy
Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (nádoby IBC), veľkých obalov, cisterien a kontajnerov na voľne ložené látky
Časť 7 Ustanovenia o podmienkach prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie

Príloha B. Ustanovenia o dopravnom alebo prepravnom prostriedku a dopravných operáciách

Časť 8 Požiadavky na osádku, vybavenie, prevádzku a dokumentáciu vozidiel
Časť 9 Požiadavky na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel

V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty:

Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie uvedených zmluvných strán.

Členské štáty EÚ v súčasnosti prijali Prílohy A a B ako základ pre predpis upravujúci cestnú, železničnú prepravu a prepravu po vnútrozemských vodách  nebezpečných vecí medzi svojimi územiami a v ich rámci (Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2008/68/ES zo dňa 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru).

Súčasne platné znenie ADR platí od 1. 1. 2011. Prvých 6 mesiacov je povolené prechodné obdobie, kedy platí aj znenie ADR 2009 aj nové znenie ADR 2011 a od 1. 7. 2011 platí už len nové znenie ADR 2011.

Pozri www.telecom.gov.sk (doprava, cestná doprava, medzinárodné dohody, preprava nebezpečného tovaru – ADR 2011)

Dohoda ADR 2005 vyšla tlačou v Zbierke zákonov v čiastke 181/2005 a možno ju kúpiť v predajniach Zbierky zákonov, ďalšie dohody sú uverejnené na web stránke Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. v znení z. č. 317/2012 Z. z. a z. č. 345/2012 Z. z. upravuje prepravu nebezpečných vecí podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej „Dohoda ADR“) v §§ 1 ods. (2) a časti 3 tohto zákona

Povinnosti odosielateľa, dopravcu a príjemcu

Podľa § 35 ods. (1) a (2) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre odosielateľa nasledujúce povinnosti:

 1. odovzdať na prepravu zásielku nebezpečných vecí, ktorá je v súlade s požiadavkami tohto zákona, a
 2. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne zatriedené a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou je povolená,
 3. poskytnúť dopravcovi informácie a údaje, a ak je to potrebné požadované prepravné a sprievodné doklady,
 4. používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, viacčlánkové kontajnery na plyn, prenosné cisterny a cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú označené predpísaným spôsobom,
 5. dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
 6. zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako plné cisterny.

Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, vyššie uvedené povinnosti má tretia strana voči odosielateľovi nebezpečných vecí.

Podľa § 35 ods. (4) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre dopravcu nasledujúce povinnosti:

 1. je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami tohto zákona, najmä
 2. preveriť, či nebezpečné veci určené na prepravu je povolené prepravovať cestnou dopravou,
 3. overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpečným veciam, či sa v dopravných jednotkách nachádzajú predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierových dokladov používa elektronické spracovanie údajov alebo elektronická výmena údajov, či sú údaje k dispozícii počas prepravy spôsobom, ktorý je prinajmenšom rovnocenný papierovej dokumentácii,
 4. poskytnúť osádke vozidla prepravujúceho nebezpečné veci pred začiatkom cesty písomné pokyny pre prípad nehody v jazyku, v ktorom každý člen osádky vozidla vie čítať a rozumie mu a zabezpečiť, aby každý člen osádky bol spôsobilý tieto pokyny správne vykonávať,
 5. zabezpečiť, aby sa osobitná výbava predpísaná  písomnými pokynmi alebo medzinárodnou dohou nachádzala vo vozidle,
 6. vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť výstroja typovo schváleného vozidla,
 7. presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a viacčlánkových kontajnerov na plyn,
 8. overiť, či vozidlo nie je preťažené,
 9. overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
 10. overiť si, či po vyložení a vyčistení vozidla boli výstražné tabule a bezpečnostné nálepky z vozidla odstránené alebo inak znefunkčnené,
 11. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad nehody.

Podľa § 35 ods. (3) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre príjemcu nasledujúce povinnosti:

 1. zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
 2. obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a či zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a s ostatnými požiadavkami podľa dohody ADR,
 3. zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.

Podľa § 35 ods. (3) z. č. 56/2012 Z. z. v znení znasledujúcich predpisov vyplývajú pre ostatných účastníkov, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, plnení a čistení cisterien a iných prepravných zariadení a vykládke, povinní plniť a dodržiavať opatrenia podľa dohody ADR a manipuláciou s nebezpečnými vecami poveriť len zamestnancov zaškolených bezpečnostným poradcom.

Dohoda ADR

Dohoda ADR (vyhl. MZV ČSSR č. 68/1986 Zb.) upravuje povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí v kapitole 1.4 ADR takto:

Hlavní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:

Povinnosti odosielateľa (bod 1.4.2.1 ADR)

Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR. V  súvislosti s bodom 1.4.1 ADR je povinný najmä:

 1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú zatriedené a povolené na prepravu v zhode s ADR,
 2. poskytnúť dopravcovi informácie a údajev preukázateľnej forme a v prípade potreby požadované prepravné a sprievodné doklady (poverenia, schválenia, oznámenia a osvedčenia atď.) a osobitne venovať pozornosť príslušným požiadavkám kapitoly 5.4 a tabuliek v časti 3,
 3. používať len obaly, veľké obaly, stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (nádoby IBC) a cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery), ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú vybavené predpísanými označeniami podľa ADR,
 4. splniť požiadavky na spôsob odoslania a obmedzenia na odoslanie,
 5. zabezpečiť, že ešte aj vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery) alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a veľké a malé kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené a olepené bezpečnostnými nálepkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a  predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako keby boli plné.

Ak odosielateľ využíva služby ostatných účastníkov (baliacej organizácie, nakladajúcej organizácie, plniacej organizácie atď.), potom je povinný prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zásielka vyhovuje požiadavkám ADR. V prípadoch určených v bode 1.4.2.1.1 písmená (a), (b), (c) a (e) sa však môže spoľahnúť na informácie a údaje sprístupnené mu inými účastníkmi.

Ak odosielateľ koná v mene tretej strany, táto strana je povinná ho písomne informovať, že sa idú prepravovať nebezpečné veci, a je mu povinná sprístupniť všetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností.

Povinnosti dopravcu (bod 1.4.2.2 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR je dopravca  povinný najmä:

 1. presvedčiť sa, že prepravované nebezpečné veci sú schválené na prepravu podľa ADR,
 2. presvedčiť sa, že všetky informácie predpísané v ADR týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí, boli dodané odosielateľom pred prepravou, že predpísaná dokumentácia sa nachádza na dopravnej jednotke, alebo ak sú namiesto papierovej dokumentácie použité metódy elektronického spracovania dát (EDP) alebo metódy elektronickej výmeny dát (EDI), že tieto údaje sú dostupné počas dopravy spôsobom prinajmenšom rovnocenným ako je papierová dokumentácia,
 3. vizuálne sa presvedčiť, že vozidlá a náklady nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny, či nechýba potrebné vybavenie atď.,
 4. presvedčiť sa, že neuplynul hraničný termín pre nasledujúcu skúšku cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a kontajnerov MEGC,
 5. overiť si, či vozidlá nie sú preťažené,
 6. presvedčiť sa, že boli na vozidlá pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
 7. presvedčiť sa, že vybavenie predpísané v písomných pokynoch pre prípad nehody pre vodiča sa nachádza vo vozidle.

Podľa potreby sa toto musí vykonať na základe prepravných a sprievodných dokladov, a to vizuálnou prehliadkou vozidla alebo kontajnerov, a podľa potreby aj nákladu.

V prípadoch podľa písmen (a), (b), (e) a (f) vyššie sa dopravca môže spoľahnúť na informácie a údaje, ktoré mu sprístupnili ostatní účastníci.

Ak dopravca spozoruje porušenie požiadaviek ADR stanovených v bode 1.4.2.2.1, nesmie zásielku prepraviť dovtedy, kým nebude príčina odstránená.

Ak sa počas prepravy spozoruje porušenie predpisov, ktoré by mohlo predstavovať ohrozenie bezpečnej prevádzky, zásielka sa musí čo najskôr zadržať s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť dopravy, bezpečné odstavenie zásielky a verejnej bezpečnosti. V ďalšej preprave sa môže pokračovať až potom, keď zásielka vyhovie príslušným predpisom. Zodpovedajúci(e) príslušný(é) orgán(y) môže(u) na zostávajúcom úseku trasy prepravy udeliť povolenie na ďalšiu prepravu.

 

Povinnosti príjemcu (bod 1.4.2.3 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR je príjemca  povinný najmä:

 1. nezdržiavať prebratie vecí bez závažných dôvodov, a po ich vyložení sa presvedčiť, že požiadavky ADR, ktoré sa ho týkajú, boli splnené,
 2. ak v prípade kontajnera  táto kontrola odhalí porušenie požiadaviek ADR, príjemca musí vrátiť kontajner dopravcovi len ak bola vykonaná náprava porušenia,
 3. Ak príjemca využíva služby iných účastníkov (vykladajúcej organizácie, čistiacej organizácie, dekontaminačnej organizácie atď), musí urobiť primerané opatrenia zabezpečujúce, že požiadavky bodov 1.4.2.3.1 a 1.4.2.3.2 ADR budú splnené.

Povinnosti nakladajúcej organizácie (bod 1.4.3.1 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR má nakladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:

 1. nebezpečné veci musí odovzdať dopravcovi len vtedy, ak boli schválené na prepravu v zhode s ADR,
 2. pri ododvzdávaní zabalených nebezpečných vecí alebo nevyčistených vyprázdnených obalov na prepravu musí skontrolovať, či obaly nie sú poškodené. Nesmie odovzdať na prepravu kusovú zásielku, ktorej obal je poškodený, a to najmä vtedy, ak tento obal nie je nepriepustný a existujú tu priesaky alebo možnosť priesakov nebezpečnej látky, kým poškodenie nebolo opravené. Táto povinnosť sa týka rovnako aj nevyčistených obalov,
 3. pri nakladaní nebezpečných vecí na, vozidlo alebo do malého alebo veľkého kontajnera musí dodržať osobitné požiadavky týkajúce sa nakládky a manipulácie,
 4. po nakládke nebezpečných vecí do kontajnera musí dodržať požiadavky týkajúce sa bezpečnostného označenia podľa kapitoly 5.3,
 5. pri nakladaní nebezpečných vecí musí dodržať zákaz spoločnej nakládky, berúc do úvahy nebezpečné veci, ktoré sú už vo vozidle alebo vo veľkom kontajneri a požiadavky týkajúce sa oddelenia potravín, ostatných spotrebných predmetov alebo krmív pre zvieratá,

Nakladajúca organizácia sa môže v prípade bodu 1.4.3.1.1 písmen (a), (d) a (e) spoľahnúť na informácie a údaje, ktoré jej boli sprístupnené zo strany ostatných účastníkov.

Povinnosti baliacej organizácie (bod 1.4.3.2 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR musí baliaca organizácia vzhovieť najmä:

 1. požiadavkám týkajúcich sa podmienok balenia alebo podmienok zmiešaného balenia a,
 2. pri príprave kusových zásielok na prepravu splniť požiadavky na označovanie a bezpečnostné značky na obaloch kusových zásielok.

Povinnosti plniacej organizácie (bod 1.4.3.3 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR má nakladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:

 1. pred plnením cisterien musí zabezpečiť, že tak cisterny, ako aj ich príslušenstvo je vo vyhovujúcom technickom stave,
 2. musí zabezpečiť, že neuplynula platnosť dátumu ďalšej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, nesnímateľných cisterien, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a kontajnerov megc,
 3. cisterny musí naplniť len takou nebezpečnou látkou, ktorej preprava je v týchto cisternách povolená,
 4. pri naplnení musí splniť požiadavky týkajúce sa nebezpečných vecí nachádzajúcich sa v susedných komorách,
 5. počas plnenia cisterny musí dodržiavať najvyšší povolený stupeň plnenia alebo najvyššiu povolenú hmotnosť na jeden liter objemu pre danú plnenú látku,
 6. po naplnení cisterny sa musí zabezpečiť, aby boli všetky uzávery v uzavretej polohe a bez akýchkoľvek priesakov,
 7. musí zabezpečiť, aby na vonkajšej stene ním plnenej cisterny neboli priľnuté žiadne zvyšky ním plnenej látky,
 8. pri príprave nebezpečných vecí na prepravu musí zabezpečiť, že sú predpísané oranžové tabule, bezpečnostné značky alebo bezpečnostné nálepky ako aj označenie látok so zvýšenou teplotou a látok ohrozujúcich životné prostredie pripevnené na cisterny, na vozidlá a na veľké i malé kontajnery určené na prepravu voľne ložených látok v zhode s požiadavkami,
 9. (rezervovaný)
 10. pri nakladaní vozidiel alebo kontajnerov s voľne loženými nebezpečnými vecami sa musí presvedčiť, že sú splnené zodpovedajúce ustanovenia kapitoly 7.3

Povinnosti prevádzkovateľa cisternového kontajnera (bod 1.4.3.4 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR musí prevádzkovateľ cisternového kontajnera najmä:

 1. zabezpečiť splnenie požiadaviek na konštrukciu, vybavenie, skúšky a označovanie,
 2. zabezpečiť, aby sa údržba nádrží a ich vybavenia vykonávala spôsobom, ktorým sa za bežných prevádzkových podmienok zabezpečí, že cisternový kontajner vyhovuje požiadavkám ADR až do najbližšej prehliadky,
 3. vykonať mimoriadnu kontrolu vtedy, keď bezpečnosť nádrže alebo jej vybavenia je narušená z dôvodu opravy, úpravy alebo nehody.

Povinnosti vykladajúcej organizácie (bod 1.4.3.7 ADR)

V súvislosti s bodom 1.4.1 ADR má vykladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:

 1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne vyložené porovnajúc ich zodpovedajúcu informáciou v prepravnom doklade s informáciou na kusovej zásielke, kontajneri, cisterne, MEMU, kontajneri MEGC alebo na vozidle,
 2. pred vykládkou a počas vykládky skontrolovať, či obaly, cisterna, vozidlo alebo kontajner boli poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ohroziť vykládku Ak poškodenie existuje, vykládka sa nesmie vykonať až do vykonania vhodných opatrení,
 3. vykonať všetky zodpovedajúce požiadavky týkajúce sa vykládky,
 4. okamžite po vyložení cisterny, vozidla alebo kontajnera odstrániť akékoľvek nebezpečné zvyšky, ktoré sa prilepia zvonku cisterny, vozidla alebo kontajnera počas procesu vykládky a   zabezpečiť uzatvorenie ventilov a kontrolných otvorov,
 5. zabezpečiť vykonanie predpísaného čistenia a dekontaminácie vozidla alebo kontajnera,
 6. zabezpečiť, že kontajnery ihneď po kompletnom vyložení, vyčistení a dekontaminovaní neboli naďalej označené ako nebezpečné podľa kapitoly 5..3.

Ak vykladajúca organizácia používa služby iných účastníkov (čistiaca organizácia, dekontaminačné zariadenie atď), musí urobiť vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, že sú splnené požaiadavky ADR.

Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR od 1.1.2011

Osvedcvozidlo 2013.jpg Osvedcvodic222.jpg nakl.list_vnutrost.vyplneny2013.JPG
Pokyny Pokyny OPokyny OPokyny

Okrem dokladov vyžadovaných inými predpismi musí byť dopravná jednotka prepravujúca nebezpečné veci vybavená týmito dokladmi:

  1. prepravnými dokladmi (nákladnými listami) predpísanými v bode 5.4.1, ktoré zahŕňajú všetky prepravované nebezpečné veci a ak je to potrebné, osvedčenie o ložení kontajnera predpísané v bode 5.4.2 ADR,
  2. písomnými pokynmi (pre prípad nehody) predpísanými v bode 5.4.3 ADR, ktoré sa vzťahujú na všetky prepravované nebezpečné veci a
  3. prostriedkami na zistenie totožnosti každého člena osádky, ktoré obsahujú fotografiu, v súlade s bodom 1.10.1.4 ADR.
  4. osvedčením o schválení vozidla uvedenom v bode 9.1.3 ADR na každú dopravnú jednotku alebo jej časť, akje požadované
  5. osvedčením o školení vodiča, ktoré je predpísané v bode 8.2.1 ADR,
  6. kópiou povolenia na vykonanie prepravy, ktoré je predpísané v bodoch 5.4.1.2.1(c) alebo (d) alebo 5.4.1.2.3.3 ADR.

Upozornenie

V prípade prázdnych vyčistených cisterien, v ktorých sa predtým prepravovali nebezpečné veci, je potrebné mať doklad o ich vyčistení. V takom prípade nie sú cisterny označené oranžovými tabuľami prípadne bezpečnostnými nálepkami.

Prepravný doklad (nákladný list) na prepravu nebezpečných vecí musí podľa bodu 5.4.1.1.1 ADR obsahovať tieto údaje:

 1. identifikačné číslo látky, ktorému predchádzajú písmená UN (napríklad UN 1098),
 2. vlastné dopravné pomenovanie veci a ak je to potrebné doplnené podľa bodov 3.1.2.8.1, 3.1.2.8.1.1 a 3.1.2 ADR (napríklad ALYLALKOHOL),
 3. pre triedu 1: číslo podtriedy a skupinu znášanlivosti  zo stĺpca (3b) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR a v zátvorkách čísla vzorov bezpečnostných značiek iných ako 1, 1.4, 1.5 a 1.6,
  pre triedu 7: číslo triedy "7",
  pre ostatné triedy (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9): čísla vzorov bezpečnostných značiek priradené danej látke a uvedené v stĺpcoch (5) prípadne (6) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR. Druhá a tretia bezpečnostná značka je uvedená v zátvorke [napríklad: 3(6.1)]. Ak látky, alebo predmety nemajú v tabuľke A ADR priradenú bezpečnostnú značku, tak bude uvedené číslo triedy,
 4. obalová skupina látky alebo predmetu, pred ktorou môžu byť písmená PG (napríklad  PG II) alebo iniciály zo slov "obalová skupina" v jazykoch používaných v zmysle bodu 5.4.1.4.1 ADR (v slovenčine napríklad „OS II “),
 5. počet a opis obalov alebo nádob IBC. UN kódy obalov sú len ako doplnenie opisu, napríklad: 1 debna (4G),
 6. celkové množstvo prepravovanej látky (napr. objem, celková hmotnosť, v prípade triedy 1 aj čistá hmotnosť...),
  Poznámka: V prípade podlimitnej prepravy musí byť zápis doplnený o celkové množstvo prepravovaných nebezpečných vecí v každej dopravnej kategórii  na dopravnej jednotke podľa bodu 1.1.3.6.3,
 7. meno a adresa odosielateľa
 8. meno a adresa  príjemcu/ov:
  Ak sú nebezpečné veci dodávané viacerým príjemcom, ktorí nemôžu byť identifikovaní pred začiatkom prepravy, môžu byť so súhlasom príslušného orgánu uvedené slová „Dodávané na predaj – Delivery sale“,
 9. vyhlásenie požadované akoukoľvek osobitnou dohodou,

k.   obmedzujúci kód tunela uvedený v stĺpci (15) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR pre danú prepravovanú látku.

Poradie zápisu údajov podľa jednotlivých bodov musí byť v nasledujúcom poradí:  a), b), c), d) a k). Ostatné údaje sú v ľubovoľnom poradí.

Príklady zápisov:

Na triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
:"UN 1098 ALYLALKOHOL, 6.1(3), I, (C/D)" alebo
"UN 1098 ALYLALKOHOL, 6.1(3), OS I,  (C/D)"

Na triedu 1:

"UN 0081 TRHAVINA VÝBUŠNÁ, TYP A, 1.1D,(B1000C)"

Na triedu 7:

"UN 2915 RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL,V KUSE TYPU A, 7, (E)"

Údaje musia byť uvedené v úradnom jazyku odosielateľa a tiež, ak tento jazyk nie je angličtina, francúzština alebo nemčina v jazyku anglickom, francúzskom alebo nemeckom.

Dopravný doklad musí byť podľa požiadaviek pre jednotlivé triedy doplnený o nasledujúce doplňujúce ustanovenia:

 • pre triedu 1 pozri bod 5.4.1.2.1 ADR
 • pre triedu 2 pozri bod 5.4.1.2.2 ADR
 • pre triedu 4.1 alebo 5.2 pozri bod 5.4.1.2.3 ADR
 • pre triedu 6.2 pozri bod 5.4.1.2.4 ADR
 • pre triedu 7 pozri bod 5.4.1.2.5 ADR

Podľa druhu prepravovanej látky (nebezpečné látky a predmety, nebezpečné odpady, vyprázdnené nevyčistené obaly ...) budú upravené aj zápisy v prepravných dokladoch:

Príklady ďalších zápisov:

 • pre nebezpečné odpady:

  „UN 1230 ODPAD METANOL, 3(6.1), II, (D/E)“ alebo
  „UN 1993 ODPAD HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I.N. (toluén a etylalkohol), 3, II, (D/E)“
 • pri preprave nebezpečných vecí v záchranných obaloch:

  „UN 1263, FARBY, 3, II, (D/E). Záchranný obal“
 • pri preprave vyprázdnených nevyčistených obalov: po opise vyprázdnenej nádoby (obalu), nádoby IBC, veľkého obalu uviesť čísla vzorov bezpečnostných značiek prepravovanej látky uvedené na obale napríklad:

  „VYPRÁZDNENÝ OBAL, 6.1(3)“
 • pri preprave vyprázdnených nevyčistených nesnímateľných a snímateľných cisterien, batériových vozidiel, prenosných cisterien atď:

  „VYPRÁZDNENÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO, POSLEDNÝ NÁKLAD: UN 1017 CHLÓR, 2.3(8)(5.1), (C/D)“ alebo
  „VYPRÁZDNENÝ CISTERNOVÝ KONTAJNER, POSLEDNÝ NÁKLAD: UN 1098 ALYLALKOHOL, 6.1(3), I, (C/D)“
 • pri návrate vyprázdnených, nevyčistených, zadržiavacích  prostriedkov ( napríklad cisternové vozidlá ... ) odosielateľovi, môže sa použiť prepravný doklad z prepravy keď boli plné – množstvo látky sa prečiarkne a dopíše sa zápis: 

„VRACAJÚCI SA PRÁZDNY, NEVYČISTENÝ“ – pozri bod 5.4.1.1.6.2.3 ADR,

 • pri preprave látok ohrozujúcich životné prostredie (vodné prostredie) - informácia sa dá získať z označenia kusovej zásielky značkou (ryba a strom), od odosielateľa, výrobcu, z karty bezpečnostných údajov atď.

"UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN, 3, II, (D/E). Ohrozujúci životné prostredie"alebo  "

"UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN, 3, II, (D/E). Znečisťujúci more/Ohrozujúci životné prostredie"

 • pri preprave ohňostrojných telies UN 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337- ak sú zatriedené príslušným orgánom podľa bodu 5.4.1.2.1 (g)

"Zatriedenie ohňostrojných telies príslušným orgánom XX s osvedčením ohňostrojného telesa XX/YYZZZZ".

 • pri preprave tovaru v zadymovanej nákladnej dopravnej jednotke - doplniť zápis o nasledujúce údaje:

"UN 3359 zadymovaná nákladná prerpavná jednotka, 9" alebo

"UN 3359 zadymovaná nákladná prerpavná jednotka, trieda 9" doplnené o dátum a čas zadymenia a druh a množstvo použitého zadymovacieho prostriedku.

 • Pri preprave vozidiel alebo kontjanerov, ktoré sú chladené alebo klimatizované a pred prerpavou nie sú úplne vyvetrané, musia obsahovať zápis, ktorý sa skladá z písmen UN, identifikačného čísla chladiaceho alebo identifikačného média, pomenovania zo stĺpca (2) tabuľky A doplnené o slová "AKO CHLADIACE MÉDIUM" alebo "KLIMATIZAČNÉ MÉDIUM":

"UN 1845 OXID UHLIČITÝ, PEVNÝ AKO CHLADIACE MÉDIUM"

Ďalšie osobitné zápisy v nákladnom liste sú uvedené v nasledujúcich bodoch ADR:
5.1.1.1.7, 5.4.1.1.11, 5.4.1.1.13 – 5.4.1.1.17.

Vzor sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí - formát PDF
Vzor sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí - formát DOC

Písomné pokyny (pre prípad nehody) majú  jeden vzor uvedený v bode 5.4.3.4 ADR.  V súčasnosti sa musí používať vzor podľa ADR 2011 - pozri hlavnú stránku "Písomné pokyny".

Povinnoť dopravcu:

Dopravca musí zabezpečiť vodičovi a členom osádky vozidla písomné pokyny v jazyku každého člena osádky, v ktorom sú schopní pokyny čítať a rozumejú im. Musí zabezpečiť, že rozumejú týmto pokynom a sú schopní ich správne vykonať – bod 5.4.3.2 ADR.

Povinnosť členov osádky vozidla:

Členovia osádky sa pred cestou musia sami informovať o naložených nebezpečných veciach a oboznámiť sa s písomnými pokynmi.

Písomné pokyny (pre prípad nehody) musia byť na dopravnej jednotke podľa vzoru uvedenom v bode 5.4.3.4 - pozri túto web stránku: "ADR a oficiálne stránky OSN/písomné pokyny"

Písomne pokyny podľa ADR - formát PDF

Osvedčenie ADR o školení vodiča

musia mať všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci na dopravných jednotkách označených oranžovými tabuľami. Po absolvovaní školenia a skúšky dostanú vodiči medzinárodné ADR - osvedčenie. Platí 5 rokov odo dňa skúšky. Obsahuje informácie, ktoré nebezpečné veci môže vodič voziť, na ktorých vozidlách a akým spôsobom (v cisternách, inak v cisternách, triedy a UN).

Osvedčenie vydané do konca roku 2012, t.j. 31,12.2012, platí do termínu platnosti - pozri bod 1.6.1.21 ADR. Nový vzor osvedčenia (tzv. kartičkový) sa v SR vydáva od 1.1.2013.

Osvedčenie ADR o školení vodiča 2009 - formát pdf
Osvedčenie o školení vodiča 2011 - formát pdf

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí

sa vydáva na schválené vozidlá, označené ako EX/II a EX/III - na prepravu výbušnín, FL, OX a AT - na prepravu látok v cisternových a batériových vozidlách a vo vozidlách prepravujúcich cisternové prepravné zariadenia a MEMU - mobilná jednotka na výrobu výbušnín. Osvedčenie platí maximálne 1 rok a na Slovensku ho vydáva 13 STK - pozri "Špeciálna kontrola na STK".

Osvedčenie o schválení vozidla - formát pdf

Doklad totožnosti s fotografiou

je akýkoľvek medzinárodne uznaný doklad určený na identifikáciu osôb - osádky vozidla, t.j. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz atď.

 

Vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí podľa ADR

Vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí sa delia podľa nadstavby na:

 • otvorené vozidlo – vozidlo s plošinou alebo plošinou ohraničenou bočnicami a zadným čelom,
 • vozidlo zakryté plachtou – otvorené vozidlo zakryté plachtou,
 • uzavreté vozidlo – vozidlo s uzatvárateľnou nadstavbou,
 • cisternové vozidlo – vozidlo majúce jednu alebo viac cisterien na prepavu plynov, kvapalín a práškových alebo granulovaných látok,
 • batériové vozidlo – vozidlo s článkami navzájom spojenými potrubím a a natrvalo pripevnené k dopravnej jednotke.

Dohoda ADR od 1. 7. 2001 rozdelila vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí na:

 • schválené vozidlo – EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU
 • iné ako schválené vozidlo.

Medzi  schválené vozidlá patria nasledujúce vozidlá:

EX/II a EX/III - pozri kapitolu 9.2 a 9.3 ADR

 • vozidlá určené na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1 (EX/II - vozidlá zakryté plachtou alebo uzavreté vozidlá bez tepelnej izolácie, EX/III - uzavreté vozidlá s tepelnou izoláciou)

FL, OX a AT - pozri kapitolu 9.2 a 9.7 ADR

 • cisternové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l
 • vozidlá prepravujúce snímateľné cisterny s vnútorným objemom nad 1000 l
 • batériové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l na prepravu horľavých plynov
 • vozidlá prepravujúce cisternové kontajnery, prenosné cisterny, cisternové vymeniteľné nadstavby a kontajnery MEGC s vnútorným objemom nad 3000 l
 • ťažné vozidlá pre cisternové a batériové prívesy a návesy.

MEMU - pozri kapitolu 9.2 a 9.8 ADR

Mobilná jednotka na výrobu výbušnín je jednotka alebo vozidlo s namontovanou jednotkou na výrobu a nabíjanie výbušnín z nebezpečných vecí, ktoré nie sú výbušnými látkami a predmetmi. Jednotka pozostáva z rôznych cisterien a kontajnerov na prepravu voľne ložených látok a prevádzkového vybavenia, ako aj čerpadiel a súvisiacej výbavy. Môže mať aj osobitné priestory na zabalené výbušniny.

Iné ako schválené vozidlá

Patria sem vozidlá otvorené, zakryté plachtou a uzavreté vozidlá prepravujúce nebezpečné veci tried 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 formou kusových zásielok, voľne ložených vecí alebo látok s kontrolnou a rizikovou teplotou. Okrem požiadaviek kapitol 9.2, 9.4 a 9.5 časti 9 ADR musia tieto vozidlá splniť aj niektoré úpravy vozidiel vyžadované pre konkrétne látky (UN) v stĺpcoch (16) a (17) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR.

 

Ak je to požadované, kontroly a prehliadky na schválenie  jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavovaných vozidiel, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na prepravu nebezpečných vecí pozri  na www.exakta.sk

Hasiace prístroje - ADR 2013

(bod 8.1.4)
pristroj01.gif pristroj02.gif pristroj03.gif pristroj04.gif

Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci, musí byť vybavená najmenej dvoma kusmi prenosných hasiacich prístrojov na triedy horľavosti A, B a C s minimálnym obsahom suchého prášku podľa nižšie uvedenej tabuľky v závislosti od celkovej hmotnosti dopravnej jednotky:

 1.  
Hasiace prístrojeCelková povolená hmotnosť dopravnej jednotky
<= 3,5 t> 3,5 t <= 7,5 t> 7,5 t
Najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnej jednotke 2 ks 2 ks 2 ks
Celkový najnižší obsah suchého prášku v ručných hasicich prístrojoch na dopravnej jednotke 4 kg 8 kg 12 kg
z toho na hasenie ohňa v kabíne alebo motorovom priestore s obsahom suchého prášku 2 kg 2 kg 2 kg
z toho dodatočné hasiace prístroje s obsahom suchého prášku 2 kg 6 kg* 10 kg*

             * Aspoň jeden hasiaci prístroj musí mať obsah 6 kg suchého prášku

Prenosné hasiace prístroje musia byť vhodné na použitie vo vozidle a musia mať:

 • plombu, ktorá dokazuje, že neboli použité,
 • označenie, ktoré osvedčuje, že zodpovedajú norme uznávanej príslušným orgánom a
 • nápis, ktorý uvádza dátum (mesiac, rok) ďalšej opakovanej prehliadky, alebo najväčšie povolené obdobie používania.

Hasiace prístroje musia byť na dopravnej jednotke:

        -   ľahko prístupné pre osádku vozidla a

        -  chránené pred účinkom počasia tak, že nie je ovplyvnená ich prevádzková bezpečnosť.

Výnimky:

       1.  Pri podlimitnej preprave - bod 1.1.3.6 ADR - musí byť na dopravnej jednotke hasiaci prístroj na triedy horľavosti A, B a C s obsahom 2 kg suchého prášku.

       2.  Pri preprave infekčných látok trieda 6.2 stačí, ak je na dopravnej jednotke hasiaci prístroj na triedy horľavosti A, B a C s obsahom 2 kg suchého prášku

Osobitná výbava motorových vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci podľa ADR od 1. 1. 2013

(bod 8.1.5 ADR)

1/ Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci, musí byť vybavená:

- pre každé vozidlo aspoň jeden zakladací klin,
ktorého rozmery zodpovedajú hmotnosti vozidla
a priemeru jeho kolies,

- dve samostatne stojace výstražné značky

- kvapalina na výplach očí
(nevyžaduje sa na bezpečnostné značky vzorov č. 1, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3)


2/ Výbava pre každého člena osádky:

- výstražná vesta

- baterka s nekovovým povrchom podľa bodu 8.3.4 ADR

- ochranné rukavice

-  ochrana očí


3/ Dodatočná výbava pre určité bezpečnostné značky
, ktorými sú označené nebezpečné veci prepravované na vozidle:

-  záchranná úniková maska pre každého člena osádky
pri bezpečnostných značkách vzorov
č. 2.3 a 6.1

Pre pevné a kvapalné látky s bezpečnostnými značkami vzorov č. 3, 4.1, 4.3, 8 a 9:
-  lopata
-  prekrytie kanálu a
-   zberná nádoba

Schválenie typu vozidla na prepravu nebezpečných vecí pred schválením ich technickej spôsobilosti podľa bodu 9.1.2.2 ADR

Na žiadosť výrobcu vozidla alebo jeho splnomocneného zástupcu, vozidlá, ktoré sú podrobené schváleniu ADR podľa bodu 9.1.2.1 ADR, môžu byť typovo schválené príslušným orgánom. Príslušné technické požiadavky kapitoly 9.2 ADR musia byť považované za splnené, ak je osvedčenie o schválení typu vydané príslušným orgánom v súlade s EHK č. 105 1 alebo smernicou č. 98/91/EC 2 za predpokladu, že technické požiadavky uvedené v tomto predpise alebo uvedené v Smernici sú v súlade s kapitolou 9.2 ADR a za predpokladu, že sa na vozidle nevykonali žiadne úpravy, ktoré by zmenili ich platnosť . 

Toto schválenie typu udelené jednou členskou krajinou musí byť uznané ostatnými členskými krajinami ako zaručenie zhodnosti vozidla, ak je jednotlivé vozidlo podrobené prehliadke na schválenie podľa ADR.

Kontrola typového schválenia vozidiel  EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU  v Slovenskej republike sa vykonáva v schválenej organizácii - pozri www.exakta.sk.


 

 1. Nariadenie EHK č. 105 (Jednotné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí z hľadiska ich osobitých konštrukčných vlastností.).
 2. Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 98/91/EC zo dňa 14. decembra 1998 týkajúca sa motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel určených na cestnú prepravu nebezpečných vecí, ktorú mení a dopĺňa smernica EHS č. 70/156/EEC týkajúca sa typového schvaľovania motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Úradný vestník ES č. L 011 zo dňa 16. januára 1999, s. 0025-0036).

 

Špeciálna kontrola vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci na STK podľa bodu 9.1.2 prílohy B ADR

Dohoda ADR delí vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí na:

 • typovo schválené – EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU a
 • iné ako typovo schválené.

Medzi typovo schválené vozidlá patria nasledujúce vozidlá:

EX/II a EX/III

 • vozidlá určené na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1

FL, OX a AT

 • cisternové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l
 • vozidlá prepravujúce snímateľné cisterny vnútorným objemom nad 1000 l
 • vozidlá prepravujúce cisternové kontajnery, prenosné cisterny, cisternové vymeniteľné nadstavby a kontajnery MEGC s vnútorným objemom nad 3000 l
 • batériové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l na prepravu horľavých plynov
 • ťažné vozidlá pre cisternové a batériové prívesy a návesy.

MEMU - mobilná jednotka na výrobu výbušnín.

Typovo schválené vozidlá - typov EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU sa musia v štáte svojej registrácie podrobiť každoročným technickým prehliadkam s cieľom overenia, či vyhovujú príslušným ustanoveniam časti 9 prílohy B Dohody ADR a všeobecným predpisom o bezpečnosti, ktoré sú platné v štáte ich registrácie.

Zhodnosť dopravných prostriedkov typov EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU s ustanoveniami časti 9, kapitol 9.2, 9.3, 9.7 a 9.8 ADR sa potvrdzuje vydaním Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa bodu 9.1.3.5 ADR, ktoré môže vozidlo získať na vybraných STK. Pozri www.slovdekra.sk

Iné ako typovo schválené vozidlá

prepravujúce nebezpečné veci musia každoročne úspešne absolvovať technickú prehliadku na overenie všeobecných predpisov o bezpečnosti. Na tieto vozidlá sa nevystavuje Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa bodu 9.1.3.5 ADR.

UPOZORNENIE:

Cisternové a batériové vozidlá a MEMU, ktoré musia mať Osvedčenie o schválení vozidiel na prepravu určitých nebezpečných vecí, pred návštevou schválenej STK, musia mať platné medziperiodické a periodické prehliadky cisterien – pozri skúšky cisterien.

Vzor Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí

OsvedcenieADRnavozidlovzor.jpg

Typové schválenie cisterien

Typové schválenie cisterien

V zmysle bodov 6.8.2.3 ADR každý nový typ cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, cisternového kontajnera, cisternovej vymeniteľnej nadstavby, prenosnej cisterny, batériového vozidla alebo kontajnerov MEGC musí mať osvedčenie potvrdzujúce, že prototyp cisterny je odborne posúdený a je vhodný na účely, na ktoré je určený a spĺňa konštrukčné požiadavky týkajúce sa výstroja a osobitné požiadavky príslušnej triedy prepravovaných látok.

Takéto schválenie vykoná príslušný orgán alebo ním schválená organizácia pozri www.tisr.sk.

POZNÁMKA:
Požiadavky na typové schválenie cisternových nádrží sú uvedené v nasledujúcich bodoch ADR:

 • prenosné cisterny – 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13, 6.7.5.11,
 • cisterny, cisternové kontajnery, batériové vozidlá – 6.8.2.3, 6.9.4.4.

Podmienky podlimitnej prepravy nebezpečných vecí podľa bodu 1.1.3.6 ADR platnej od 1. 1. 2013

 1. Na účely prepravy menšieho množstva nebezpečných vecí alebo prázdnych nevyčistených obalov, ktoré obsahovali takéto látky sú tieto zaradené do dopravných kategórií 0, 1, 2, 3 alebo 4, ako je to uvedené v stĺpci (15) tabuľky A kapitoly 3.2 a každej dopravnej kategórii je pripradené množstvo, ktoré sa nesmie na dopravnej jednotke prekročiť.
 2. Keď množstvo nebezpečných vecí prepravovaných na dopravnej jednotke nepresahuje hodnoty uvedené v stĺpci (3) tabuľky uvedenej v bode 6. nižšie, pre danú dopravnú kategóriu (keď nebezpečné veci prepravované v dopravnej jednotke patria do rovnakej kategórie) alebo vypočítaná hodnota je v súlade s bodom 7. tejto tabuľky (keď nebezpečné veci prepravované v dopravnej jednotke patria do rôznych dopravných kategórií), potom sa tieto veci môžu prepravovať v kusových zásielkach na jednej dopravnej jednotke bez použitia nasledujúcich ustanovení:
  • kapitoly 1.10, okrem výbušnín triedy 1 podtriedy 1.4 UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 a 0500 a okrem triedy 7 vyhradených kusov UN 2910 a 2911, ak úroveň aktivity prevyšuje hodnotu A2
  • kapitoly 5.3
  • kapitoly 5.4.3
  • kapitoly 7.2 okrem V5 a V8 z bodu 7.2.4
  • CV1 z bodu 7.5.11
  • časti 8, okrem:
   • 8.1.2.1 (a)
   • 8.1.4.2 až 8.1.4.5
   • 8.2.3
   • 8.3.3
   • 8.3.4
   • 8.3.5
   • kapitoly 8.4
   • S1 (3) a (6)
   • S2 (1)
   • S4 a
   • S14 až S21 a
   • S24 kapitoly 8.5
  • časti 9.

  UPOZORNENIE:
  Dopravný doklad bude obsahovať všetky údaje požadované v bode 5.4.1.1.1 ADR a bude doplnený o dopravné kategórie prepravovaných nebezpečných látok a celkové množstvá v týchto dopravných kategóriách
  [pozri bod 5.4.1.1.1 (f) Poznámkia 1].

 3. V uvedenej tabuľke sa pod názvom „najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku“ rozumie:

  • pri predmetoch hrubá hmotnosť v kilogramoch (pre predmety triedy 1 čistá hmotnosť v kg výbušnej látky, pre nebezpečné veci v strojoch a príslušenstve celkové množstvo v nich obsiahnuté v kg alebo litroch),
  • pri pevných látkach, skvapalnených plynoch, schladených skvapalnených plynoch a plynoch, rozpustených pod tlakom čistá hmotnosť v kilogramoch,
  • pri kvapalinách a stlačených plynoch, nominálny objem nádob (pozri definíciu v bode 1.2.1 ADR) v litroch.
 4. Pri preprave nebezpečných vecí patriacich do rôznych kategórií na jednej dopravnej jednotke nesmie súčet:
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 1 vynásobeného „50“,
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 1 uvedeného v poznámke tabuľky bodu 1.1.3.6.3 vynásobeného „20“,
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 2 vynásobeného „3“ a
  • množstva látok a predmetov dopravnej kategórie 3
  prekročiť hodnotu „1 000“.
 5. Tabuľka obmedzení pre výpočet podlimitnej prepravy

  Dopravná kategóriaLátky alebo predmety, obalová skupina alebo klasifikačný kód/skupina alebo identifikačné číslo látky UNNajväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku
  0 Trieda 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L a UN 0190
  Trieda 3: UN 3343
  Trieda 4.2: Látky patriace do obalovej skupiny I
  Trieda 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 , 3396, 3398 a 3399
  Trieda 5.1 UN 2426
  Trieda 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, a 3294
  Trieda 6.2: UN 2814 a 2900
  Trieda 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
  Trieda 8: UN 2215 (anhydrid kyseliny maleínovej, roztavený)
  Trieda 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a zariadenie, obsahujúce takéto látky alebo zmesi
  a prázdne, nevyčistené obaly, okrem tých, ktoré sú zaradené pod UN 2908, ktoré obsahovali látky zaradené v tejto dopravnej kategórii
  0
  1 Látky a predmety patriace do obalovej skupiny I a nezaradené v dopravnej kategórii 0 a látky a predmety nasledujúcich tried:
  Trieda 1: 1.1B až 1.1J */ 1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D */
  Trieda 2: Skupiny T, TC */, TO, TF, TOC a TFC
  aerosoly: skupín C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
  chemické látky pod tlakom: UN 3502, 3503, 3504 a 3505
  Trieda 4.1: UN 3221 až 3224 a UN 3231 až 3240
  Trieda 5.2: UN 3101 až 3104 a UN 3111 až 3120
  20
  2 Látky alebo predmety patriace do obalovej skupiny II a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 1 alebo 4 a látky nasledujúcich tried:
  Trieda 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
  Trieda 2: Skupina F
  aerosoly: skupina F
  chemické látky pod tlakom: UN No. 3501
  Trieda 4.1: UN 3225 až 3230
  Trieda 5.2: UN 3105 až 3110
  Trieda 6.1: Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III
  Trieda 9: UN 3245
  333
  3

  Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 2 alebo 4 a látky a predmety nasledujúcich tried:
  Trieda 2: Skupiny A a O
  aerosoly: skupín A a O

  chemické látky pod tlakom: UN No. 3500
  Trieda 3: UN 3473
  Trieda 4.3: UN 3476

  Trieda 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028 a 3477
  Trieda 9: UN 2990, 3072

  1000
  4 Trieda 1: 1.4S
  Trieda 4.1.: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 a 2623
  Trieda 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
  Trieda 7: UN 2908 až 2911
  Trieda 9: UN 3268
  a prázdne, nevyčistené obaly, ktoré obsahovali nebezpečné veci, okrem tých, ktoré boli zaradené do dopravnej kategórie 0
  neobmedzené
  */Pre UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 musí byť najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku 50 kg.
 6. Príklad výpočtu podlimitnej prepravy pri niekoľkých kusových zásielkach nebezpečných vecí patriacich do rovnakých dopravných kategórií

  Najprv overiť podľa tabuľky 7.5.2.1 ADR a vzorov bezpečnostných značiek pre uvedené látky [pozri stĺpec (5) prípadne (6) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR], či sa tieto látky môžu prepravovať spolu na tom istom vozidle alebo v tom istom kontajneri. Ak áno, potom si vypočítame stupeň nabezpečenstva pri podlimitnej hmotnosti.

  TriedaObalová skupina, UN, klasif. kód alebo písmenoDopr. kategória do ktorej látka patríNajväčšie množstvo povolené pre danú dopravnú kategóriuSkutočné prepravované množstvo
  2 2F (2) (333) 120 kg
  3 II (2) (333) 150 l
  6.1 III (2) (333) 80 kg
  Spolu
  350 > (333)

  Tieto látky sa nemôžu prepravovať v režime podlimitnej prepravy, pretože súčet ich množstiev prekračuje povolené množstvo pre druhú dopravnú kategóriu, t. j. 333 a stupeň nebezpečenstva je 350 x 3 = 1050.
 7. Príklad výpočtu podlimitnej prepravy pri niekoľkých kusových zásielkach nebezpečných vecí patriacich do rôznych dopravných kategórií

  Najprv overiť podľa tabuľky 7.5.2.1 ADR a vzorov bezpečnostných značiek pre uvedené látky [pozri stĺpec (5) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR], či sa tieto látky môžu prepravovať spolu na tom istom vozidle alebo v tom istom kontajneri. Ak áno, potom si vypočítame stupeň nabezpečenstva pri podlomitnej hmotnosti.

  Dopravná kategória
  (koeficient)
  TriedaObalová skupina, UN, klasif. kód alebo písmeno1
  (50)
  2
  (3)
  3
  (1)
  Množstvo v kg
  2 5A 300
  4.1 UN 3226 40
  1 1.1B 8
  6.1 III 50
  Spolu kg: 8 90 300
  Spolu kg x koeficient: 8 x 50 90 x 3 300 x 1
  Spolu: 400 270 300
  Spolu stupeň nebezpečenstva: 970

  Tieto látky sa môžu prepravovať v režime podlimitnej prepravy, pretože stupeň nebezpečenstva je 970, t. j. menej ako 1000.

Skúšanie a kódovanie obalov, nádob IBC a veľkých obalov

Dohoda ADR určuje podmienky na skúšanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov v Časti 6, kapitolách 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6 ADR. Tieto skúšky vykonáva a kódy na obaly prideľuje pre cestnú, železničnú, leteckú a námornú dopravu na základe poverenia MDPT SR určená skúšobňa.

Skúšky cisterien

Skúšky cisterien

Nesnímateľné a snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a batériové vozidlá musia počas svojej životnosti prejsť viacerými druhmi skúšok a kontrol v stanovených lehotách. Tieto kontroly sú:

 • vstupná prehliadka pri výrobe každej cisternovej nádrže, článku batériového vozidla,
 • medziperiodická skúška pravidelne každých 2,5 roka (cisternové kontajnery, kontajnery MEGC) alebo 3 roky (cisterny), priebežná 2,5-ročná periodická prehliadka a skúška (prenosné cisterny)
 • periodická prehliadka pravidelne každých 5 rokov (cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny) alebo 6 rokov (cisterny),
 • mimoriadna kontrola.

Uvedené kontroly na Slovensku vykonávajú na základe poverenia MDPT SR schválené organizácie - pozri www.tisr.sk.

POZNÁMKA:
Požiadavky na prehliadky a skúšky cisternových nádrží sú uvedené v nasledujúcich bodoch ADR:

 • prenosné cisterny – 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14, 6.7.5.12,
 • cisterny, cisternové kontajnery, batériové vozidlá – 6.8.2.4, 6.8.3.4, 6.9.5.4, 6.10.4.

Cisternový kód

Cisternové nádrže musia byť od 1. 7. 2001 podľa kapitoly 4.3 ADR vybavené cisternovým kódom, ktorý informuje o tom, aké látky sa môžu v cisterne prepravovať, na aký tlak je skúšaná, kde a koľko je plniacich a vyprázdňovacích otvorov a aké bezpečnostné prvky sú na cisterne.

Cisternové kódy sa delia podľa prepravovanej látky:

 • na cisternový kód pre plyny (napríklad C4BN, P10CH alebo R22DN) a
 • na cisternový kód pre látky tried 3 – 9 (napríklad LGBN, S4AH).

Podrobnosti sú uvedené v bodoch 4.3.3.1.1 (ak prepravovaná látka patrí do triedy 2) a v bode 4.3.4.1.1 (ak prepravovaná látka patrí do tried 3 až 9).

UPOZORNENIE:
Staršie cisterny, ktoré tento kód nemajú, musia byť do 1. 1. 2009 prekódované – pozri bod 1.6.3.18 a 1.6.4.12. Toto prekódovanie vykonávajú výrobcovia cisterien alebo organizácie schválené MDPT SR.

Zaraďovanie látok a predmetov triedy 1, 4.1 a 5.2

Zaraďovanie výbušných látok a predmetov

Nebezpečné látky a predmety, ktoré sú výbušné, musia byť správne zaradené podľa požiadaviek bodu 2.2.1.1.3 ADR a Príručky o skúškach a kritériách. Správne zaradenie výbušných látok umožní prepravovať danú látku bezpečne a tým sa zabráni možnému vzniku výbuchu a následným veľkým škodám na zdraví a majetku.

Takéto zaradenie zabezpečuje na základe poverenia MDPT SR určená skúšobňa.

Zaraďovanie samovoľne reagujúcich pevných látok a ich formulácií triedy 4.1 a organických peroxidov a ich formulácií triedy 5.2

Vzorky samovoľne reagujúcich látok alebo formulácií samovoľne reagujúcich látok triedy 4.1 neuvedených v bode 2.2.41.4, pre ktoré nie sú k dispozícii úplné výsledky skúšok  a ktoré sa musia podrobiť ďalšiemu skúšaniu alebo hodnoteniu, sa musia zaradiť podľa bodu 2.2.41.1.15 ADR.

Vzorky organických peroxidov alebo formulácií organických peroxidov nevymenovaných v bode 2.2.52.4, pre ktoré nie sú k dispozícii úplné výsledky skúšok a ktoré sa prepravujú za účelom ďalšieho skúšania alebo hodnotenia, sa musia zaradiť podľa bodu 2.2.52.1.9 ADR

Takéto zaradenie zabezpečuje na základe poverenia MDPT SR určená skúšobňa.

Dokumentácia o cisterne

Dokumentácia o cisterne je spis obsahujúci všetky dôležité technické informácie týkajúce sa cisterny, batériového vozidla alebo kontajnera MEGC podľa bodov 6.8.2.3 – osvedčenie o schválení typu, 6.8.2.4 a 6.8.3.4 ADR – osvedčenia o vykonaných skúškach.

Pri nových cisternách a cisternových kontajneroch vyrobených po 1.1.2007 sa dokumentácia o cisterne začína vytvárať a uchovávať hneď po vyrobení.

Pri starších cisternách a cisternových kontajneroch (t. j. vyrobených pred 1.1.2007) sa dokumentácia o cisterne začína vytvárať a uchovávať najneskôr pri nasledujúcej periodickej prehliadke – 1.6.3.16 a 1.6.4.18 ADR.

Táto dokumentácia sa musí uschovávať u vlastníka alebo prevádzkovateľa cisterny a musí byť poskytnutá príslušnému orgánu na požiadanie.

UPOZORNENIE: Po vyradení cisterny z prevádzky sa dokumentácia o cisterne musí uschovávať ešte 15 mesiacov.

Zoznam colných priechodov určených na cestnú prepravu nebezpečných vecí a časové obdobie podľa zákona č. 199/2004 Z. z.

Úsek štátnej hraniceCestné colné priechodyPreprava nebezpečných vecí
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
s Ukrajinskou republikou Vyšné Nemecké - Užhorod celoročne

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ČLENSKÝCH KRAJÍN ADR (aktualizované k 15. 05. 2013)

ALBÁNSKO

Ministry of Foreign Affairs
TIRANA


Fax: +011 355 43 62084

ANDORA

Ministère de l'Économie et des Finances

Kontaktná osoba:
Laura VILELLA MILS
Directrice du Département de l'Économie
Gouvernement d'Andorre
AD500 Andorra la Vella

AZERBAJDŽAN

Azeravtonagliyyat
Block 1054
Tbilisi av.
370602 BAKU


Tel. +899 22 98 56 09
+899 22 31 91 11
Fax: +899 22 98 38 19
BELGICKO

Service public fédéral (SPF)
Mobilité et Transports
Transport terrestre
Direction Navigation Intérieure
et Intermodalité
Service Sécurité de Marchandises
Dangereuses et Sureté
City Atrium
rue du progrès 56
B - 1210 BRUXELLESTel: +32 2 277 3901/02/03/04/05
Fax: +32 2 277 4050
E-mail: .

 

 

Látky triedy 1

Service public fédéral Economie
North Gate III.
Boulevard du Roi Albert II, 16
B – 1000 BRUXELLES

Látky triedy 7

Ministère de la Santé Publique
Administration de l'hygiène publique
Service de la Protection contre les radiations ionisantes
Ravenstein 36
B – 1000 BRUXELLESTel. +32 02 277 77 12
Fax. +32 02 277 54 14
E-mail: .

Tel. +32 2 289 21 11
Fax: +32 2 289 21 12
E-mail: .

 

 

BIELORUSKO

Committee of the Republic of Belarus for ensuring the safe
performance of work in Industry and Atomic Energy
(Promatomnadzor)

Ul. Kazintsa 86/1
SU – 220108 MINSK
Chairman: Mr. Vladimir Ivanovich YATSEVICH

Kontaktná osoba:

Mr. Ivan Ivanovic VLASOV
Chief of Inter-Branch Inspectorate for the safe carriage of
dangerous goods by motor vehicle
Tel. +375 172 78 43 00
Fax. +375 172 78 43 02
Tel./Fax. +375 172 78 43 45
BOSNA A HERCEGOVINA

Ministry of Communication and Transport
of Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo komukacija i transporta BiH
Trq BiH br.1
71000 SARAJEVO

Tel. +387 (33) 284 750
Fax. +387 (33) 284 751

BULHARSKO

Ministry of Transport
Executive Agency Road Transport Administration
5, Gurko Str.
SOFIA 1000

Látky triedy 1

Chief Directorate of "Protection Police"Ministry
of intrior Knyaginya maria Luisa Blvd. 114                                              
BG – 1233 SOFIA

Látky triedy 7

Nuclear Regulation Agency
Shipchensky Prokhod Blvd., No 69
BG – 1574 SOFIA


Tel. +359 2 930 88 40
Fax. +359 2 988 54 95
E-mail: .


Tel. +359 2 382 22 31
Fax. +359 2 83 56 77
E-mail: .

Tel. +359 2 982 4439
E-mail: .


Tel. +359 2 940 68 52
Fax. +359 2 940 68 89
E-mail: .

CYPRUS

Head of Foreign Relations Department
Ministry of Communications and Works
28, Acheon Str.
Ayios Andreas
1414 NICOSIA

Tel: +357 2 800122
Fax: +357 2 575462
ČESKÁ REPUBLIKA

Ministry of Transport
Nábř. Ludvíka Svobody 12
PO BOX 9
CZ – 110 15 PRAGUE 1 - Nové Město

Látky triedy 7

State Office for Nuclear Safety
Senovážné náměstí 9
CZ – 110 00 PRAGUE 1


Tel. +420 2251 131 271
Fax. +420 2251 131 117
E-mail: .


Tel. +420 221 624 666
Fax. +420 221 624 398
E-mail: .

ČIERNA HORA

Minister of Maritime Affairs
and Transportation and Telecommunications
Rimski trg br.46
81000 PODGORICA

DÁNSKO

The Ministry of Justice
Slotsholmsgade
DK – 1216 København K

Látky triedy 7
National Institute of Radiation Hygiene
Knapholm 7
DK – 2730 HERLEVTel. +45 72 26 84 00
Fax. +45 33 95 69 48
E-mail: .

Tel. +45 44 54 34 54
Fax. +45 44 54 34 50
E-mail: .

ESTÓNSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications
Road and Railways Department
11, Harju
15072 TALLINTel. +372 625 6499
Fax. +372 631 3660
E-mail: .

FÍNSKO

Ministry of Transport and
Communications
P.O.Box 31
FIN – 00023 Government
Office: ETELAESPLANADI 16-18 Helsinki

Látky triedy 7:

Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
PO Box. 14
FIN-00881 HelsinkiTel. +358 9 160 28563
Fax. +358 9 160 28597
E.mail: .Tel: +358 9 759 881
Fax: + 358 9 759 88500

FRANCÚZSKO

Ministère du dèveloppernent durable
DGPR/SRT/SDRA
Mission Transport des matières dangereuses
Arche Nord
F – 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Látky triedy 7

Autorité de sűreté nucléaire
6, place du Colonel Bourgoin
F – 75512 PARIS Cedex 12Tel. +33 1 40 81 17 28
Fax. +33 1 40 81 10 65
E-mail: mtmd.sdra.srt.dgpr@developpement-durable.gouv.frTél: +33 1 43 19 70 20
Fax: +33 1 43 19 70 27
http://www.asn.fr

GRÉCKO

Ministry of Transport and Communications
Anastaseos 2 & Tsigante

10191 Papagou

kontaktná osoba : Evdokia EvangelatouTel: +30 210 650 8513,
+30 210 650 8514,
+30 210 650 8506,
+30 210 650 8506
Fax: +30 210 650 8495
E-mail: e.evangelatou@yme.gov.gr, .

 

 

HOLANSKO

Ministry of Transport, Public Works
and Water Management
Directorate-General for Civil Aviation
and Freight Transport
Continental Transport
Unit Safety
Plesmanweg 1
P. O. Box 20904
NL - 2500 EX The Hague

Trieda 7

NL AGENCY :Tel: +31 70 456 6264
Fax: +31 70 456 1111
E-mail: ., .

 

Tel : +31 70 379 6013
E-mail: .

Tel : +31 88 602 5812
Fax : +31 88 602 9023
E-mail: .

 

CHORVÁTSKO

Minister of the Sea, Tourism,
Transport and Development
Road Transport Directorate
Prisavlje 14,
10000 ZAGREB
Kont. osoba: Mr. Vjekoslav Bolanča,
senior Adviser alebo Mr. Igor Maly, Deputy MinisterTel. +385 1 616 9417
Fax. +385 1 619 5941
E-mail: .


Tel: +385 1 616 90 50
Fax: +385 1 619 59 41

ÍRSKO

Príslušný orgán pre triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ADR

5th Floor
Health & Safety Authority
Metropolitan Building
James Joyce Street
DUBLIN 1

Látky triedy 1

Chief Government Inspector of Explosives
Department of Justice Equality and Law Reform
94 St. Stephens Green
DUBLIN 2

Látky triedy 7

Manager, Industrial Section
Regulatory Services Division
Radilogical Protection Institute of Ireland
3 Clonskeagh Square
Clonskeagh Road
DUBLIN 14

Tel: +353 1 6147015
Fax: +353 1 6147153
E-mail: .Tel: +353 1 6028343
Fax: +353 1 6028374
E-mail: .
Tel: +353 1 2697766(reception)
Fax: +353 1 2697437(reception)
Tel: +353 1 2066945 (direct)
Fax: +353 1 2605797 (direct)

KAZACHSTAN

Ministry of Transport and Communication
Mr. Vadim P. Zverkov (Vice-Minister)
Abai Avenue 49
473 000 ASTANATel. +7 317 2 32 63 36
Fax. +7 317 2 32 86 55
E-mail: .

LICHTENŠTAINSKO

Ministry of Transport and Telecommunications
Regierungsgebäude
Städtle 49
FL-9490 VADUZ


Tel. +75 236 60 12
Fax. +75 236 60 28
LITVA

Ministry of Transport and Communications
of the Republic of Lithuania

Gedimino Av. 17,
LT 01505 - VILNIUS


Tel. +370 5 239 38 26
Fax. +370 5 212 43 35
E-mail: .,
.

LOTYŠSKO

Ministry of Transport
Division of Dangerous Goods Transport
and Environmental Protection
3 Gogola Street
LV – 1743 RIGA

Látky triedy 7

Radiation Safety Centre
of the State Environmental Service
23 Rupniecibas Str.
LV-1045 RIGATel. +371 670 28 312
Fax. +371 672 17 180
E-mail: .Tel. + 371 670 84305, +371 670 84306                                                                           Fax. + 371 670 84299                                                 E-mail: .

LUXEMBURSKO

Ministère des Transports du
Grand-Duché de Luxembourg
M. Marco Feltes, inspecteur
BP 590
L – 2938 LUXEMBOURGTel. +352 478 44 23
Telex: 1465 civair lu
Fax. +352 24 18 17
E-mail: .

MAĎARSKO

Ministry of Transport,
Telecommuications and Energy (MTTE)
P.O. Box 1
H – 1440 BUDAPEST

Tel. +36 1 471 8363
+36 1 471 8364
Fax. +36 1 471 8372
E-mail: ., .

MALTA

Malta Transport Authority
Dangerous Goods Office
Sa' Maison Road
FLORIANA FRN 1612

Látky Triedy 7:

Senior Manager (Radiation Protection)
Radiation Protection Board
c/o Occupational Health &Safety Authority
17, Triq Edgar Ferro
PIETA'PTA 1533

Tel.: +356 2560 8139
+356 2560 8165
Fax: +356 2560 8187   
E-mail: ., .Tel.: +356 2124 7677
Fax: +356 2123 2909
E-mail: .

MAROKO

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Avenue Roosevelt
RABATTel. + 37 76 28 41
+ 37 76 11 23, 37 76 15 83
Fax. + 37 76 55 08
+ 37 76 46 79
E-mail: .

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Transport
Foreign Relations Division
12 A Bucuriey St.
MD – 277004 CHISINAU


Tel. +37 32 74 07 05
Fax. +37 32 62 48 75
NEMECKO

Federal Ministry of Transport,
Building and Urban Development
Division "Transport of Dangerous Goods" (UI33)
Robert Schuman Platz 1
Postfach 20 01 00
D – 53175 BONNTel. +49 228 300 2640
Fax. +49 228 300 3428
+49 228 300 3429
E-mail:Helmut.Rein@bmvbs.bund.de,
.

NÓRSKO

Directorate for Civil Protection and Emergency Plannig
P.O.Box 2014
N – 3101 TØNSBERG

Látky triedy 7

Norwegian Radiation Protection Authority


Tel. +47 33 41 2500
Fax. +47 333 10 660
E-mail: .              http://www.dsb.no/farligods
http://www.nrpa.no

POĽSKO

Ministry of Transport
Chalubinskiego 4/6
PL – 00-928 WARSZAWA

Kontaktná osoba:

Mr Stefan Krawczyk

Pawel Holownia

Látky triedy 7

National Atomic Energy Agency
ul. Krucza 36
PL – 00-921 WARSZAWA

Adresy na získanie schválenia a oznamovania

Department for Regulatory Control
of Radiation Aplications
ul. Konwaliowa 7
PL-03-194 WARSZAWATel. +48 22 630 17 16
Fax. +48 22 630 12 02
E.mail: .

Tel. + 4822 630 17 16       
Fax : +4822 630 1202
E.mail: .


Tel. +48 22 628 27 22
Fax. +48 22 629 01 64
Tel: +48 22 67 69 707
Fax. +48 22 61 44 252
E-mail: .

PORTUGALSKO


Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
Avenida das Forcas Armadas, 40
P – 1649-022 LISBOATel. +351 21 794 90 00
+ 351 21 794 90 18
+ 351 21 794 90 19
Fax. +351 21 797 37 77
E-mail: .

RAKÚSKO

Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Verwaltungsbereich Verkehr Abteilung II/ST8
Radetzkystrasse 2
A – 1030 VIENNATel. +43 1 711 6265 5880
Fax. +43 1 711 6265 5725
E-mail: .

RUMUNSKO

Ministry of Transport, Construction and Tourism
38, Dinicu Golescu, Ave., Sector 1
RO – 010873 BUCHAREST

Látky triedy 7:
National Commission for the Control
of the Nuclear Activities,
Ministry of Environment and Water Management
14, Libertatii Ave., Sector 5
RO-050706 BUCHAREST


Tel: +40 21 313 9954
Web site: http://www.mt.roTel: +40 21 411 1436
Fax: +40 21 316 1436
Web site: http://www.cncan.ro
RUSKÁ FEDERÁCIA

Ministry of Transport of the Russian Federation
Mr. Leonid N. Sokolov
Chief of division Department
of the state policy in the field
of road facilities, road and Urban
passenger transport, geodesy and cartography
Staraya Basmannaya 11
MOSCOW

Tel. +7 (495) 542 7171
Fax: +7 (495) 542 7171
E-mail: .

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministère des Transports, de la Poste
et des Télécommunications
Section du Transport routier
Nám. slobody 6
P.O. Box 100
SK – 810 05 BRATISLAVATel. +421 2 594 94 716
Fax. +421 2 524 42 202
E-mail: ., .

 

SLOVINSKO

Ministry of the Interior
Stefanova 2
SLO – 1501 LJUBLJANATel. +386 1 478 82 94
Fax. +386 1 478 87 54
E-mail: .

SRBSKO

Ministry for Capital Investments
of the Republic of Serbia
Nemanjina 22-26
11000 BELGRADE


ŠPANIELSKO

Dangerous Goods Commission (8  planta)
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
E – 28 071 MADRIDTel. +34 91 597 7548
Fax. +34 91 59750 27
E-amil: .,
.

ŠVAJČIARSKO

Office fédéral des routes
Regles de la circulation
M. D.M. GILABERT
CH – 3003 BERN

Materiál triedy 7

Schválenie osobitnej formy. Výpočet neznámej
hodnoty A. Povolenie a schválenie
na všetky typy kusov B, kusov so štiepnym materiálom,
odoslanie a osobitné dohody:
Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate                                                                                            Transport and Waste Management Section
CH – 5232 VILLIGEN – HSK

Tel. +41 31 323 42 90
E-mail: .Tel. +41 56 310 38 11
+41 56 310 39 88
Fax. +41 56 310 39 07

Import, export, doprava a tranzitné licencie
na jadrový material a jadrové odpady

Federal Office of Energy
Nuclear Energy Section
CH – 3003 BERN

Kópia použitia:

Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate                                                                                 Transport and Waste Management Section
CH – 5232 VILLIGEN – HSK

Licencie na import/export nejadrových
a dopravných licencií na rádioaktívny material

Federal Office of Public Health
Division of Radiation Protection
CH – 3003 BERN
Tel. +41 31 322 56 32
+41 31 322 56 31
Fax. +41 31 322 00 78

Tel. +41 31 322 96 14
+41 31 322 96 06
Fax. +41 31 322 83 83
ŠVÉDSKO

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
S – 65181 KARLSTAD

Materiál na triedu 7

Swedish Radiation Protection Authority
S – 171 16 STOCKHOLMTel. +46 (0) 771 240 240
Fax. +46 (0) 10 240 5600
E-mail: .
http://www.msb.seTel. +46 8 7 29 71 00 (switchboard)
Fax. +46 8 7 29 71 08

BÝVALÁ REPUBLIKA JUHOSLÁVIE
MACEDÓNIA


Minister of Transport and Communications
Ul. Vasil Djorgov br. 35
MK – 91000 SKOPJEE-mail: .

TALIANSKO

Ministry of Infrastructure and Transport
Dipartimento Transporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci 36
I – 00157 ROME
Divissione 1 (international aspects)

Divissione 3 (national implementation)


Látky triedy 7
Instituto Superior per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA)
Via V. Brancati 48
I – 00144 ROME


Tel. +390 6 41 58 6228
+390 6 41 58 6233
Fax. +390 6 41 58 3253
E-mail: ., .

Tel: +390 6 41 58 6138
Fax:+390 6 41 58 6116
E-mail: ., .

 


Tel. +39 06 5007 2978
Fax. +39 06 5007 2941
E-mail: .

TUNISKO

Ministère du Transport BP 179 Tunis Carthage 2035

Látky triedy 1

Ministère de l'Interieur et du Développement
Local pour le transport des produits de la classe 1

Látky triedy 7

Ministère de la Santé Publique:
Centre de Radioprotection:
Hopital d'enfants Bab Saadoun, Tunis Bab Souika 1006

Tel. +21671772110 Fax. +21671807203

 

 

 

Tel.+21671568628 Tel.+21671577774 Fax. +21671571697

TURECKO

Ministry of Transport and Communication

Directorate General for Land Transport
Hakki Turayliç Cad. No:5 Emek
ANKARA 06338

Kontaktné osoby:

Nurhan Tüfekçioglu  Gülsah Aytekin
Eren Anlar

 

 

Fax: +90 312 231 51 89
Tel: +90 312 232 38 53
Email: .

 

Tel: +90 312 232 38 49
Email: .

Tel: +90 312 232 38 49
Email: .

UKRAJINA

Ministry of Transport
Main Departament of Safety and Transport
Schorsa ul. 7/9
UKR – 09688 KYIV

Tel : +38 044 226 22 04
Fax. +38 044 486 72 06
E-mail: .

www.mintrans.gov.ua

VEĽKÁ BRITÁNIA

Department of Transport
Dangerous Goods Branch
Second Floor
Great Minster House
76 Marsham Street
UK – LONDON SW1P 4DR

Kontakt na zatriedenie látok a predmetov triedy 1
Her Majesty’s Chief Inspector of Explosives
Health & Safety Executive
1st Floor St Anne’s House
University Road
Stanley Precinct
Bootle
Merseyside, L20 3RA


Kontakt na špecifické otázky triedy 7
Transport Radiological Adviser,
Radioactive Materials Transport Division,
Zone 2/33,
Great Minster House,
76, Marsham Street,
London, SW1P 4DRTel: +44 (0) 20 79 44 2755
Fax: +44 (0) 20 79 44 2039
E-mail: .


Tel: +44 (0) 151 951 4025
Fax: +44 (0) 151 951 3891
Tel: +00 44 (0) 20 7944 5768
Fax: +00 44 (0) 20 7944 2187
E-mail: .

Preprava LQ – preprava nebezpečných vecí v obmedzených množstvách balených v maloobchodných, spotrebiteľských obaloch

Nebezpečné veci prepravované ako "výnimka LQ" podľa bodu 1.1.3.4.2 a následne kapitoly 3.4 ADR sú balené do predpísaných kombinovaných obalov alebo do obalov, kde je vonkajším obalom podložka a sú stiahnuté zmršťovacou alebo naťahovacou fóliou a neprekračujú predpísané množstvá.

Pre takéto balenie je pre každé UN nebezpečnej látky v stĺpci (7a) Tabuľky A uvedené maximálne obmedzené množstvo na jeden vnútorný obal alebo predmet. Tieto množstvá na vnútorný obal sú obmedzené nasledujúcimi hodnotami: 0, 25 ml, 100 ml, 120 ml, 125 ml, 500 ml, 1 L, 5 L alebo 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg alebo 5 kg. Množstvo "0" nepovoľuje prepravu v súlade s touto výnimkou.

Kapitola 3.4 určuje, ktoré požiadavky ADR sa pri tejto výnimke musia splniť.

Sú to požiadavky:

(a)časti 1, kapitol 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;

(b)časti 2;

(c)časti 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 [okrem osobitných ustanovení 61, 178, 181, 220, 274, 625. 633 a 650(e)];

(d)časti 4, bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 až 4.1.1.8;

(e)časti 5, bodov 5.1.2.1(a) (i) a (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9, 5.4.2;

(f)časti 6, konštrukčných požiadaviek bodu 6.1.4 a bodov 6.2.5.1 a 6.2.6.1 až 6.2.6.3;

(g)časti 7, kapitoly 7.1 a bodov 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (okrem bodu 7.5.1.4), 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9;

(h)bodu 8.6.3.3 a 8.6.4

Ak sú nebezpečné veci zabalené v kusových zásielkách v kombinovanom obale nesmie celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky prevýšiť 30 kg a ak sú na podložke obalené fóliou nesmie celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky prevýšiť 20 kg.

Kvapalné veci triedy 8, obalová skupina II uložené v sklených, porcelánových alebo kameninových vnútorných obaloch musia byť uzavreté v kompatibilnom a pevnom medziobale.

Kusové zásielky obsahujúce nebezpečné veci v obmedzených množstvách musia byť označené značkou s rozmermi 100 x 100 mm, ako je uvedená nižšie:

Rozmery značky môžu byť zmenšené, ak si to vyžaduje kusová zásielka, avšak nie menej ako na 50 mm x 50 mm za predpokladu, že označenie zostane zreteľne viditeľné.

Ak sú kusové zásielky (LQ) obsahujúce nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách umiestnené v prepravnom obale musia byť označené podľa bodu 5.1.2 a 3.4.11 ADR.

Preprava nebezpečných vecí vo výnimke LQ si vyžaduje označenie dopravnej jednotky- pozri bod 3.4.13 až 3.4.15 ADR takto.

Dopravné jednotky s celkovou hmotnosťou nad 12 t a kontajnery prepravované na dopravných jednotkách nad 12 t musia byť od 1. 1. 2011 označené podľa kapitoly 3.4 ADR čiernymi písmenami

"LTD QTY" s výškou najmenej 65 mm

alebo

nálepkous rozmermi 250 x 250 mm. platnou od 1. 1. 2011

alebo

Upozornenie:
1/ Uvedené označenie sa nevyžaduje, ak celková hrubá hmotnosť prepravovaných kusových zásielok obsahujúcich nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách nepresiahne 8 ton na dopravnú jednotku.

2/ Ak sa na dopravnej jednotke prepravujú spolu s výnimkou "LQ" aj iné nebezpečné veci, ktoré si vyžadujú označenie oranžovými tabuľami, alebo bezpečnostnými nálepkami, vozidlo sa označuje len oranžovými tabuľami podľa bodu 5.3.2 ADR alebo kontajner  bezpečnostnými nálepkami podľa bodu 5.3.1 ADR.

Dopravná jednotka však môže byť označená aj oranžovou tabuľou a označením pre LQ podľa bodu 3.4.13(a) ADR a kontajnery môžu byť tiež označené bezpečnostnými nálepkami a označením pre LQ podľa bodu 3.4.13(b) ADR  Napríklad:

Osádka vozidla musí absolvovať školenie podľa bodu 1.3 ADR – školenie osôb (zúčastněných na preprave nebezpečných vecí).

Bližšie informácie pozri kapitola 3.4 ADR 2013

 

Výnimky vzťahujúce sa na vyňaté množstvá /EQ/ kapitola 3.5 ADR

 

 

Nebezpečné veci prepravované v režime vyňatých (tzv. oslobodených) množstiev majú v stĺpci (7b) tabuľky A ADR uvedený príslušný kód (EQ0 – EQ5), ktorý určuje maximálne hmotnostné alebo objemové limity takto prepravovaných nebezpečných vecí v jednej kusovej zásielke. Maximálne množstvo nebezpečných vecí v kusovej zásielke ako vyňaté množstvo je od 300 g(ml) až do 1000 g (ml).

Obaly použité na tieto vyňaté množstvá sú kombinované formou trojobalu (vnútorné obaly, medziobal a vonkajší obal) a musia spĺňať požiadavky  kapitoly 3.5 2 ADR. Sú označené nasledujúcou značkou s minimálnymi rozmermi 100 x100 mm

 

Pri preprave vyňatých množstev v prepravnom obale musí byť tento označený podľa bodu 3.5.4.3 ADR.

Maximálny počet takto zabalených kusových zásielok vo vozidle alebo  v kontajneri je 1000.

V sprievodnom doklade musí byť uvedená veta:

„Nebezpečné veci vo vyňatých množstvách a počet kusov…“

Osádka vozidla musí absolvovať školenie podľa bodu 1.3 ADR – školenie osôb (zúčastněných na preprave nebezpečných vecí).

UPOZORNENIE:

Ak sú nebezpečné veci, ktoré majú v tabuľke A ADR kódy E1, E2, E4 a E5 balené tak, že na jeden vnútorný obal nepresahujú maximálne čisté množstvo 1 g alebo 1 ml a maximálne čisté množstvo na vonkajší obal neprekročí 100 g na pevné látky a 100 ml na kvapalné látky a plyny, platia na ne len ustanovenia bodu 3.5.2 na obaly a 3.5.3 na skúšky kusových zásielok.

Tieto kusové zásielky nemusia byť označené vyššie uvedenou značkou, v dokladoch nemusí byť zápis "Nebezpečné veci vo vyňatých množstvách" a nie je určený počet kusových zásielok na dopravnú jednotku.

Zoznam platných mnohostranných dohôd podľa bodu 1.5.1 ADR k 15. 10. 2014

Číslo
dohody:
Názov dohodyPodpísaná
SR dňa:
Podpísaná ostatnými štátmi:Platná
do:
AB/BGCHCZDDKEESTFFINFLGBHMDIIRLLLTLVNNLPSSKSLO/ POLTR
M 85 Používanie škandinávskych jazykov v prepravnom doklade                                                       Do odvolania
M178 Jazyk v ktorom sú uvedené údaje v dopravnom dokumente     
 

        Do odvolania členskými štátmi
M 213 Preprava UN 1057 ZAPAĽOVAČE alebo UN 1057 NÁPLNE DO ZAPAĽOVAČOV  31.12.2014
M 215 Preprava UN 1011, 1075, 1965 a 1978 v tlakových nádobách    


01.02.2015
M 222 Preprava niektorých odpadov obsahujúcich nebezpečné veci  

02.08.2015
M 225 Počet prípojných vozidiel v dopravnej jednotke    06.10.2015
M 226 Preprava odsírovacích činidiel obsahujúcich UN 1402 karbid vápnika triedy 4.3., obalovej skupiny I. 14.3.201101.07.2015
M 228 Preprava prerobených prototypov veľkých lítiovo-iónových batériových zostáv (UN 3480)   •/

  


     /

27.12.2015
M 229 Vibračná skúška stredne veľkých nádob na voľne ložené látky    


01.01.2016
M 236 Prepravný doklad pri operáciach dodávaných na predaj                                          
      12.05.2016
M 237 Preprava rôznych plynov triedy 2 v amerických prepravných fľašiach v súlade s bodom 1.1.4.2   •/  •    •      •    •      •             /   01.06.2016
M 247 Periodické prehliadky týkajúce sa niektorých oceľových fliaš určených na prepravu skvapalneného uhľovodíkového plynu (UN 1965)     •/        •                                     01.01.2017
M 253 Ťažký vykurovací olej     •/                                               01.01.2018
M 254 Označenie kontajnerov bezpečnostnými nálepkami používané výnimočne v cestných dopravných operáciách                                                   01.01.2018
M 255 Periodické prehliadky zváraných oceľových fliaš na LPG                                                   01.01.2017
M 256 Preprava UN 2672 čpavkový roztok v pevných a zložných nádobách IBC                                                       31.01.2018
M 257 Obalové inštrukcie IBC04 a IBC08 na nádoby IBC                                                   01.01.2015
M 258 Preprava horúceho potrubia obsahujúceho bezvodný čpavok                                                     05.03.2018
M 259 Preprava poškodených lítiových batérií       •/                                    •            01.01.2015
M 260 Látky, ktoré pri preprave prezentujú riziko udusenia  4.9.2013  •/  •  •  •           •    •    •    •/   01.01.2015
M 261 Nahradenie odkazu na normu ENISO/IEC 17020:2004 odkazom na ENISO/IEC 17020:2012 (okrem bodu 8.1.3)     •/                             28.02.2015
M 262 Počet prívesov v dopravnej jednotke prepravujúcej neb. veci len v kusových zásielkach                                                   03.05.2018
M 263 Počet prívesov v dopravnej jednotke prepravujúcej neb. veci voľne ložené alebo v cisternách                                                   03.05.2018
M 264 Označenie zväzkov fliaš  9.1.2014  •/                                     •/   01.01.2015
M 265 Osobitné ustanovenie S12      •/                                               01.01.2015
M 266 Preprava výbušných látok a predmetov patriacich ozbrojeným silám, ktoré majú byť zničené       •/                                                  01.08.2018
M 267 Preprava fliaš používaných na palube lietadlových lodí                                                        01.01.2015
M 268 Preprava obalov vyradených, prázdnych, nevyčistených (UN 3509)      •/                                                  01.01.2015

M 269

Označovanie fliaš na LPG UN číslami                                                        01.07.2018
M 270 Prevádzkové tlaky zložených fliaš určených na prepravu vodíka (UN 1049 )      •/                                                  15.02.2019
M 271 Zariadenia na aditíva ako časť obslužného vybavenia cisterien                                                         01.07.2015 
M 272 Preprava lítiovo-iónových a lítiovo-kovových článkov a batérií a zariadení obsahujúcich takéto články a batérie na likvidáciu alebo recykláciu podľa osob. ustanovenia 636.                                                        01.07.2015
M 273 Označenie fliaš na plyn                                                    01.07.2019
M 274 Týkajúca sa prepravy predmetov stlačených pneumaticky (UN3164) podľa osobitného ustanovenia                                                        01.01.2015
M 275 Týkajúca sa podlahových cisterien na odpad                                                        01.01.2015
M 276 Týkajúca sa konštrukcie vozidiel FL a OX používajúcich skvapalnený prírodný plyn (LPG) ako palivo na ich pohon        •/                                                  01.01.2017
M 278 Týkajúca sa prepravy skvapalneného ropného plynu (UN1965) v nesnímateľných cisternách                                                        01.06.2019
M 279 Týkajúca sa prepravy ohnivotvorných telies UN0335, 0336                                                       19.08.2019
M 280 Týkajúca sa prepravy UN3077, a 3082, keď sú prepravované v nádobách neprevyšujúcich 5 kg alebo 5 litrov        •/                                                 01.01.2015
3582 Použitie holandského jazyka pre údajeuvedené v dopravnom doklade       •                                      •            

Zoznam skratiek štátov ADR

 

A  - Rakúsko                        F  - Francúzsko                          LV - Lotyšsko                               SLO - Slovinsko

B  - Belgicko                         FIN - Fínsko                              MOL - Moldavsko                          TR - Turecko

CH - Švajčiarsko                    FL - Lichtenštainsko                   N  - Nórsko

CZ - Česká rep.                    GB - Veľká Británia                     NL - Holandsko

D  - Nemecko                        H  - Maďarsko                           P  - Portugalsko

DK - Dánsko                         IRL - Írsko                                POL - Poľsko

E  - Španielsko                     I  - Taliansko                             S  - Švédsko

EST - Estónsko                     LT - Litva                                   SK - Slovensko

Dohoda ADR 2013

Dohoda ADR 2013 pozri stránku: ADR 2013 zväzok I / ADR 2013 zväzok II

Dohoda ADR 2013 - Zmeny

Zmeny ADR 2013 v pdf si môžete stiahnuť na tomto linku: zmeny_adr_2013.pdf

Dohoda ADR 2011

Dohoda ADR 2011 pozri stránku: www.telecom.gov.sk

Dohoda ADR 2011 - Zmeny

Zmeny ADR 2011 v pdf si môžete stiahnuť na tomto linku: zmeny_adr_2011.pdf

Dôležité zmeny ADR 2011

Od 1.1.2011 začala platiť nová ADR 2011. Jej zmeny platia natvrdo od 1.7.2011. Medzi dôležité zmeny patria:

1/ Výnimky:

a) vzťahujúce sa na prepravu plynov - 1.1.3.2,

boli doplnené o výnimku pri preprave lôpt nafúkaných plynom a určených na používanie v športe – 1.1.3.2 (f) a pri preprave plynov nachádzajúcich sa v žiarovkách s podmienkou, že sú zabalené tak, že účinok rozmetania žiarovky pri akomkoľvek roztrhnutí ostane v obale – 1.1.3.2 (g).

b) vzťahujúce sa na osobitné ustanovenia alebo na nebezpečné veci balené v obmedzených množstvách - 1.1.3.4.2

Preprava nebezpečných vecí zabalených v predpísaných obaloch a obmedzených množstvách bola upravená v stĺpci (7a) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR z kódu LQ0 – 28 na maximálne množstvá pre jednotlivé vnútorné obaly s nasledujúcimi hodnotami:

0, 25 ml, 100 ml, 120 ml, 125 ml, 500 ml,1 L, 5 L alebo100 g, 125 g, 500 g, 1 kg, 2 kg alebo 5 kg. Množstvo "0" uvedené v tomto stĺpci pre každú položku nepovoľuje prepravu v súlade s touto výnimkou.

Nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách podľa tejto výnimky musia splniťpredpísané požiadavky ADR na zaradenie, zabalenie, odosielateľské podmienky a ďalšie – pozri kap. 3.4 ADR

 

Celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky v kombinovanom obale nesmie prevýšiť30 kg.

Celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky vo vaničke obalenej zmršťovacou alebo naťahovacou fóliounesmie prevýšiť20 kg.

Vyššie uvedené kusové zásielky musia byť označené značkou s rozmermi 100 x 100 mm takto:


ADR 2011 od 1.1.2011

–pre cestnú dopravu

–pre leteckú dopravu (môže sa použiť aj v cestnej doprave)

alebo

ADR 2009 najneskôr do 30.6.2015

alebo

Ak sú kusové zásielky obsahujúce nebezpečné veci zabalené v obmedzených množstvách (LQ) umiestnené v prepravnom obale musia byť označené:


–slovami "PREPRAVNÝ OBAL" v oficiálnom jazyku krajiny pôvodu a tiež anglicky, francúzsky alebo nemecky,

–vyššie uvedenou značkou pre obmedzené množstvá,

orientačnými šipkami, ak sú na kusovej zásielke s obmedzeným množstvom a nie sú viditeľné,

–(číslom UN a bezpečnostnými značkami, ak saspolu s LQ nachádzajú v prepravnomobale).Vozidlá a kontajnery musia byť od 1. 1. 2011 označené podľa kapitoly 3.4 ADR čiernymi písmenami "LTD QTY" s výškou najmenej65 mm

alebo značkous rozmermi 250 x 250 mm. platnou od 1. 1. 2011Označenie "LTD QTY" alebo značka Toto označenie neplatí, ak je kontajner

sa nedáva, ak už je na vozidleoznačený bezpečnostnými nálepkami

oranžová tabuľa


2/ Školenie osôb podieľajúcich sa (zúčastnených) na preprave nebezpečných vecí – 1.3

Zamestnanci zúčastnení na preprave nebezpečných vecí môžu túto prácu vykonávať, len ak boli školení na ADR, alebo lenpod priamym dohľadom školenej osoby."

Ak sa preprava nebezpečných vecí vykonáva viacerými druhmi dopráv, pracovníci musia byť informovaní o požiadavkách týkajúcich sa ostatných druhov dopráv.

Školenie musí byť periodickydoplnené opakovaným školenímzaúčelom oboznámenia sa so zmenami predpisov.

Zápisy o školení podľa kapitoly 1.3 ADR musia byť uložené u zamestnávateľa a dostupné pre pracovníka alebo príslušný orgán na základe ich požiadavky. Zápisy musia byť uložené u zamestnávateľa na obdobie stanovené príslušným orgánom. Zápisy o školení musia byť overené pri nástupe do nového zamestnania.


3/ Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

 

K povinnostiam účastníkov prepravy nebezpečných vecí boli vyčlenené povinnosti vykladajúcej organizácie. Vykladajúcou organizáciou je tá organizácia, ktorá:

(a)vyloží kontajner, kontajner na voľne ložené látky, kontajner MEGC, cisternový kontajner alebo prenosnú cisternu z vozidla, alebo

(b)vyloží zabalené nebezpečné veci, malé kontajnery alebo prenosné cisterny z vozidla alebo kontajnera, alebo

(c)vyprázdni nebezpečné veci z cisterny (cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, prenosnej cisterny alebo cisternového kontajnera) alebo z batériového vozidla, jednotky MEMU alebo kontajnera MEGC alebo z vozidla, veľkého

kontajnera alebo malého kontajnera na prepravu voľne ložených látok alebo kontajnera na voľne ložené látky. – 1.4.3.7.


4/ Prechodné ustanovenia – kapitola 1.6

V prípade zmien, doplnkov alebo úprav ustanovení Dohody ADR, ktorých účinnosť je posunutá, alebo niektoré ustanovenia platia určitý čas ďalej, kapitola 1.6 upravuje platnosť týchto požiadaviek. V r. 2011 boli vymazané, upravené alebo doplnené nové nasledujúce body:

Vymazané:1.6.1.2, 1.6.1.12,1.6.1.13, 1.6.1.17, 1.6.1.18, 1.6.3.25, 1.6.4.15

Upravené:1.6.1.1, 1.6.1.8, 1.6.1.14, 1.6.2.5, 1.6.3.18, 1.6.4.12, 1.6.5.4

Nové: 1.6.1.19 – 1.6.1.22, 1.6.2.8 – 1.6.2.11, 1.6.3.36 – 1.6.3.40, 1.6.4.35 – 1.6.4.40,

1.6.5.12 – 1.5.5.13


Veľmi dôležité je prechodné ustanovenie bodu 1.6.1.19, ktoré umožňuje zaraďovanie nebezpečných vecí podľa bodov 2.2.9.1.10.3 a 2.2.9.1.10.4 ADR 2009 medzi látky ohrozujúce životné prostredie až do až do 31. decembra 2012. Nebezpečné veci sa však už môžu zaraďovať medzi látky ohrozujúce životné prostredie aj podľa bodov 2.2.9.1.10.3 a 2.2.9.1.10.4 ADR 2011.


Osobitné ustanovenie bodu 1.6.1.20umožňuje nebezpečné veci prepraviť ako malospotrebiteľské balenie (LQ) až 30. 6.2015 podľa kapitoly 3.4 ADR 2009 a zároveň podľa ADR 2011 – pozri bod 2/ tohto článku.


V roku 2011 dochádza k čiastkovým zmenám v školení vodičov a zmene osvedčenia. Prechodné ustanovenie 1.6.1.21 umožňuje používať vzor osvedčenia o školení vodičov platný do 31. decembra 2010 až do 31. 12. 2012. Nový vzor osvedčenia – pozri bod 12/ tohto článku – sa musí začať vydávať najneskôr od 1.1.2013.

 

5/Ďalšie drobné úpravy boli v časti 1 v kapitolách 1.7, 1.8 a 1.9.V časti 2 boli doplnené princípy zatrieďovania látok obsahujúcich prímesi – bod 2.1.2 a doplnené osobitosti a nové látky do niektorých tried, ako sú trieda 1, 3, 4.3, 5.2, 6.1, 7, 8a 9.

 

6/Zasielateľské podmienky časti 5 boli upravené v každej kapitole

a/ V prípade prepravy rádioaktívneho materiálu, ak sa vyžaduje schválenie prepravy alebo kusa príslušným orgánom a použijú sa rozdielne typy schválenia odoslania v rozdielnych krajinách, kategorizácia musí byť v súlade s osvedčením krajiny pôvodu konštrukcie – kapitola 5.1


b/ V bode 5.1.5.4 bolo doplnené označenie vyhradených kusových zásielok. Na obale musí byť uvedené:

(a)Číslom UN pred ktorým sú písmená "UN",

(b)označením odosielateľa alebo príjemcu a

(c)povolenej hrubej hmotnosti, ak presahuje 50 kg.

Pri preprave vyhradených kusových zásielok rádioaktívneho materiálu nebudú v prepravnom doklade uvedené údaje požadované kapitolou 5.4, okrem identifikačného čísla, ktorému predchádzajú písmená "UN" a názvu a adresy odosielateľa a príjemcu, ktorémusia byť uvedené v prepravnom doklade takom, ako sú nákladný list, letecký nákladný list alebo CMR/nákladného listu CIM.


c/V bode 5.2.1.8 o označovaní zásielok ohrozujúcich životné prostredie, ktoré spĺňajú kritériá bodu 2.2.9.1.10 bola vymenená značka označujúca látky ohrozujúce životné prostredie a upravené obaly, ktoré takto nemusia byť označené– pozri bod 5.2.1.8

d/V rámci kapitoly 5.4 bol doplnený bod 5.4.0 o používaní dokumentácie

Dokumentácia pri preprave nebezpečných vecí musí byťpísomná, aleboelektronická, ako je:

EDP – elektronické spracovanie dát

– EDI– elektronická výmena dát.

Pri elektronickej dokumentácii musia postupy použité na zber, ukladanie a spracovanie elektronických údajov zodpovedať legislatívnym požiadavkám so zreteľom na dôkazovú hodnotu a dostupnosť údajov počas prepravy najmenej tak, ako papierová dokumentácia.

Ak sa EDP alebo EDI použije počas prepravy ako doplnok dokumentácie odosielateľ musí byť schopný poskytnúť dopravnú informáciuv papierovej forme s informáciou uvedenouv poradí požadovanom kapitolou 5.4.

e/V bode 5.4.1 boli vykonané úpravy v zápisoch v sprievodných dokladoch takto:

5.4.1.1.3 – odpady: Zápis bude nasledujúci:

"UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)"


5.4.1.1.18látky tried 1 – 9, ak sú zaradené ako ohrozujúce ŽP podľa bodu 2.2.9.1.10 (okrem UN 3077 a 3082) zápis bude doplnený o nasledujúcu vetu:

"Ohrozujúca životné prostredie"

Ak sa prepravuje aj po mori, môže byť zápis:"Znečisťujúca more (Marine pollutant)"

5.4.1.2 – preprava ohňostrojných telies UN 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337 zaradených podľa analógie klasifikačnejtabuľky v bode 2.2.1.1.7.5 ADR:

Zápis bude doplnený o vetu:

"Zatriedenie ohňostrojných telies príslušným orgánom XX s číslom osvedčenia ohňostrojného telesa XX/YYZZZZ".


kde: XX – poznávacia značka krajiny schválenia klasifikačného kódupodľa osobitnej podmienky 645 bodu 3.3.1

YY – identifikácia príslušného orgánu

ZZZZ – osobitné sériové číslo schválenia.

7 /Zmena písomných pokynov podľa bodu 5.4.3.

V r. 2011 boli upravené a doplnené písomné pokyny(pre prípad nehody), ktoré musia byť v kabíne vozidla najneskôr od 1.7.2011 – pozri prílohu.

8/ Preprava zadymovanej nákladnej dopravnej jednotky – 5.5

Zadymovaná nákladná dopravná jednotka – UN 3359 je nákladná dopravná jednotka naložená inými nebezpečnými vecami alebo prázdna, ale zadymená zadymovačom. Ak zadymovaná nákladná dopravná jednotka neobsahuje iné nebezpečné veci ako zadymenie, musia sa splniť nasledujúce požiadavky:

1/osoby musia mať školenie,

2/dopravná jednotka musí byť olepená značkou pre zadymenie – na každom mieste vstupu, kde je ľahko viditeľná,

3/ rozmery značky označujúce zadymenie sú 300 x 250 mm – biely podklad, čierne písmená,

4/značka musí byť odstránená po vyvetraní a vyložení,

5/bezpečnostná nálepka č. 9 – dáva sa len, ak je požadovaná pre iné látky alebo predmetytriedy 9 naložené do nej.

Doklady musia obsahovať zápis:

"UN 3359, zadymená nákladná dopravná jednotka, 9", alebo

"UN 3359, zadymená nákladná dopravná jednotka, trieda 9"

Dátum a čas zadymenia a

Typ a množstvo použitého plynu,

v oficiálnom jazyku odosielajúcej krajiny a tiež, ak tento jazyk nie je anglický, francúzsky alebo nemecký, v angličtine, francúzštine alebo nemčine.

Zápis nemusí byť, ak bola dopravná jednotka úplne vyvetraná a dátum vyvetrania je vyznačený na značke.

 

9/ Požiadavky na konštrukciu nádob na plyny boli doplnené o normy na navrhovanie, výrobu a skúšanie tlakových nádob s UN – 6.2.4 a požiadavky na navrhovanie, výrobu a skúšanietlakových nádobbez UN – 6.2.5.

10/ Prenosné cisterny musia byť od 1.1.2011 označené štítkom, ktorý má predpísané údaje a tvar:

–prenosné cisterny na prepravu látok triedy 1 a 3 – 9 – bod 6.7.2.20

– prenosné cisterny na neschladené skvapalnené plyny – bod 6.7.3.16

– prenosné cisterny na schladené skvapalnené plyny – bod 6.7.4.15

na kontajnery MEGC na neschladené plyny – bod 6.7.5.13.

Vzor štítku:


Prenosné cisterny musia mať podľa bodov 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 a 6.7.4.15.2 označenie doplnené o inštrukciou na prenosné cisterny.


Prenosné cisterny vyrobené:

–od 1.1.2014 – nové – hneď označené

–do 1.1.2014:

–nové vyrobené od 1.1.2011 do 1.1.2014

–staré vyrobené do 1.1.2011, musia byť

označené od nasledujúcej periodickej prehliadky a skúšky
11/ V kapitole 6.8 boli doplnené odporúčané normy – 6.8.2.6.Ak je odporúčaných viac ako jedna norma na tie isté požiadavky, použije sa len jedna, ale úplne.


12/ Požiadavky na školenia vodičov – kapitola 8.2.Uvedená kapitola bola prerobená. Typy školení, počet hodín, obsah školenia a skúšky zostali zachované, ale bol zavedený nový typ osvedčenia – pozri vzor.


Osvedčenie musí byť obnovené, ak sa vodič zúčastní na obnovovacom školení v súlade s bodom 8.2.2.5 a úspešne zloží skúšku v súlade s bodom 8.2.2.7 v týchto prípadoch:


(a)v priebehu dvanástich mesiacov preduplynutím platnosti osvedčenia. Príslušný orgán musí vydať nové osvedčenie, platné päť rokov, ktorého doba platnosti začína dňom uplynutia platnosti predchádzajúceho osvedčenia,


(b)skôr ako dvanásť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia. Príslušný orgán musí vydať nové osvedčenie, platné päť rokov, ktorého doba platnosti začína plynúť odo dňa, kedy bola zložená obnovovacia skúška.


Špecializované školenia nemenia dobu platnosti osvedčenia, len rozširujú rozsah jeho platnosti.


13/ V kapitole 9.2 týkajúcej sa konštrukcie typovo schválených vozidiel EX/III, FL, OX, AT a MEMUboli upravené požiadavky na brzdové systémy. Uvedené vozidlá musia od1.1.2011 spĺňať nasledujúce požiadavky:

Motorové vozidlá (ťahače a vozidlá s pevným rámom) s najvyššou hmotnosťou nad 16 ton a motorové vozidlá schválené na ťahanie prípojných vozidiel(t. j. prívesy, návesy a prívesy s centrálnou nápravou) s najvyššou hmotnosťou nad 10 ton musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým systémom kategórie 1 a spomaľovacím brzdovým systémom typu IIA.


Prípojné vozidlá (t. j. prívesy, návesy a prívesy s centrálnou nápravou) s najvyššou hmotnosťou nad 10 ton musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým systémom kategórie A.

Všetky ostatné typovo schválené vozidlá podľa dátumu ich registrácie musia spĺňať požiadavky EHK 13 alebo smernice 71/320/EEC na brzdové systémy.

V bode 9.2.2.6.3 boli upravené požiadavky na normu na elektrické spojenia medzi motorovými vozidlami a prívesmi.

Dohoda ADR 2009

Dohoda ADR 2009 pozri stránku: www.telecom.gov.sk

Dohoda ADR 2009 - Zmeny

Zmeny ADR 2009 v pdf si môžete stiahnuť na tomto linku: zmeny_adr_2009.pdf

Príklady nebezpečných vecí zaradených do jednotlivých tried podľa dohody ADR

Trieda 1 - Výbušné látky a predmety dusičnan amónny, dusičnan močoviny, nitroglycerín, nitromočovina, ohňostrojné telesá, rôzne výbušniny, trhaviny, rozbušky, roznetky, palivo do raketových motorov, hnacie náplne, náboje, pyrotechnické predmety a ďalšie.
trieda 1
Podrieda 1.1, 1.2 a 1.3
trieda 1.4
Podtrieda 1.4
trieda 1.5
Podtrieda 1.5
trieda 1.6
Podtrieda 1.6
Trieda 2 - Plyny dusivé, horľavé, jedovaté a žieravé plyny, aerosolové rozprašovače, malé nádrže obsahujúce plyny (plynové bombičky) a ďalšie
trieda 2.1trieda 2.1
Horľavé plyny
trieda 2.2trieda 2.2
Nehorľavé, nejedovaté plyny
trieda 2.3
Jedovaté plyny
Trieda 3 - Horľavé kvapalné látky benzín, nafta, toluén, farbivá, lepidlá, laky, lakové farby, náterové roztoky, horľavé kvapalné pesticídy, uhľovodíky, alkoholické nápoje vo väčšom balení, uhľovodíky, étery, aldehydy, ketóny, výrobky z ropy a ďalšie
trieda 3trieda 3
Horľavé kvapalné látky
Trieda 4.1 - Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušniny bezpečnostné zápalky, síra, filmy na nitrocelulózovej báze, celuloid, naftalén, červený fosfor, kaučuk, vodou navlhčené výbušné látky, zmesi nitrovanej celulózy a ďalšie
trieda 4.1
Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a znecitlivené výbušniny
Trieda 4.2 - Samozápalné látky uhlie, sadze, rybia múčka, kopra, fosfor biely a žltý, samozá-palné alkyly a aryly kovov, vlákna a tkaniny impregnované olejom, celuloid - odpad a ďalšie
trieda 4.2
Samozápalné látky
Trieda 4.3 - Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny sodík, draslík, vápnik, cézium. lítium, rubídium, báryum, prášky lítia, hliníka, zinku, horčíka, karbidy vápnika a hliníka a ďalšie
trieda 4.3trieda 4.3
Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
Trieda 5.1 - Okysličovacie látky roztoky peroxidu vodíka, hnojivá obsahujúce dusičnan amónny, kyseliny chlóristá a chlórečná, chlórečnany, chlóristany a chlórnany, dusičnany a dusitany a ďalšie
trieda 5.1
Okysličovacie látky
Trieda 5.2 - Organické peroxidy organické peroxidy typu A, B, C, D, E a F, kyselina peroxyoctová a ďalšie
trieda 5.2 trieda 5.2
Organické peroxidy
Trieda 6.1 - Jedovaté látky kyanovodík a jeho roztoky, anilín, izokyanáty, fenol, zlúčeniny ortuti, selénu, osmia, telúru, vanádu, olova, antimónu, bária, kadmia, tália, berýlia, fluoridy rozpustené vo vode, kvapalné a pevné pesticídy, jedovaté pevné a kvapalné farby a ďalšie
trieda 6.1
Jedovaté látky
Trieda 6.2 - Infekčné látky infekčné látky pôsobiace na ľudí a zvieratá, nešpecifikovaný klinický lekársky a triedený lekársky odpad a biologická látka kategórie B
trieda 6.2
Infekčné látky
Trieda 7 - Rádioaktívny materiál rádioaktívny materiál
- štiepny
- osobitnej formy
- vyhradený kus a ďalší,
prístroje s týmito látkami, kovové tórium, kovový urán, dusičnan uranylu v roztoku alebo pevný a ďalšie
trieda 7
Kategória I - biela
trieda 7
Kategória II - žltá
trieda 7
Kategória III - žltá
trieda 7
Štiepny materiál
Trieda 8 - Žieravé látky kyseliny a ich zmesi, soli kyselín, halogenidy, hydroxidy, aminoalkoholy, ortuť, farby, farbám príbuzný materiál, náplne hasiacich prístrojov,
batérie
- mokré plnené kyselinou alebo zásadami alkalických kovov
- suché s pevným hydroxidom draselným
a ďalšie
trieda 8
Žieravé látky
Trieda 9 - Iné nebezpečné látky azbest, polychlórované bifenyly a terfenyly, lítiové batérie, záchranné prostriedky, nafukovače alebo moduly vzduchových vankúšov pyrotechnické, pevné a kvapalné látky ohrozujúce ŽP, pevné látky prepravované so zvýšenou teplotou pri alebo nad 240 °C, ricínové granule, múčka, drť a vločky, chemické súpravy, súpravy prvej pomoci a ďalšie
trieda 9
Rôzne nebezpečné látky a predmety

Zoznam úradných jazykov členských štátov Dohody ADR

NÁZOV KRAJINYÚRADNÝ JAZYK
Albánska republika albánsky
Andorrské kniežatstvo katalánsky
Azerbajdžanská republika azerbajdžanský
Belgické kráľovstvo holandský, francúzsky, nemecký
Bieloruská republika bieloruský, ruský
Bosna a Hercegovina bosenský, srbský, chorvátsky
Bulharská republika bulharský
Cyperská republika novogrécky, turecký (anglický)
Česká republika český
Dánske kráľovstvo dánsky
Estónska republika estónsky
Fínska republika fínsky, švédsky
Francúzska republika francúzsky
Helénska republika (Grécko) grécky
Holandské kráľovstvo holandský, frísky
Chorvátska republika chorvátsky
Írska republika anglicky, írsky
Kazachstanská republika kazašský (ruský)
Litovská republika litovský
Lichtenšteinské kniežatstvo nemecký
Lotyšská republika lotyšský (ruský)
Luxemburské veľkovojvodstvo luxemburský, francúzsky, nemecký
Macedónska republika macedónsky, albánsky
Maďarská republika maďarský
Malta maltský, anglický
Marocké kráľovstvo arabský
Moldavská republika moldavský (ruský, ukrajinský, gaguazský a i)
Nemecká spolková republika nemecký
Nórske kráľovstvo nórsky, laponský, (bokmál)
Poľská republika poľský
Portugalská republika portugalský
Rakúska republika nemecký
Republika Čierna Hora srbský
Rumunsko rumunský
Ruská federácia ruský
Slovenská republika slovenský
Slovinská republika slovinský
Španielske kráľovstvo španielský (katalánsky, baskiský, galijský, valencijský)
Srbská republika srbský
Švajčiarska konfederácia nemecký, francúzsky, taliansky, rétorománsky
Švédske kráľovstvo švédsky
Tadžická republika tadžický, ruský
Talianska republika taliansky
Tuniská republika arabský, (francúzsky)
Turecká republika turecký
Ukrajina ukrajinský
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska anglický

Členské štáty ADR

Členský štátPodpísanie dohody - signatárPristúpením k dohodeRatifikáciou dohodyČlenský štát po nástupníctve
Albánska republika Albania 26.1.2005
Andorské kniežatstvo Andorra 10.3.2009
Azerbajdžanská republika Azerbaijan 28.9.2000
Belgické kráľovstvo Belgium 18.10.1957 25.8.1960
Bieloruská republika Belarus 5.4.1993
Bosna a Hercegovina Bosnia and Herzegovina 1.9.1993
Bulharskárepublika Bulgaria 12.5.1995
Cyperská republika Cyprus 19.4.2004
Čierna hora Montenegro 28.12.2006
Česká republika Czech Republic 2.6.1993
Dánske kráľovstvo Denmark 1.7.1981
Estónska republika Estonia 25.6.1996
Fínska republika Finland 28.2.1979
Francúzska republika France 13.12.1957 2.2.1960
Helénska republika (Grécko) Greece 27.5.1988
Holandské kráľovstvo Netherlands 13.12.1957 1.11.1963
Chorvátska republika Croatia 23.11.1992
Írska republika Ireland 13.10.2006
Island Iceland 24.02.2011
Kazachstanská republika Kazakhstan 26.7.2001
Lichtenštajnské kniežatstvo Liechtenstein 12.12.1994
Litovská republika Lithuania 7.12.1995
Lotyšská republika Latvia 11.4.1996
Luxemburské veľkovojvodstvo Luxembourg 13.12.1957 21.7.1970
Maďarská republika Hungary 19.7.1979
Malta Malta 8.5.2007
Marocke kráľovstvo Morocco 1.5.2001
Moldavská republika Republic of Moldova 14.7.1998
Nemecká spolková republika Germany 13.12.1957 1.12.1969
Nórske kráľovstvo Norway 5.2.1976
Poľská republika Poland 6.5.1975
Portugalská republika Portugal 29.12.1967
Bývalá republika Juhoslávie Macedónia The Former Yugoslav Republic of Macedonia 18.4.1997
Rakúska republika Austria 13.12.1957 20.9.1973
Rumunská republika Romania 8.6.1994
Ruská federácia Russian Federation 28.4.1994
Slovenská republika Slovakia 28.5.1993
Slovinská republika Slovenia 6.7.1992
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.10.1957 29.6.1968
Srbsko Serbia 12.3.2001
Španielske kráľovstvo Spain 22.11.1972
Švajčiarska konfederácia Switzerland 6.11.1957 20.6.1972
Švédske kráľovstvo Sweden 1.3.1974
Talianska republika Italy 13.12.1957 3.6.1963
Tadžická republika Tajikistan 28.12.2011
Turecká republika Turkey 23.3.2010
Tuniská republika Tunisia 3.9.2008
Ukrajina Ukraine 1.5.2000

Nebezpečné veci a z. č. 56/2012 Z.z.

Nebezpečné veci sú tie, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktivitu alebo inú nebezpečnú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo pre zložky ŽP a môžu sa prepravovať len za predpísaných podmienok.

Nebezpečné veci sa prepravujú rôznymi druhmi dopráv. Pre ich bezpečnú prepravu boli uzatvorené rôzne medzinárodné dohody. Pre cestnú prepravu platí Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohoda ADR - vyhl. č. 64/1987 Zb..

Slovenská republika  pristúpila k tejto dohode sukcesiou ako následník ČSFR v roku 1993 (Oznámenie MZV SR č. 243/1996 Z.z.).

Každý členský štát Dohody ADR alebo prijal Dohodu ADR do svojho vnútroštátneho predpisu v celom rozsahu, alebo má aj vlastné vnútroštátne predpisy.

Na Slovensku boli v oblasti dopravy prijaté nové zákony a vyhlášky. Sú to:

1. Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Vykonávacia vyhlášky k zákonu č. 56/2012 Z.z. sú :

 • Vyhláška MDPT SR č. 124/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave ,
 • Vyhláška č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.

2.  Zákon NR SR č. 8/2009Z. z. o cestnej premávke v znení nasledujúcich predpisov z. č. 84/2009, 199/2009, 188/2009, 199/2009, 144/2010, 119/2011, 249/2011 a 313/2011

Vykonávacia vyhláška č. 9/2009 Z. z. v znení vyhl. č.  130/2010 ,  413/2010  a 361/2011 Z. z.


3. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení nasledujúcich predpisov, v znení predpisov: 109/2005, 310/2005, 548/2007, 284/2008, 435/2008, 8/2009, 307/2009, 513/2099, 136/2012, 137/2010, 144/2010, 519/2011 a 73/2012 Z. z.

Vyhláška č. 578/2006 na vykonanie niektorých požiadaviek zákona č. 725/2004 Z. z.

Zákonom č. 56/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2012 bola v tretej časti zákona §§ 34 -39 upravená  vnútroštátna preprava nebezpečných vecí v zmysle  Dohody ADR. V uvedených §§ sú upresnené požiadavky na vozidlá pre nákladnú cestnú prepravu, bezpečnostného poradcu na ADR, povinnosti odosielateľa, dopravcu, príjemcu a ostatných účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí. Ďalej zákon rieši odbornú prípravu bezpečnostných poradcov a vodičov vrátane skúšok, kontrolu prepravy nebezpečných vecí a priebeh kontroly na cestách. §§ 40 až 49 sa rieši orgány odborného dozoru, odborný dozor, jeho oprávnenia, iné správne delikty, pokuty a priestupky.